Uusi kerran kuukaudessa annosteltava biologinen lääke hoitaa kolmea eri reumasairautta

Biologisten täsmälääkkeiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Lääkeyhtiö
MSD:n uudella biologisella lääkkeellä, golimumabilla, voidaan hoitaa sekä nivelreuma-,
nivelpsoriaasi- että selkärankareumapotilaita. MSD:n teettämän tuoreen selvityksen
mukaan suomalaiset suhtautuvat biologisiin lääkkeisiin myönteisesti, mutta tiedontasossa on
parannettavaa.

Reumasairauksia sairastaa lähes 90 000 suomalaista. Nivelreumaan sairastuvien määrän odotetaan
edelleen kasvavan väestön vanhetessa. Tällä hetkellä sairastuminen on jo eri asia kuin vaikkapa
10 vuotta sitten: kivuliaan ja elämänlaatua rajoittaneen sairauden hoito on parantunut biologisten
lääkkeiden tultua markkinoille.

Tavanomaiset lääkkeet ovat yleensä kemiallisia yhdisteitä, jotka annostellaan useimmin suun
kautta esim. tabletteina tai liuoksena. Biologiset lääkkeet ovat yleensä elävän organismin tuottamia
proteiineja. Koska biologiset lääkkeet ovat rakenteeltaan monimutkaisia ja kemiallisia yhdisteitä
kookkaampia, ne annostellaan yleensä ihon alle pistämällä tai suonensisäisesti. Esimerkkejä
biologisista lääkkeistä ovat insuliini, interferonit, vasta-aineet ja rokotteet.

Lääkemarkkinoiden tuorein biologinen valmiste on golimumabi (kauppanimeltään SIMPONI®),
jonka avulla voidaan hoitaa kolmea sairautta: kohtalaista ja vaikea-asteista nivelreumaa, aktiivista
ja etenevää nivelpsoriaasia sekä vaikeaa ja aktiivista selkärankareumaa.

”Kun reumapotilaiden hoito aloitetaan riittävän ajoissa tehokkaasti, saadaan noin puolet potilaista
oireettomiksi parin vuoden sisällä. On todettu, että kuuden kuukauden sisällä oireettomaksi hoidettu
potilas säilyy työkykyisenä. Hallitsemattomasta sairaudesta yhteiskunta taas maksaa potilasta kohti
keskimäärin 29 000 euroa vuodessa", ylilääkäri, professori Marjatta Leirisalo-Repo HYKS:sta
toteaa.

”Reumasairaudet ovat usein haasteellisia diagnosoida ja pahimmillaan diagnoosi voi viivästyä jopa
vuosia. Tämän vuoksi kaikki tuoreet niveltulehdukset tulisi näyttää reumatologille huomattavasti
nykyistä nopeammin, jotta myös hoito saataisiin tarvittaessa käyntiin ajoissa ja tehokkaasti. Tämä
edesauttaa myös potilaiden työkyvyn säilymistä”, Leirisalo-Repo muistuttaa.

Harvinainen lääke: kerralla kolme käyttöaihetta

Golimumabi toimii estämällä valkuaisaineen nimeltä ’tuumorinekroositekijä alfa’ (TNF-α) toiminnan. TNF-α on mukana elimistön tulehdusprosesseissa ja sen vaikutuksen estäminen voi vähentää elimistössä tapahtuvia tulehduksia. Golimumabi on täysin humaani vasta-aine, joka tuotetaan hiiren hybridoomasolulinjassa. Golimumabi annostellaan 50 mg kerran kuukaudessa, aina samana päivänä kuukaudesta.

Golimumabin teho on osoitettu monissa eri tutkimuksissa, joissa on ollut mukana reumatauteja
sairastavia potilaita. Valmisteelle hyväksyttiin kerralla kolme käyttöaihetta. Aikuisten
kohtalaista tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa hoidetaan golimumabilla yhdessä toisen lääkkeen,

metotreksaatin kanssa silloin, kun tautiprosessia hidastavat lääkkeet eli DMARD-lääkkeet (mukaan
lukien metotreksaatti) eivät ole auttaneet. Tässä potilasryhmässä golimumabin on osoitettu
parantavan myös fyysistä toimintakykyä. Nivelreuman hoidossa golimumabia käytetään yhdessä
metotreksaatin kanssa.

