HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006

HK Ruokatalo Group Oyj     PÖRSSITIEDOTE 28.4.2006, klo 10.45

HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006

* KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA KEHITTYI VAHVASTI ALKUVUONNA
* KOTIMAASSA KANNATTAVUUS EDELLEEN EPÄTYYDYTTÄVÄ, TEHOSTAMINEN JATKUU

HK Ruokatalon liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui Baltiassa ja Puolassa
alkuvuonna. Liikevaihto kasvoi ja tulos parani kummallakin markkina-
alueella. Kotimaassa kannattavuus jäi tuoreen lihan ja
siipikarjaliiketoiminnan osalta yhtiön asettamista tavoitteista ja
kaikkiaan epätyydyttävälle tasolle. Valmisteliiketoiminta sen sijaan
menestyi odotusten mukaisesti.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdoksi HK Ruokatalo Group -
konsernissa muodostui 213,5 miljoonaa euroa (197,1 Meur 1-3/2005),
missä oli kasvua 8,3 %. Lisäyksestä 9,1 miljoonaa euroa tuli Puolasta,
osakkuusyhtiö Sokolówista. Liikevoittoa muodostui 6,6 miljoonaa euroa
(5,8 Meur), missä kasvua 14,0 %. Voitto ennen veroja oli 5,2 miljoonaa
euroa (5,0 Meur), missä kasvua 4,0 %. Koko konsernin operatiivinen
liikevoitto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,1 % liikevaihdosta
(2,9 %). Osakekohtainen tulos oli edellisen vuoden tasolla 0,11 euroa.

Yhtiö käynnisti tammikuussa 2006 kaksivuotisen ohjelman, jolla
uudistetaan teollinen rakenne Suomessa. Lihavalmistetuotanto
keskitetään pääosin Vantaalle ja tuoreen lihan jatkojalostus Forssaan
sekä logistiikka Vantaalle. Rakenneratkaisut ovat osa kotimaan
liiketoiminnan tehostamista ja kustannuskilpailukyvyn lisäämistä.

Vuosille 2006-2007 ajoittuva ohjelma merkitsee toiminnan alasajoa
Turun lihavalmistetehtaalla, Tampereen jatkojalostustehtaalla sekä
Tampereen terminaalissa. Yhdessä jo aiemmin kerrottujen
tehostamistoimien kanssa henkilöstövaikutukset ovat arviolta 500
henkeä vuoden 2007 loppuun mennessä. Toimenpiteet tuovat arviolta 15-
20 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Tammikuussa HK Ruokatalon luovaksi johtajaksi ja kotimaan johtoryhmän
jäseneksi nimitettiin keittiömestari Jyrki Sukula. Samalla hankittiin
hänen kehittämänsä Via-tuotesarja.


MARKKINA-ALUE SUOMI

Suomessa tammi-maaliskuun liikevaihto oli 137,7 miljoonaa euroa. Siinä
oli kasvua 4,9 miljoonaa euroa eli 3,7 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta jaksosta. Liikevoitto sen sijaan supistui 3,3 miljoonaan
euroon edellisen vuoden 3,6 miljoonasta eurosta. Kotimaan
liikevoittoprosentti jäi 2,4 prosenttiin (2,7% 1-3/2005)
liikevaihdosta.


-Lihaliiketoiminta

Lihaliiketoiminta vastaa sian- ja naudanlihan käsittelystä ja
jatkojalostuksesta sekä sian ja naudan hankinnasta kotimaassa ja
lihavirtojen ohjauksesta. Lihaliiketoiminta, alkutuotanto mukaan
luettuna, tuo runsaat 40 prosenttia yhtiön kotimaan liikevaihdosta.

Lihaliiketoiminta ylti budjetoitua suurempaan myyntiin alkuvuonna,
mutta toiminnan kannattavuus oli edelleen heikko. Markkinaosuus
tuoreissa kuluttajapakatuissa lihoissa on tällä hetkellä riittämätön
ja tavoitteena on lisätä osuuksia merkittävästi lähivuosina.

Uuden teurastuslinjan käyttöönotto Forssassa sujui suunnitelmien
mukaan. Samaten leikkaamon uudistaminen etenee suunnitellusti. Näiden
investointien valmistuminen parantaa Forssan kustannustehokkuutta
huomattavasti.


-Siipikarjaliiketoiminta

Kotimaan siipikarjaliiketoiminnalle kuuluu broilerin- ja
kalkkunanlihatuotteiden valmistus sekä siipikarjaraaka-aineen hankinta
sopimustuottajilta. Siipikarjaliiketoiminnan osuus kotimaan
liikevaihdosta on runsas viidennes.

Markkinahintojen alhaisuus kotimaassa ja viennissä oli pääasiallinen
syy siihen, että siipikarjaliiketoiminta jäi tulostavoitteesta.
Kotimaassa hintoja painoi myös tuonnista johtuva hintakilpailu
filetuotteissa. Viennissä lintuinfluenssan pelko on vaikuttanut
kysyntään ja hintatasoon. Suomessa kysyntä laski vain muutaman
prosentin, ja jakson lopulla luottamus kotimaiseen siipikarjanlihaan
oli jo uudestaan vahvistumassa. Alan toimenpiteet ja viranomaisten
toiminta on ollut oikeaan osunutta ja tarkoituksenmukaista.

Kalkkunaliiketoiminnan osalta selvitetään edelleen yhteistyön
mahdollisuuksia Atrian kanssa.


-Valmisteliiketoiminta

HK Ruokatalon valmisteliiketoimintaan kuuluu lihavalmisteiden ja
valmisruokien tuotanto. Runsas kolmannes kotimaan liikevaihdosta tulee
valmisteliiketoiminnasta.

Alkuvuoden myynti toteutui tavoitteita paremmin sekä lihavalmisteissa
että valmisruoassa. Tähän vaikutti myynnin volyymin kasvu etenkin
kokolihaleikkeleissä ja toisaalta se, että kustannusten nousua
pystyttiin jossain määrin siirtämään hintoihin. Varsinkin energian
kallistuminen nostaa kustannuksia selvästi. Toteutunut
energiakustannusten nousu oli vuositasolla laskettuna
valmisteliiketoiminnassa noin 200.000 euroa ja muussa kotimaan
liiketoiminnassa noin 370.000 euroa.

Tuotannon tehokkuus kyettiin ylläpitämään huolimatta
tuotantokatkoksista, joita aiheutui yhtiön tammikuisesta ilmoituksesta
Turun lihavalmistetehtaan sulkemisesta. Kaiken kaikkiaan kotimaan
valmisteliiketoiminta saavutti sille asetetut tulostavoitteet.


-Kaupallinen toiminta

Yhtiön kaupallisen johdon uusiuduttua vuoden 2006 alussa on rakennettu
uutta organisaatiomallia. Siinä tuotekehitys ja markkinointi on
yhdistetty uudeksi yksiköksi, jossa tuotekehitys raportoi suoraan eri
liiketoiminta-alueiden tuoteryhmäpäälliköille. Samaten on vahvistettu
kuluttaja- ja asiakasmarkkinoinnin osaamista rekrytoinnein. Nämä
toimet tähtäävät kuluttajamarkkinoinnin roolin vahvistamiseen HK
Ruokatalossa.

Tarjonnan kasvaessa ja jakelukanavien vähentyessä kilpailu kaupan
hyllytilasta kiristyy. HK Ruokatalo elää omalta osaltaan tilanteen
mukaan ja tarjoaa vähittäiskaupan ketjuille ja horeca-asiakkaille
kullekin niiden omaan konseptiin sopivia tuotteita ja palvelua,
tarvittaessa myös kaupan omilla merkeillä.


MARKKINA-ALUE BALTIA

Baltiassa liikevaihdoksi muodostui 28,6 miljoonaa euroa. Tämä oli 2,5
miljoonaa euroa eli 9,8 prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa
2005. Liikevoitto kasvoi 12,8 prosenttia ja oli nyt 1,5 miljoonaa
euroa. Liikevoittoprosentti nousi Baltiassa näin ollen 5,4:ään (5,2% 1-
3/2005).

Rakvere Lihakombinaatille ja sen tytäryhtiöille ensimmäinen
vuosineljännes oli hyvä, viime vuoden vastaavaa jaksoa selvästi
parempi. Myynti kaikissa kolmessa maassa kasvoi samalla kun
kustannukset pystyttiin pitämään budjetoidulla tasolla.

Myynti Virossa sujui odotusten mukaan. Lihan myynti on kehittynyt
hyvin, samoin onnistuttiin nakkikampanjoissa ja kokolihatuotteiden
myynnin kasvattamisessa.

Rakvere-konsernin tulosparannus perustuu Rakvere Lihakombinaatin ja
sianliharaaka-ainetta tuottavan Eksekon hyvään suoritukseen. Lisäksi
Latviassa Rigas Miesnieksin ja Liettuassa Klaipedos Maistaksen
tuloskehitys on saatu käännettyä positiiviseksi. Latviassa parannusta
avitti kasvanut myynti ja uudistettu tuotteisto sekä uusi myyntitiimi.
Liettuassa myynti kasvoi pääasiassa uudistetun tuotteiston ja uusien
jakelukanavien myötä.

Siipikarjayhtiö Talleggin alkuvuoden tulos oli odotetusti
tappiollinen. Tulosta rasittivat vielä salmonellasta johtuvat toimet
ja toisaalta lintuinfluenssakohun Suomea hieman enemmän hermostuttamat
markkinat. Salmonellan osalta tilanne on saatu hallintaan, mutta
toimenpiteet ja niihin liittyvät kertaluonteiset kustannukset
jatkunevat vielä kahden seuraavan kvartaalin yli. Talleggin
tavoitteena vuodelle 2006 on vähintään nollatulos.

Lintuinfluenssan pelko on laskenut hintatasoa Baltiassa keskimäärin
noin 15 prosenttia, samoin kulutus on pienentynyt. Paras tilanne on
Virossa, missä hintataso on säilynyt kohtuullisena. Päätavoitteena on
saada kesätuotteet kaikkiin ketjuihin ja parantaa katetta. Kasvaneen,
parempikatteisen myynnin odotetaan kääntävän tuloksen voitolliseksi
kesällä. Lintuinfluenssan vaikutusta ei kuitenkaan voi ennustaa.

Hyvä menestys punaisen lihan puolella johti siihen, että Baltian
liiketoiminta kokonaisuutena paransi tulostaan verrattuna vuoden 2005
ensimmäiseen neljännekseen, joka sekin oli hyvää tasoa.


MARKKINA-ALUE PUOLA

Sokolówin alkuvuoden menestys ylitti sille asetetut odotukset.
Konsolidoinnin jälkeen HK Ruokatalo Groupin osuus Sokolówin
liikevaihdosta oli 49,0 miljoonaa euroa. Se on 9,1 miljoonaa euroa eli
22,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liikevoitto yli
kaksinkertaistui edellisestä vuodesta ja oli nyt 1,8 miljoonaa euroa.
Se on 3,7 prosenttia liikevaihdosta (2,2% 1-3/2005).

Sokolówin menestyksen taustalla ovat tuottavuutta parantavat
investoinnit, meneillään oleva tuotantolinjojen rationalisointi
teollisten yksiköiden välillä ja tuotteiston yksinkertaistaminen sekä
myös viennin myönteinen kehitys huolimatta vahvasta zlotysta.
Sokolówin voidaan myös sanoa hyötyneen lintuinfluenssan painamasta
siipikarjaraaka-aineen hintatasosta, koska se valmistaa merkittäviä
määriä kypsennettyjä siipikarjapohjaisia lihajalosteita, joiden
kuluttajahintaan markkinatilanne ei ole olennaisesti vaikuttanut.

Makrotaloudellinen ympäristö Puolassa suosi Sokolów-konsernin
yrityksiä. Kansantalous kehittyi oletettua nopeammin ja
teollisuustuotanto kasvoi voimakkaasti erityisesti maaliskuussa.
Palkkakehitys, kulutuskysyntä ja vähittäiskaupan voimakas lisäys
tukivat suotuisaa yleiskehitystä.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Bruttoinvestoinnit tammi-maaliskuussa 2006 olivat 14,6 miljoonaa euroa
(12,6 Meur). Summasta käytettiin kotimaan kohteisiin 9,6 miljoonaa
euroa ja Baltian kohteisiin 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Sokolówin
investoinnit olivat 5,4 miljoonaa euroa, mistä HK Ruokatalo Groupin
osuus oli 2,7 miljoonaa euroa.

Forssan uuden sikateurastuslinjan valmistumisen jälkeen yhtiö on
keskittynyt ruhojen pikajäähdyttämön ja eläinten vastaanottotilojen
uusimiseen ja leikkaamon alkupään muutoksiin. Forssan pakastamon
rakentaminen on loppusuoralla, samoin Vantaan terminaalin vanhan osan
uudistaminen.

Konsernin korolliset velat nousivat maaliskuun lopussa 197,7
miljoonaan euroon, kun ne vuotta aiemmin olivat 166,4 miljoonaa euroa.
Tilivuoden vaihteesta korolliset velat lisääntyivät 21,6 miljoonalla
eurolla. Lainojen kasvu johtui pääosin etupainotteisista
investointiohjelmista sekä nettokäyttöpääomatarpeen kasvusta.
Lainamäärän kasvu ja viimeaikainen selkeä korkotason nousu heijastuvat
myös nettorahoituskuluihin. Muutoksessa on otettava huomioon lisäksi,
että vertailuvuoden 2005 nettorahoituskuluihin sisältyy selvästi
enemmän rahoitustuottoja. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 44,8
prosenttia (46,8 %).


JOHTO
Kauppatieteiden maisteri Kai Seikku aloitti HK Ruokatalo Group Oyj:n
toimitusjohtajana 1.4.2006. Samalla hänen edeltäjänsä Simo Palokangas
siirtyi eläkkeelle. Yhtiön hallitus oli nimittänyt Seikun Palokankaan
seuraaajaksi 12.4.2005.


HALLITUKSEN VALTUUDET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN
Katsauskauden päättyessä hallituksella oli yhtiökokouksen 12.4.2005
antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta,
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
siten, että yhteensä voidaan merkitä enintään 2.000.000 uutta A-
osaketta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
3.400.000 eurolla. Valtuutus oikeutti poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
ehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Valtuutus päättyi 21.4.2006. Hallitus ei ollut käyttänyt sitä.


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa Suomessa ja Baltiassa oli tammi-maaliskuussa
keskimäärin 4.301 (4.367) henkilöä. Maaliskuun lopussa henkilöstö
jakaantui maittain:

Suomi  2.542  58,7 %
Viro   1.561  36,0 %
Latvia   174  4,0 %
Liettua   50  1,2 %
Venäjä    5  0,1 %

Sokolówin palveluksessa Puolassa oli runsaat 4.700 henkeä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
HK Ruokatalo Groupin ja tanskalaisen Danish Crownin yhteisyritys
Saturn Nordic Holding AB suunnittelee vetävänsä lihayhtiö Sokolówin
pois Varsovan pörssistä. Saturn Nordic Holding teki 3.4.2006 Puolassa
julkisen ostotarjouksen tarjoutuen ostamaan Sokolówin
vähemmistöomistajilta näiden hallussa olevat noin 17,8 miljoonaa
Sokolówin osaketta. Tarjoushinta on 5,80 zlotya (noin 1,47 euroa)
osakkeelta. Merkintäaika on 12.4.-11.5.2006.

21.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja
konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2005. Hallituksen esityksen mukaisesti
yhtiö jakaa tilikaudelta 2005 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta.

Hallitukseen valittiin Marcus H. Borgström, Markku Aalto, Tiina Varho-
Lankinen, Kjeld Johannesen ja Heikki Kauppinen, kaikki uudelleen.
Borgström jatkaa puheenjohtajana ja Aalto varapuheenjohtajana.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilivuodelle 2006 valittiin KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Petri Palmroth, KHT.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että yhteensä voidaan
merkitä enintään 2.000.000 uutta A-osaketta, jolloin osakepääomaa
voidaan korottaa enintään 3.400.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa
poikkeamaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta sekä päättämään
merkintähinnoista ja muista ehdoista.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja niiden luovuttamisesta. Yhtiö voi hankkia julkisessa
kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella enintään 3.446.319
yhtiön A-sarjan osaketta.

