HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HK Ruokatalo Group Oyj       PÖRSSITIEDOTE 21.4.2006, klo 13.50

HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HK Ruokatalo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2005.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2005 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Voittoa jaetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2006
ovat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2006.

HALLITUKSEN VALINTA

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi.
Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, maanviljelijä Markku Aalto,
kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-Lankinen, toimitusjohtaja Kjeld
Johannesen ja ekonomi Heikki Kauppinen valittiin uudelleen seuraavaksi
toimikaudeksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin ja
varapuheenjohtajaksi Markku Aallon.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Yhtiöjärjestyksen 13. pykälä päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti:
"Yhtiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi
on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KTM Petri Palmrothin, KHT,
sekä varatilintarkastajiksi KTM Mika Kaarisalon, KHT ja KTM Pasi
Pietarisen, KHT.

VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia
annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta
yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen
mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus
ei saa poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan
uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN OSTAMISEKSI

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Yhtiö voi hankkia enintään 3.446.319 kappaletta yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoista A-sarjan osaketta. Osakkeita hankitaan hallituksen
päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella
ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 21.4.2007 asti.

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEKSI

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus kattaa
enintään 3.446.319 yhtiön 1,70 euron nimellisarvoista A-sarjan
osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia
osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita edellyttäen,
että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää pääomarakenteen
kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
omaisuutta ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakkeita
voidaan myös luovuttaa julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden luovutushinnasta ja
luovutushinnan määrittelyperusteista, omien osakkeiden luovuttamisesta
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta sekä kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 21.4.2007 asti.


HK Ruokatalo Group OyjKai Seikku
toimitusjohtaja
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa