Säästöpankkien säätiöt myönsivät apurahoja yli 100 000 eurolla

Säästöpankkien Tutkimussäätiö ja Kluuvin Säätiö ovat myöntäneet apurahoja rahamarkki-natutkimukseen 110 000 euroa ja pro gradu -stipendejä yhteensä 10 500 eurolla. Apurahoja myönnettiin 22 tutkijalle tai tutkimushankkeelle. Yksittäiset apurahat olivat suuruudeltaan yleensä 4 000–5 000 euroa. Stipendejä myönnettiin yhdeksän ja ne olivat määrältään 1 500 euroa.

– Rahoitusmarkkinoiden tutkimus on hakemusten määrän perusteella pysynyt varsin vakiintuneella tasolla. Hakemusten määrä on ollut vuosittain 50–60. Erityisesti osakemarkkinat ovat olleet tieteel-lisen tutkimuksen kohteena, kertoo Säästöpankkien Tutkimussäätiön asiamies Pekka Heikkilä. Apurahahakemuksia tuli yhdentoista yliopiston ja korkeakoulun tutkijoilta. Eniten apurahoja, kuusi kappaletta, myönnettiin Vaasan yliopiston tutkijoille. Muut apurahat jakautuivat tasaisesti muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kesken. Tilausta säästämiskäyttäytymistä koskeville tutkimuksille – Apurahahakemusten perusteella esimerkiksi yksityishenkilöiden velkaantumis- ja ylivelkaongel-mat eivät ole viime aikoina olleet useinkaan tutkimuskohteina. Myös säästämiskäyttäytymistä kos-kevia tutkimuksia toivoisi enemmän, Heikkilä toteaa. Säästöpankkien säätiöt tukevat rahamarkkinoihin, asumiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen liitty-vää tutkimusta. Lisäksi Tutkimussäätiö ylläpitää Säästöpankkimuseota, joka toimii Hämeenlinnas-sa kaupunginmuseon yhteydessä. Museo uudistettiin viime vuonna. Säätiöiden kannalta vuosi 2009 oli edellisvuoden jälkeen varsin suotuisa. Esimerkiksi Säästöpank-kien Tutkimussäätiön sijoitustoiminnan tuotto nousi 19 prosenttiin. Tuotot sallivat samantasoisen apurahojen myöntämisen kuin aikaisempina vuosina. Lisätietoja: Säästöpankkien Tutkimussäätiö Asiamies Pekka Heikkilä Puh. 050 525 4071 S-posti pekka.heikkila@fkl.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.