Kaikki valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 21.4.2007 asti.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Kuluvan vuoden liikevoiton odotetaan paranevan kaikilla kolmella
markkina-alueella ja konsernin liikevoiton muodostuvan edellisvuotta
paremmaksi. Kotimaassa kesän myyntijakson onnistuminen on aikaisempien
vuosien tapaan avainasemassa tuloksen muodostumisen kannalta.
Liiketoiminnan kannattavuuteen kotimaassa myötävaikuttavia
toimenpiteitä ovat vuonna 2006 tehostettu myynti ja erityisesti
lihaliiketoiminnan prosessi- ja kustannustehokkuuden parannukset.

Tämän hetkisen tietämyksen mukaan lintuinfluenssa saattaa aiheuttaa
epävarmuutta kuluvan vuoden tulokseen, mutta yhtiö kuitenkin luottaa
oman ketjunsa pitävyyteen ja suomalaisen kuluttajan harkintakykyyn.
Aikaisemman kokemuksen perusteella tiedetään lisäksi, että kulutus
ohjautuu muihin lihalajeihin vahvistaen niiden kysyntää ja
mahdollisesti hintatasoakin.

Puolan ja Baltian vahva kehitys jatkunee läpi vuoden 2006.

Vuodelle 2006 ajoittunee kertaluontoisia kulukirjauksia liittyen
tammikuussa kerrottuun rakennemuutosohjelmaan, jonka tarkempi
suunnitelma on valmistumassa. Kulukirjaukset liittyvät lähinnä
henkilöstöratkaisuihin, joihin kohdistuvat kertaluontoiset
kustannukset kirjataan niiden selvittyä täysimääräisesti alas kuluvan
tilikauden aikana.KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)
                1-3/2006  1-3/2005  1-12/2005
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto            213,5    197,1    883,3
Liikevoitto             6,6     5,8    24,1
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista             0,3     0,3     0,7
Rahoitustuotot ja -kulut      -1,7    -1,1    -4,5
Voitto ennen veroja         5,2     5,0    20,3
Verot               -1,0    -1,0    -3,3
Tilikauden voitto          4,2     4,0    17,0
---------------------------------------------------------------------

Tilikauden voiton jakaantuminen
Emoyhtiön omistajille        3,9     3,8    16,0
Vähemmistöosakkaille        0,3     0,2     1,0
Yhteensä              4,2     4,0    17,0

Tulos/osake, laimennettu eur    0,11    0,11    0,46
KONSERNIN TASE
(milj. euroa)
                  31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
----------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet         4,0    3,9     4,0
 Liikearvo               46,7    46,9    46,8
 Aineelliset hyödykkeet        272,4   240,0    266,3
 Sijoitukset               5,7    6,4     5,5
 Laskennalliset verosaamiset       1,9    0,6     2,2
 Muut pitkäaikaiset saamiset       4,3    3,7     3,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä      335,0   301,6    328,6

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            70,3    64,1    65,4
 Myyntisaamiset ja muut saamiset    104,4   100,2    107,5
 Rahat ja pankkisaamiset        11,0    16,3    12,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä      185,8   180,6    185,7
----------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ             520,8   482,2    514,3


OMA JA VIERAS PÄÄOMA
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma          222,7   216,0    219,1
 Vähemmistöosuus            10,8    9,7    10,8
Oma pääoma yhteensä           233,6   225,7    229,9
Pitkäaikainen vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka        12,7    9,6    12,2
 Pitkäaikaiset korolliset velat     83,6    88,7    84,2
 Eläkevelvoitteet            4,2    2,8     4,5
 Pitkäaikaiset varaukset         0,0    0,9     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  100,4   102,0    100,9

Lyhytaaikainen vieras pääoma
 Lyhytaikaiset korolliset velat    114,2    77,7    91,9
 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 71,9    76,8    91,2
 Lyhytaikaiset varaukset         0,7    0,0     0,4
Lyhtaikainen vieras pääoma yhteensä   186,8   154,6    183,5
----------------------------------------------------------------------
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      520,8   482,2    514,3RAHAVIRTALASKELMA
(milj. euroa)
                   1-3/2006  1-3/2005 1-12/2005
---------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta         13,6    10,1    52,5
Nettokäyttöpääoman muutos        -21,1   -15,7   -15,9
Rahoituserät ja verot          -2,7    -2,1    -7,8
Liiketoiminnan rahavirta        -10,2    -7,6    28,8

Investoinnit
Investointien rahavirta         -12,8   -11,5   -59,2

Rahoitus
Lainojen muutos             21,2    14,8    30,9
Maksetut osingot              -     -   -10,0
Osakeanti                  -     -     -
Rahoituksen rahavirta          21,2    14,8    20,9

Rahavarojen muutos            -1,8    -4,3    -9,5
---------------------------------------------------------------------
Saturn Nordic Holding -konsernin alkutase 1.1.2005 on huomioitu vuoden
2005 rahavirtalaskelmassa.SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (milj. euroa)
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain

           1-3/2006   1-3/2005    1-12/2005
------------------------------------------------------------
Liikevaihto
-Suomi         137,7     132,8      588,8
-Baltia         28,6     26,1      113,8
-Puola          49,0     39,9      188,3
-Segmenttien välinen   -1,8     -1,7      -7,5
-Yhteensä        213,5     197,1      883,3

Liikevoitto
-Suomi          3,3      3,6      13,9
-Baltia          1,5      1,4       6,5
-Puola          1,8      0,9       3,7
-Segmenttien välinen   0,0      0,0       0,0
-Yhteensä         6,6      5,8      24,1
------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(miljoonaa euroa)

       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2006    58,6   72,9   1,0   8,6   4,8   73,2 219,1
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä         0,5               0,5
Muuntoeron
muutos     0,0   0,0   0,0   0,0   -0,7   0,0  -0,7
Muu muutos                    -0,1      -0,1
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,5   0,0   -0,8   0,0  -0,3

Tilikauden voitto                     3,9  3,9
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,5   0,0   -0,8   3,9  3,6

Osingonjako                        0,0  0,0
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHT.
31.3.2006   58,6   72,9   1,5   8,6   4,0   77,1 222,7
----------------------------------------------------------------------


       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2005    58,6   72,9   0,0   8,4   2,6   67,5 210,0
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä         0,6               0,6
Muuntoeron
muutos     0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   0,0  1,5
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,6   0,0   1,5   0,0  2,1

Tilikauden voitto                     3,9  3,9
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot   0,0   0,0   0,6   0,0   1,5   3,9  6,0

Osingonjako                        0,0  0,0
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHT.
31.3.2005   58,6   72,9   0,6   8,4   4,1   71,4 216,0
----------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT           31.3.2006   31.3.2005  31.12.2005

Tulos/osake laimennettu       0,11     0,11     0,46
Oma pääoma/osake 31.3., eur 1)    6,46     6,27     6,36
Omavaraisuusaste, %         44,8     46,8     44,7
Osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä, kpl         34.463.193  34.463.193  34.463.193
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur          14,6     12,6     59,2
Henkilöstö keskimäärin kuu-
kausien lopun keskiarvona      4.301     4.367    4.541

1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)
                 31.3.2006  31.3.2005  31.12.2005

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat              0,0    14,6     0,0
- rahalaitoslainat           65,9    75,3     70,0

Vakuudeksi annetut
- kiinteistökiinnitykset        33,8    52,9     35,4
- pantit                12,0    10,0     12,0
- yrityskiinnitykset          4,7    22,1     4,3

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               4,0     0,0     4,0

Muiden puolesta annetut
- takaukset ja pantit         19,9*     6,7     6,2

Muut omat vastuut
Leasingvastuut             4,1     0,4     4,0
Muut vastuut              0,0     0,0     0,0

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Johdannaisten nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          1,6     1,0     1,2
Hyödykejohdannaiset
- sähköjohdannaiset           4,3     4,4     4,3

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          0,0     0,0     0,0
Hyödykejohdannaiset
- sähkötermiinisopimukset        2,2     0,6     1,0

*) Sisältää omistusyhteysyrityksen puolesta annetun takauksen


Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konserni siirtyi raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005
alusta. Tämä osavuosikatsaus vertailutietoineen on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Vuoden 2004
IFRS-vertailuluvut julkistettiin 29.4.2005.


Vantaalla 28.4.2006

HK Ruokatalo Group Oyj
HallitusKai Seikku
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa