HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

HK Ruokatalo Group Oyj     PÖRSSITIEDOTE 27.4.2007, klo 11.00

HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

* ALKUVUODEN TULOSKEHITYS ENNAKOIDULLA TASOLLA
* RUOTSISSA EDESSÄ ISO URAKKA KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI

Konsernin kolmen kuukauden liikevaihto oli 498,6 miljoonaa euroa
(455,8 milj. euroa, pro forma 1-3/2006). Liikevaihto kasvoi kaikilla
markkina-alueilla. Liikevoitoksi muodostui 9,2 miljoonaa euroa, kun
proforma-luku vuotta aikaisemmin oli 4,7 miljoonaa euroa.
Vertailulukuun sisältyy 1,9 miljoonan euron liiketappio Ruotsissa
vuonna 2006. Liikevoittoa kertyi Baltiassa 7,9 prosenttia
liikevaihdosta, kun Suomessa päästiin 3,8 ja Puolassa 2,2 prosenttiin.

Jakson tulokseen sisältyy Suomen rakennemuutokseen liittyviä
kertaluontoisia kustannuksia 0,9 miljoonaa euroa. Operatiivinen
vertailukelpoinen liikevoitto oli näin noin 10,1 miljoonaa euroa.

Ruotsissa tulos oli niukasti tappiollinen. Vaatimaton kannattavuus
Ruotsin liiketoiminnassa oli ennakoidulla tasolla. Ruotsissa onkin
lähivuosina tarve merkittäville tulosparannustoimille.

Puolassa Pozmeatin toiminta käynnistyi odotusten mukaan tappiollisena.
Liiketoiminta oli jälleen kerran kannattavinta Baltiassa.

Varastot ovat alkuvuodesta kasvaneet konsernin yhtiöissä useimmilla
markkina-alueilla. Kohonneisiin varastotasoihin on vaikuttanut paitsi
varautuminen sesonkeihin, myös markkinatilanteen heikentyminen ennen
muuta sianlihan vientikaupassa. Kuluvan vuoden lopun varastot eivät
kuitenkaan ylitä edellisen vuodenvaihteen tasoa.

Ruotsissa ja Suomessa saatiin katsauskaudella aikaan toimialaa
koskevat kolmivuotiset työehtosopimukset.


MARKKINA-ALUE SUOMI

Suomessa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 155,5 miljoonaa
euroa. Se on 17,8 miljoonaa euroa (+12,9%) enemmän kuin vastaavana
jaksona vuonna 2006. Liikevoitoksi muodostui 5,9 miljoonaa euroa, mikä
on 2,6 miljoonaa euroa (+80,1%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Liikevaihdosta laskettu liikevoitto oli 3,8 % (2,4% 1-3/2006).

Vuoden alkukuukaudet sujuivat Suomessa yleisesti ottaen suunnitelmien
mukaan. Näin oli asian laita varsinkin siipikarja- ja
valmisteliiketoiminnan osalta. Lihaliiketoiminnassa on edelleen paljon
tehtävää, sillä kannattavuus on siellä yhä riittämätön. Suomessa
liiketoiminta kuitenkin kehittyy oikeaan suuntaan.

Tavaratoimitukset asiakkaille ruuhkautuivat ajoittain helmi-
maaliskuussa johtuen alkuvuodesta käyttöön otettujen logististen
järjestelmien toiminnassa ilmenneistä ongelmista. Niiden korjaaminen
on kiireellinen tehtävä, sillä toimitusvarmuus on tuoretuotteita
myyvälle yritykselle kriittinen kilpailutekijä.

Alkuvuodesta toteutetut uutuustuotelanseeraukset ylittivät niille
asetetut kaupalliset tavoitteet. Uutuudet ovat tärkeä ensimmäinen
askel tuotevalikoiman pitkän aikavälin kehittämisessä.

Vienti Suomesta jatkui alkuvuonna vilkkaana, mutta sen kannattavuus ei
madaltuneiden vientihintojen myötä ollut syksyn 2006 veroinen.
Lisääntynyt ulkomainen tarjonta on laskenut hintoja myös Venäjällä.

Tammikuussa 2006 käynnistetty ohjelma teollisen rakenteen
uudistamiseksi Suomessa on puolivälissä. Toteutuessaan se merkitsee
Turussa ja Tampereella tuotannon alasajoa ja toiminnan siirtämistä
pääosin Vantaalle ja Forssaan. Ohjelma etenee suunnitellusti. Turussa
saatiin päätökseen työntekijöiden kanssa käydyt yhteistoimintalain
mukaiset yt-neuvottelut katsauskauden jälkeen, huhtikuun lopulla.


MARKKINA-ALUE RUOTSI

Ruotsissa ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 264,5
miljoonaa euroa eli 22,2 miljoonaa euroa (+9,2%) enemmän kuin tammi-
maaliskuussa 2006. Liikevoitoksi muodostui -0,3 miljoonaa euroa (-1,9
milj. euroa 1-3/2006). Ensimmäisen neljänneksen liikevoittoprosentti
oli -0,1%.

Liikevaihdon kasvusta pääosa selittyy sillä, että Scan AB:n ostama SLP
Pärsons AB yhdistettiin Scanin lukuihin kesäkuussa 2006 eikä se tästä
syystä ole mukana vielä alkuvuoden vertailuluvuissa.

Samalla kun muutos osuuskunta Swedish Meatsistä Scan AB:ksi käynnistyi
tammikuussa 2007, uudistettiin yhtiön tuotemerkkistrategiaa.
Painopistettä siirretään selvemmin Scan-merkkiin, jonka näkyvyyttä
lisätään markkinoinnissa ja liiketoiminnassa yleensä.

Valmistetuotannossa katteet ovat edelleen matalat eikä myyntimäärissä
ole tapahtunut muutosta vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Scan on
kuitenkin tuonut markkinoille myös uusia premium-tuotteita, joissa
kate on parempi. Premium-tuotteille on kasvavaa kysyntää Ruotsissa.

Maaliskuussa 2007 Scan perusti Skoonessa Ugglarp Slakteri AB:n kanssa
yhteisyrityksen, jonka aikomuksena on hyödyntää Ugglarpin sikäläistä
teurastamoa nautojen ja lampaiden teurastuksessa. Toteutuessaan
yhteistyö parantaa Scanin kustannustehokkuutta Etelä-Ruotsissa ja
samalla yhtiö välttyy kasvattamasta teollista ylikapasiteettia.

Kannattavuuden parantaminen Ruotsissa on tärkein ja samalla haastavin
tehtävä lähivuosina. Scanissa aiemmin päätetyt tehostamistoimet ja
parhaillaan käynnissä olevat rakenneuudistukset merkitsevät
toimipaikkaverkoston harvenemista. Alkuvuonna suljettiin Visbyn
leikkaamo ja kuluttajapakattuun lihaan erikoistunut Malmön yksikkö.
Ratkaisut ovat välttämättömiä taloudellisten ja liiketoiminnallisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.


MARKKINA-ALUE BALTIA

Baltiassa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 31,8 miljoonaan
euroon edellisen vuoden 28,6 miljoonasta eurosta (+11,2%). Liikevoitto
oli 2,5 miljoonaa euroa eli 1,0 miljoonaa euroa (+63,6%) enemmän kuin
vuotta aiemmin vastaavana jaksona. Liikevoittoprosentiksi muodostui
näin 7,9% (5,4% 1-3/2006).

Baltiassa ensimmäinen vuosineljännes oli jatkoa edellisille
neljänneksille, jolloin konserni teki tasaisen hyvää tulosta.
Päätekijöitä hyvään alkuvuoteen oli kolme: (1) myynnin kasvu
Rakveressa ja Talleggissa sekä erityisesti Rigas Miesnieksissä
Latviassa, (2) kustannusnousua vastaavat hinnankorotukset pitivät
marginaalit kunnossa ja lisäksi (3) talvikauden tuotevalikoima oli
onnistunut.

