Maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan talousyksikön ja hankinnan välinen yhteys heikoilla kantimilla

Espoo, 17.8.2009 - Maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan talousjohtajat ympäri maailmaa keskittyvät nyt hallitsemaan liiketoimintariskejä kustannussäästöin, mutta eivät huomioi riittävästi tilaus-toimitusketjuihin liittyviä riskejä edes vallitsevassa talouden laskusuhdanteessa. Talousprosessien automaatioratkaisuja kehittävän ohjelmistoyhtiö Baswaren tuore maailmanlaajuinen The Cost of Control -tutkimus¹ osoittaa, että vain alle puolet talousjohtajista näkee aitoa integraatiota talousyksikön ja hankinnan prosessien välillä.

The Cost of Control -tutkimus on ensimmäinen, merkittävä maailmanlaajuinen tutkimus, jossa tarkastellaan organisaatioiden talousyksiköiden ja hankintatoimen välistä yhteistyötä ja suhdetta. Tutkimusta varten haastateltiin 550 talousjohtajaa eri organisaatioista ympäri maailmaa. Tutkimuksen asiantuntijana toimi professori Adrian Done Barcelona IESE Business Schoolista. Vallitseva talouden laskusuhdanne muokkaa nopealla vauhdilla talouden rakenteita ja vaikuttaa yritysten liiketoimintaan ympäri maailman. Vaikka monet liiketoimintariskit ovat realisoituneet talouden laskusuhdanteessa, eivät talousjohtajat tutkimuksen mukaan silti ole oivaltaneet organisaation tilaus-toimitusketjujen hallinnan tärkeyttä. Vain alle kolmannes (28 prosenttia) tutkimukseen vastanneista talousjohtajista on sitä mieltä, että hankintatoimella on huomattavaa vaikutusta organisaation taloudelliseen riskiin. ”Toimitusketjun heikkoon hallintaan liittyvät riskit ovat koituneet viimeisen vuoden aikana monen arvostetun yrityksen kohtaloksi. Talousyksiköt ympäri maailmaa ovat jo vuosikymmenien ajan jättäneet huomioimatta riittävästi hankintayksiköiden tuomaa strategista lisäarvoa ja osaamista. On perusteltua väittää, että talousjohtajat eivät ole hyödyntäneet tehokkaasti kaikkia keinoja laskusuhdanteen torjumiseksi”, kertoo Barcelonan IESE Business Schoolin professori Adrian Done. ”On erittäin huolestuttavaa, että vain 46 prosenttia talousjohtajista näkee aitoa integraatiota hankinnan ja talousyksikön prosessien välillä. Näiden yksiköiden pitäisi tehdä nyt talouden laskusuhdanteessa tiiviimpää yhteistyötä kuin koskaan aiemmin. Vain 27 prosenttia talousjohtajista on sitä mieltä, että hankintatoimella on myönteinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Tämä osoittaa, että hankintatoimen sekä laajemmin koko yrityksen toimitusketjun merkitystä ei pidetä tärkeänä osana yrityksen tuloksentekokykyä”, jatkaa Adrian Done. 64 prosenttia talousjohtajista nostaa kustannussäästöt tärkeimmäksi asiaksi omissa tavoitteissaan, mutta vain 39 prosenttia pitää kattavaa riskianalyysiä tärkeänä. Ympäristöasioihin kiinnittää tällä hetkellä huomiota vain 24 prosenttia talousjohtajista. ”Talousyksiköt ja hankinta toimivat sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioissa vieläkin liian erillään toisistaan. Nyt, kun talousjohto etsii joka puolella maailmaa keinoja joilla voidaan vakauttaa organisaation toimintaa ja taloutta, jää yksi keskeinen ulottuvuus hyödyntämättä”, kertoo Suomen liiketoimintojen johtaja Jukka Virkkunen Baswarelta. ”Hankintayksiköissä koetaan, että heidän strateginen osaamisensa ei saa organisaatioissa sen ansaitsemaa roolia. Kyseessä on kuitenkin elintärkeä toiminto, joka voi antaa organisaatiolle kilpailuetua, kun ajat ovat tiukemmat.” Tutkimus osoittaa myös, että organisaatioissa on huomattava määrä tietoa, johon ei ole riittävää näkyvyyttä. Talousjohtajat myöntävät, että heillä on läpinäkyvyys vain 42 prosenttiin epäsuorista ostoista. Hankintaprosesseista vain 50 prosenttia on tutkimuksen mukaan toteutettu automaatioratkaisuin. ”Perinteisesti suorien ostojen strateginen merkitys on ymmärretty helpommin, mutta epäsuorat ostot, kuten markkinointi-, konsultointi-, toimistohankinnat tai palveluorganisaation hankinnat ovat olleet vähäisemmän mielenkiinnon kohteena”, sanoo Jukka Virkkunen. Baswaren kolmen kohdan suositus organisaatioille: 1.Organisaatioilla pitäisi olla täydellinen läpinäkyvyys sekä suorien että epäsuorien hankintakustannusten osalta koko organisaation laajuisesti. Läpinäkyvyys mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen. 2.Organisaation on varmistettava, että sen käytössä on oikeanlaiset ratkaisut hallita ja kontrolloida hankinta- ja talousprosesseja. Näin saadaan täsmällistä tietoa siitä kuka organisaation varoja käyttää ja mihin tarkoitukseen, jolloin voidaan hyödyntää kaikki mahdollisuudet liiketoimintaprosessien tehostamiseen ja parantaa pääoman hallintaa ja käyttöä. 3.Talous- ja hankintayksikön tulee tehdä strategista yhteistyötä, jotta tehdyt päätökset tukevat koko organisaation liiketoimintaa. Yrityksillä, joilla on läpinäkyvä hankinnasta maksuun -prosessi, on parhaat mahdollisuudet selviytyä talouden laskusuhdanteesta. Lisätietoja: Jukka Virkkunen, johtaja, Basware, puh. +358 50 67047, jukka.virkkunen@basware.com ¹ Ohjelmistoyhtiö Baswaren ja Barcelonan IESE Business Schoolin yhteistyössä toteuttavaa The Cost of Control -tutkimusta varten haastateltiin maailmanlaajuisesti yhteensä 550 talouspäällikköä ja -johtajaa. Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa ja Pohjoismaissa toteutettiin kussakin 100 haastattelua. Lisäksi Espanjassa, Ranskassa ja Alankomaissa toteutettiin jokaisella alueella 50 haastattelua. Lisätietoja The Cost of Control -tutkimuksesta: http://solutions.basware.com/control Basware Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli 850 000 käyttäjää yli 50 maassa käyttää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2008 oli 86 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.