Aikuisten potilaiden aktiivisen ja etenevän nivelpsoriaasin hoitoon golimumabi on puolestaan
tarkoitettu yksin tai yhdessä metotreksaatin kanssa silloin, kun tautiprosessia hidastavat DMARD-
lääkkeet eivät ole tehonneet toivotulla tavalla. Tässä potilasryhmässä valmisteen on myös osoitettu
parantavan fyysistä toimintakykyä.

Vaikean ja aktiivisen selkärankareuman hoitoon valmistetta käytetään niillä aikuisilla potilailla,
joita muut hoidot eivät ole auttaneet.

Kaikissa reumatyypeissä potilas voi oikean pistostekniikan opittuaan pistää valmistetta
itsenäisesti tai lääke voidaan antaa sairaalassa. Golimumabi annostellaan esitäytetyllä ruiskulla tai
pistoskynällä, joka on saanut Reumaliiton Helppo avata -tunnustuksen.

Hoito alkaa tehota yleensä 12–14 viikon kuluessa hoidon aloituksesta eli 3–4 annoksen jälkeen.

”Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikki potilaat eivät saa riittävää vastetta nykyisillä valmisteilla
ja jotkut potilaista hyötyvät toisesta valmisteesta paremmin kuin toisesta. Lisäksi potilaat
ja lääkärit toivovat lisää hoitovaihtoehtoja. Tämän vuoksi meidän on ollut tärkeää kehittää
uusi, kerran kuukaudessa annosteltava valmiste, joka on hyvin siedetty ja jolla ilmenee vähän
pistospaikkareaktioita”, MSD:n lääketieteellinen asiantuntija Sami Nikoskelainen kertoo.

¹ Katso nivelreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriaasin lääkehoitovaihtoehdot.

Biologiset lääkkeet - vielä tuntematon hoitomuoto

Taloustutkimus Oy selvitti MSD:n toimeksiannosta tuhannen 15–79-vuotiaan suomalaisen
mielikuvia biologisista lääkkeistä. Tulosten mukaan suomalaisten tietoisuus biologisista lääkkeistä
on suhteellisen vähäinen. Yli puolet (53 %) suomalaisista on ainakin joskus kuullut biologisista
lääkkeistä, mutta vain 17 % tietää, mitä biologinen lääke tarkoittaa. Suurin osa suomalaisista
ymmärtää biologisen lääkkeen tarkoituksen virheellisesti yhdistämällä sen luonnontuotteisiin.

Toisaalta suhtautuminen biologisiin lääkkeisiin on myönteistä, sillä lähes kaikki suomalaiset
eli 82 % noudattaisivat erittäin tai melko todennäköisesti lääkärin päätöstä hoitaa keskivaikeaa
tai vaikeaa sairautta biologisella lääkkeellä. Hoitoon suostuttaisiin ennen kaikkea siksi, että
suomalaiset luottavat lääkäreihin ja heidän ammattitaitoonsa, mutta myös siksi, että he olisivat
valmiita luottamaan lääkkeen tehoon ja vaikutukseen.

Lisätietoa nivelreumasta, nivelpsoriaasista ja selkärankareumasta:

Nivelreuma:
- Krooninen tulehdussairaus, joka aiheuttaa nivelissä kipua, turvotusta, jäykkyyttä, vaikeutta
liikuttaa niveliä sekä toimintakyvyn heikkenemistä. Useimmiten sairautta esiintyy käsien ja
jalkojen nivelissä. Muita oireita ovat ruokahaluttomuus, kuumeilu, väsymys ja anemia.
- Vaikuttaa niveliin symmetrisesti.
- Autoimmuunisairaus, jossa elimistön oma puolustusjärjestelmä hyökkää terveitä kudoksia
vastaan.
- Syytä ei tiedetä. Perintö- ja ympäristötekijät voivat kuitenkin myötävaikuttaa sairauden puhkeamiseen.
- Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan nivelreuman ilmaantuvuuden odotetaan
suurenevan Euroopassa seuraavan vuosikymmenen aikana väestön ikääntyessä. Suomessa
nivelreuman ilmaantuvuus on noin neljä uutta tautitapausta 10 000 henkilövuotta kohti.
- Sairaus puhkeaa tavallisesti keski-iässä, mutta myös lapset ja nuoret aikuiset voivat saada
sen. Nivelreumaa esiintyy naisilla noin 2–3 kertaa enemmän kuin miehillä. Monet nivelreumapotilaat kokevat jonkinasteista masennusta, ahdistusta ja/tai avuttomuutta.

Nivelpsoriaasi eli psoriartriitti:
- Ihopsoriaasin aiheuttama niveltulehdus, jonka oireita ovat nivelten ja niitä ympäröivien
pehmytkudosten jäykkyys erityisesti aamuisin, kivut, turpoaminen, arkuus, liikelaajuuden
rajoittuminen sekä väsymys. Potilaista 80 prosenttia saa erilaisia kynsimuutoksia,
kuten kuoppia tai kynnet irtoavat. Silmien punoitus ja kivut ovat samankaltaisia kuin
sidekalvontulehduksessa.

- Autoimmuunisairaus, joissa elimistön oma puolustusjärjestelmä hyökkää terveitä kudoksia
vastaan.

- Varsinaista aiheuttajaa ei varmuudella tiedetä, mutta sairauden syntyyn vaikuttavat perintö-
ja ympäristötekijät.

- Psoriaasiin sairastuu noin yksi ihminen 50:stä. Sairastuneista joka kymmenes sairastuu myös
psoriartriittiin.

- Voi puhjeta missä iässä tahansa, mutta yleisimmin sairastuvat keski-ikäiset.

Selkärankareuma:

- Kivulias ja etenevä reumasairaus, joka aiheuttaa tulehduksen selkärankaan.

- Oireisiin kuuluu yli kolme kuukautta kestänyt selkäkipu ja jäykkyys, joka helpottaa yleensä päivän
mittaan, sekä pakara- ja niskakivut. Muita oireita ovat painon lasku sairauden alussa,
heikkous, kuumeinen olo, yöhikoilu ja turvotus lantion, niskan, polvien ja nilkkojen
alueella sekä nivelissä. Jotkut sairastuneet saavat silmätulehduksia tai harvoin esimerkiksi
sydäntulehduksen. Monet potilaista kärsivät nivelten ja selän jäykistymisestä, liikeratojen
rajoittumisesta ja kehon painumisesta kumaraan.

- Autoimmuunisairaus, joissa elimistön oma puolustusjärjestelmä hyökkää terveitä kudoksia
vastaan.

- Sairaus on joskus yhteydessä ihopsoriaasiin tai tulehduksellisiin suolistosairauksiin.

- Selkärankareumaa sairastaa 0,1-1,4 prosenttia maailman väestöstä. Eurooppalaisessa
väestössä taudin yleisyydeksi on arvioitu 0,2-1 prosenttia. Suomessa on noin 10 000 hoitoa
tarvitsevaa selkärankareumapotilasta, mutta sairastuneita arvioidaan olevan jopa yksi
prosentti väestöstä.

Lisätietoja:

MSD:n lääketieteellinen asiantuntija Sami Nikoskelainen, puh. 040 702 4992,

sami.nikoskelainen@merck.com

¹ Lääkehoitovaihtoehdot:

nivelreuma: abatasepti, adalimumabi, anakira, atsatiopriini, etanersepti, golimumabi, hydroksiklorokiini (klorokiini), infliksimabi, kortisoni,
kulta (pistoshoitona tai tablettimuodossa), leflunomidi, metotreksaatti, podofyllotoksiini, rituksimabi, sertolitsumabi, siklosporiini, solunsalpaajat,
sulfasalatsiini, tosilitsumabi, tulehduskipulääkkeet

selkärankareuma: adalimumabi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, kortisoni, metotreksaatti, sulfasalatsiini, tulehduskipulääkkeet

nivelpsoriaasi: adalimumabi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, kortisoni, leflunomidi, metotreksaatti, siklosporiini, sulfasalatsopyridiini,
tulehduskipulääkkeet

Muitakin nivelreuman hoidossa käytettyjä lääkkeitä voidaan tietyissä tapauksissa käyttää myös nivelpsoriaasin hoidossa.

MSD toimii paremman elämän puolesta 140 maassa. Pääyhtiömme Merck & Co., Inc:in pääkonttori sijaitsee Whitehouse Stationissa New Jerseyssä, Yhdysvaltojen itärannikolla. Yhdysvalloissa ja Kanadassa meidät tunnetaan nimellä Merck, muualla maailmassa MSD. Resepti- ja itsehoitolääkkeemme, rokotteemme, biologiset hoitomuotomme ja eläinlääkkeemme ovat potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä kaikkialla maailmassa. Työskentelemme asiakkaidemme kanssa päivittäin, jotta löydämme uusia tapoja ratkaista terveydenhuollon haasteita. Lukuisat yhteyskuntavastuu- ja kumppanuusohjelmamme osoittavat, että olemme omalta osaltamme sitoutuneet tuomaan terveydenhuollon palvelut kaikkien ulottuville.

MSD. Paremman elämän puolesta.

Lisätietoa: www.msd.fi, www.merck.com ja www.parempaaelamaa.fi

MSD Forward-Looking Statement

Tämä lehdistötiedote sisältää Yhdysvaltain Private Securities Litigation Reform Actin (1995) ns. safe harbor -säännösten tarkoittamia “ennakoivia lausuntoja”. Tällaiset lausunnot voivat sisältää, mutta eivät ole rajoitettuja sisältämään, lausuntoja Merckin ja Schering-Ploughin välisen yhdistymisen eduista, mukaan lukien tulevat taloudelliset ja liiketoiminnan tulokset, yhdistetyn yhtiön suunnitelmat, tavoitteet, odotukset ja aikeet sekä muita lausuntoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja. Tällaiset lausunnot on perustettu Merckin johdon nykyisiin käsityksiin ja odotuksiin, ja lausunnot ovat riippuvaisia huomattavista riskeistä ja
epävarmuustekijöistä. Todelliset tulokset saattavat poiketa ennakoivissa lausunnoissa esitetystä.

Muun muassa seuraavat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat ennakoivissa lausunnoissa esitetystä: mahdollisuus, että Merckin ja Schering-Ploughin yhdistymisen odotetut synergiavaikutukset eivät toteudu tai että ne eivät toteudu odotetun aikajakson kuluessa muun muassa lääketeollisuutta koskevan sääntelyn vaikutuksen takia tai sellaisen valmisteilla olevan
lainsäädännön takia, joka voi vaikuttaa lääketeollisuuteen; riski siitä, että liiketoimintoja ei kyetä integroimaan onnistuneesti; yhdistymisen aiheuttamat sellaiset häiriöt, jotka vaikeuttavat liiketoimintasuhteiden säilyttämistä; Merckin kykenevyys ennustaa tarkasti tulevia markkinaolosuhteita; riippuvaisuus Merckin patenttien ja muiden suojamuotojen tehokkuudesta innovatiivisten
tuotteiden suojaamisessa; uuteen ja muuttuvaan sääntelyyn sekä terveyspolitiikkaan liittyvä riski Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti sekä riski oikeudenkäyntien ja/tai hallinnollisten toimenpiteiden kohteeksi joutumisesta.

Merck ei sitoudu julkisesti päivittämään mitään ennakoivaa lausuntoa uusien tietojen, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn takia. Lisätekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tulosten olennaisen poikkeamisen ennakoivissa lausunnoissa esitetystä, löytyy Merckin vuoden 2009 tilinpäätöksen lomakkeesta 10-K ja yhtiön Yhdysvaltain Securities and Exchange Commissionille (SEC) toimittamista asiakirjoista, jotka löytyvät SEC:n internetsivustolta (www.sec.gov).

9-2011-SIM-2010-FIN-2339-PR

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.