Kustannusten nousuvauhti on Baltiassa ollut huomattava. Esimerkiksi
kiinteät palkat nousivat 15 prosenttia ja kuljetuskustannukset 28
prosenttia vuoden 2006 alkuvuoteen verrattuna. On merkkejä siitä, että
pahin nousuvauhti olisi tasaantumassa, mutta tarkka kustannuskuri on
edelleen yksi menestystekijöistä.

Kesäsesonki on tärkeä myös Baltiassa, ja kesätuotteiden saama
vastaanotto asiakkailta antaa viitteitä koko vuoden 2007 tuloksesta.


MARKKINA-ALUE PUOLA

Sokolówin tammi-maaliskuun liikevaihdosta konsolidoitiin HK Ruokatalo
Groupille puolet eli 51,9 miljoonaa euroa. Se on 2,9 miljoonaa euroa
(+5,8%) enemmän kuin alkuvuonna 2006. Liikevoitoksi muodostui 1,1
miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa v. 2006). Liikevoitto oli 2,2%
liikevaihdosta (3,7% 1-3/2006).

Puolassa koventunut hintakilpailu kärjistyi syksyllä 2006 ja johti
alalla paikoitellen jopa epäterveeseen hinnoitteluun. Sokolów vältti
tietoisesti menemästä pahimpaan pudotuspeliin, mutta markkinatilanne
ja elokuussa 2006 ilmi tullut kavallus katkaisivat viime vuoden
lopulla tilapäisesti yhtiön pitkään jatkuneen kannattavuuskehityksen.

Puolan nopeasti muuttuvista markkinatilanteista huolimatta Sokolów
kasvatti alkuvuonna myyntiään sekä määrältään että arvoltaan. Yhtiö
palasi niinikään kasvu-uralle ns. modernissa vähittäiskaupassa, jossa
siis oli haasteita vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä.

Syksyllä 2006 Poznanin kaupungin lähistöltä ostetun Pozmeat S.A.:n
toiminta käynnistyi vuoden 2007 alussa. Puolan alkuvuoden tulosta
rasitti Pozmeatin tuotantolaitoksen ja liiketoiminnan käynnistämisestä
aiheutunut noin 0,9 miljoonan euron määräinen tappio. Ilman tätä
miinusta Sokolówin vanhat osat tekivät siis noin 2,0 miljoonan euron
määräisen liikevoiton.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Swedish Meatsin liiketoiminnan osto saatettiin päätökseen 29.1.2007.
Scan AB:n osakkeiden hankintahinta transaktiokuluineen 163,3 miljoonaa
euroa sisältyy ensimmäisen vuosineljänneksen lukuihin. Hankinnasta
kirjautui liikearvoa noin 52 miljoonaa euroa. Kauppahinnan allokointi
on meneillään. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan kauppahintaa tullaan
allokoimaan tavaramerkeille aineettomiin hyödykkeisiin.

Konsernin tavanomaiset bruttoinvestoinnit olivat 22,2 miljoonaa euroa
(14,6 Meur 1-3/2006). Summasta käytettiin tuotannollisiin kohteisiin
seuraavasti: markkina-alue Suomi 13,4 miljoonaa euroa, markkina-alue
Ruotsi 4,5 miljoonaa euroa ja markkina-alue Baltia 2,4 miljoonaa
euroa. Puolassa Sokolówin investoinnit olivat 3,6 miljoonaa euroa.
Siitä HK Ruokatalo Groupin osuus oli 1,8 miljoonaa euroa.

Konsernilla oli korollista velkaa maaliskuun 2007 lopussa 477,2
miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin määrä oli 196,7 miljoonaa euroa.
Ruotsin liiketoiminnan oston yhteydessä konsernille tuli Swedish
Meatsiltä Scan AB:lle siirtyneitä korollisia velkoja noin 188
miljoonaa euroa. Kaupan käteisosuus noin 76 miljoonaa euroa
rahoitettiin vastaavansuuruisella lainalla.

Ostetun yhtiön alhaisemmasta omavaraisuudesta sekä kaupassa
syntyneestä lisävelkaantumisesta johtuen konsernin omavaraisuusaste
jäi katsauskauden lopussa 30,6 %:iin prosenttiin (44,8 %). Pro forma
laskelmissa 31.12.2006 omavaraisuus oli 31 %.

Katsauskaudella yhtiön yritystodistusohjelma muutettiin
päärahoittajien yhteisohjelmaksi määrältään 100 miljoonaa euroa.


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

HK Ruokatalo Groupin hallitus päätti 29.1.2007 käyttää ylimääräisen
yhtiökokouksen 22.12.2006 antaman valtuutuksen ja toteutti 4 843 000 A-
osakkeen suuruisen suunnatun osakeannin Swedish Meatsille osana
Swedish Meatsin liiketoiminnan ostoa. Merkintäaika oli 29.1.2007 ja
merkintähinta 15,55 euroa osakkeelta. Yhtiön osakepääoma korottui 8
233 100,00 eurolla nykyiseen 66 820 528,10 euroon. Korotus merkittiin
kaupparekisteriin 5.2.2007. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon ensimmäisen kerran tilivuodelta 2007.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTOKSISTA

Danish Crown ilmoitti 8.2.2007, että sen omistus HK Ruokatalo
Groupissa laimeni 8,89 prosenttiin osakkeista ja 2,46 prosenttiin
äänimäärästä HK Ruokatalo Groupin toteuttaman osakepääoman korotuksen
seurauksena.

Swedish Meats ilmoitti 15.2.2007, että sen 13.11.2006 liputtama
ehdollinen sopimus on toteutunut. Näin varmistui, että Swedish Meatsin
omistus HK Ruokatalo Groupissa on 12,32 prosenttia osakkeista ja 3,41
prosenttia äänimäärästä.

Danish Crownin omistus HK Ruokatalo Groupissa aleni 1,00 prosenttiin
osakepääomasta ja 0,28 prosenttiin äänimäärästä institutionaalisille
sijoittajille 7.3.2007 toteutetun osakemyynnin seurauksena.


HENKILÖSTÖ

Konserni työllisti tammi-maaliskuussa keskimäärin 7 680 henkilöä (4
301 1-3/2006). Lisäys johtuu Scan AB:n ja sen tytäryhtiöiden mukaan
tulosta. Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin: Suomi 2 373,
Ruotsi 3 462 ja Baltia 1 845. Lisäksi Sokolówin palveluksessa oli
keskimäärin 4 908 henkilöä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous 20.4.2007 päätti muuttaa yhtiön toiminimen
HKScan Oyj:ksi.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen Marcus H. Borgströmin, Markku
Aallon, Tiina Varho-Lankisen ja Heikki Kauppisen uudelleen. Uusiksi
jäseniksi valittiin Johan Mattsson ja Karsten Slotte. Borgström jatkaa
puheenjohtajana ja Aalto varapuheenjohtajana.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-osakkeiden
hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on enintään 3 500 000
kappaletta, mikä on noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3
% A-osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia
osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 500 000 A-
osakkeen annista, mikä vastaa noin 14,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti.

Hallitus on päättänyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuoden 2007
ansaintajakson perusteista. Kohderyhmään kuuluu noin 20 avainhenkilöä
ja osakkeiden kokonaismäärä on enintään 180 000 HK Ruokatalo Groupin A-
osaketta.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö pitää ennallaan tilinpäätöstiedotteessa esittämänsä arvion,
jonka mukaan konsernin operatiivisen liikevoiton odotetaan paranevan
Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Puolassa liikevoiton kasvua
hidastavat Pozmeatin käynnistämiseen liittyvät kustannukset. Baltiassa
tavoitellaan tulostason säilyttämistä vuoden 2006 hyvällä tasolla.
Seuraavassa olevat luvut ovat konsernin kirjanpidon lukuja (eivät
sisällä pro forma -tietoja).

Scan AB tytäryhtiöineen on konsolidoitu konsernitilinpäätökseen
1.1.2007 lähtien.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)
                1-3/2007  1-3/2006  1-12/2006
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto            498,6    213,5    934,3
Liikevoitto             9,2     6,6    40,4
- % liikevaihdosta         1,8     3,1     4,3
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista             0,5     0,3     0,0
Rahoitustuotot ja -kulut      -4,2    -1,7    -6,8
Voitto ennen veroja         5,5     5,2    33,6
Verot               -1,5    -1,0    -5,8
Tilikauden voitto          4,0     4,2    27,8
---------------------------------------------------------------------

Tilikauden voiton jakaantuminen
Emoyhtiön omistajille        3,5     3,9    27,2
Vähemmistöosakkaille        0,5     0,3     0,6
Yhteensä              4,0     4,2    27,8

Tulos/osake, laimentamaton eur   0,09    0,11    0,79
Tulos/osake, laimennettu eur    0,09    0,11    0,79
KONSERNIN TASE
(milj. euroa)
                  31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
----------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet         18,4    4,0     4,0
 Liikearvo               105,3    46,7    53,9
 Aineelliset hyödykkeet        444,3   272,4    294,5
 Sijoitukset              28,2    5,7     5,8
 Laskennalliset verosaamiset       2,6    1,9     2,2
 Muut pitkäaikaiset saamiset      10,1    4,3     4,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä      609,0   335,0    364,4

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            139,4    70,3    58,4
 Myyntisaamiset ja muut saamiset    256,8   104,4    114,7
 Rahat ja pankkisaamiset        23,0    11,0    12,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä      419,2   185,8    185,1
----------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ            1 028,1   520,8    549,5OMA JA VIERAS PÄÄOMA
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma          311,6   222,7    236,4
 Vähemmistöosuus             3,0    10,8     0,6
Oma pääoma yhteensä           314,6   233,6    237,1
Pitkäaikainen vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka        16,5    12,7    12,2
 Pitkäaikaiset korolliset velat    194,6    83,6    87,1
 Pitkäaikaiset korottomat velat     8,0     -      -
 Eläkevelvoitteet            5,2    4,2     5,2
 Pitkäaikaiset varaukset         9,2    0,0     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  233,5   100,4    104,4

Lyhytaikainen vieras pääoma
 Lyhytaikaiset korolliset velat    282,6   114,2    109,6
 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 196,7    71,9    97,7
 Lyhytaikaiset varaukset         0,7    0,7     0,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  480,0   186,8    208,0
----------------------------------------------------------------------
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ     1 028,1   520,8    549,5RAHAVIRTALASKELMA
(milj. euroa)
                   1-3/2007  1-3/2006 1-12/2006
---------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta         22,4    13,6    70,4
Käyttöpääoman muutos          -14,5   -21,1    6,3
Rahoituserät ja verot          -5,8    -2,7   -12,3
Liiketoiminnan nettorahavirta       2,1   -10,2    64,4

Investoinnit
Investointien nettorahavirta      -86,3   -12,8   -76,2

Rahoitus
Lainojen muutos             95,1    21,2    20,4
Maksetut osingot              -     -    -9,3
Osakeanti                  -     -     -
Rahoituksen nettorahavirta        95,1    21,2    11,1

Rahavarojen muutos            10,9    -1,8    -0,7
---------------------------------------------------------------------
SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (milj. euroa)
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain

           1-3/2007   1-3/2006    1-12/2006
------------------------------------------------------------
Liikevaihto
-Suomi         155,5     137,7      608,0
-Ruotsi         264,5       -        -
-Baltia         31,8     28,6      130,8
-Puola          51,9     49,0      203,6
-Segmenttien välinen   -5,1     -1,8      -8,2
Yhteensä        498,6     213,5      934,3

Liikevoitto
-Suomi          5,9      3,3      21,8
-Ruotsi         -0,3       -        -
-Baltia          2,5      1,5      12,6
-Puola          1,1      1,8       6,0
-Segmenttien välinen   0,0      0,0       0,0
Yhteensä         9,2      6,6      40,4
------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(miljoonaa euroa)

      Osake-  Yli-  Suo-  S  Muut  Muunto- Voitto-
Yht.
      pää-   kurs-  jaus-  V  rahas- erot  varat
      oma   sira-  rahas- O  tot
           hasto  to   P
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2007   58,6   72,9  0,1  0,0  8,9   5,4   90,5 236,4
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä       2,0                 2,0
Muuntoeron
muutos                      -5,2      -5,2
Muu muutos                            0,0
Siirrot erien välillä 1,1                 -1,1  0,0
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot      1,1  2,0         -5,2   -1,1 -3,2

Tilikauden voitto                         3,5
3,5
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot      1,1  2,0         -5,2   2,4  0,3

Osingonjako                            0,0
Osakeanti   8,2         67,1             75,3
Omana pääomana
suoritettavat osake-
perusteiset liiketoimet                  -0,4 -0,4
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHT.
31.3.2007  66,8   74,1  2,1 67,1  8,9   0,2   92,5 311,6
----------------------------------------------------------------------


       Osake-  Yli-   Suojaus- Muut  Muunto- Voitto- Yht.
       pääoma  kurssi- rahasto rahas- erot   varat
           rahasto      tot
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
1.1.2006    58,6   72,9   1,0   8,6   4,8   73,2 219,1
Rahavirran
suojaukset
 Omaan pääomaan
 tilikaudella
 siirretty määrä         0,5               0,6
Muuntoeron
muutos                      -0,7      -0,7
Muu muutos                    -0,1      -0,1
----------------------------------------------------------------------
Opoon suoraan kirj.
nettovoitot
ja -tappiot           0,5       -0,8      -0,3

Tilikauden voitto                     3,9  3,9
----------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot           0,5       -0,8   3,9  3,6

Osingonjako                            0,0
----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHT.
31.3.2006   58,6   72,9   1,5   8,6   4,0   77,1 222,7
----------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUVUT           31.3.2007   31.3.2006  31.12.2006

Tulos/osake laimennettu       0,09     0,11     0,79
Oma pääoma/osake 31.3., eur 1)    7,93     6,46     6,86
Omavaraisuusaste, %         30,6     44,8     43,7
Osakeantioikaistu osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä, kpl 37 422 786  34 463 193  34 463 193
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur          22,2     14,6     82,6
Henkilöstö keskimäärin kuu-
kausien lopun keskiarvona      7 680     4 301    4 418

1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(milj. euroa)
                 31.3.2007  31.3.2006  31.12.2006

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat              0,0     0,0     0,0
- rahalaitoslainat           51,9    65,9     50,4

Vakuudeksi annetut
- kiinteistökiinnitykset        53,6    33,8     47,9
- pantit                13,5    12,0     13,5
- yrityskiinnitykset          13,8     4,7     10,6

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset               3,6     4,0     3,6

Muiden puolesta annetut
- takaukset ja pantit         12,7    19,9*     8,3

Muut omat vastuut
Leasingvastuut             6,1     4,1     1,1
Muut vastuut              0,0     0,0     0,0

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Johdannaisten nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          8,9     1,6     4,2
Hyödykejohdannaiset
- sähköjohdannaiset           6,2     4,3     6,5
Korkojohdannaiset           107,0     0,0     0,0

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          -0,1     0,0     0,0
Hyödykejohdannaiset
- sähkötermiinisopimukset       -0,1     2,2     0,2
Korkojohdannaiset            0,0     0,0     0,0

*) Sisältää omistusyhteysyrityksen puolesta annetun takauksenKatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konserni on raportoinut IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005
alusta. Tämä osavuosikatsaus vertailutietoineen on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.


Vantaalla 27.4.2007

HK Ruokatalo Group Oyj
Hallitus


Kai Seikku
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kai Seikku. Hänelle voi jättää
soittopyyntöjä Marjukka Hujasen p. 010 570 6218 tai Katja Backmanin p.
010 570 2428 kautta.JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa