HKSCAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2007

HKScan Oyj        PÖRSSITIEDOTE  26.2.2008, klo 8.00          

HKSCAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2007              

* RAKENNEJÄRJESTELYJEN KULUT SUOMESSA SÖIVÄT LIIKEVOITON KASVUN VUODEN     
 2007 JÄLKIPUOLISKOLLA                             
* ALKUVUODEN 2008 HAASTEENA ON SIANLIHAN VAIKEA MARKKINATILANNE         


VUOSI 2007                                   

- Liikevaihto oli 2 107,3 miljoonaa euroa (934,3 miljoonaa euroa vuonna 2006). 

- Operatiivinen liikevoitto ilman kertaeriä oli 65,2 miljoonaa euroa (41,8 milj.
euroa vuonna 2006). Mittavat 9,9 miljoonan euron, lähinnä Suomeen kohdistuvat  
kertaerät sisältävä tilinpäätöksen mukainen liikevoitto jäi 55,3 miljoonaan   
euroon (40,4 milj. euroa).                           

- Osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (0,79 euroa). Hallitus esittää osinkona  
maksettavaksi 0,27 euroa osakkeelle (0,27 euroa).                

- Yhtiö osti Ruotsin suurimman liha-alan yrityksen Scan AB:n koko osakekannan  
tammikuussa 2007. Kauppahinnan kohdistaminen selostetaan tämän tiedotteen    
tilinpäätösosassa. - Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat  
konsernin kirjanpidon lukuja eivätkä sisällä miltään osin pro forma -tietoja.  
Scan AB tytäryhtiöineen on konsolidoitu konsernin lukuihin vuoden 2007 alusta  
lukien.                                     

- Kertaluontoisia kuluja kirjattiin vuonna 2007 yhteensä nettona 9,9 miljoonaa 
euroa. Ne liittyivät lähinnä Suomen liiketoiminnan rakennemuutokseen.      
Kertaluonteisia, ylimääräisiä työvoimakustannuksia Suomessa oli 2,9 miljoonaa  
euroa ja ylimääräisiä siirto- ja logistiikkakustannuksia 7,6 miljoonaa euroa eli
yhteensä 10,5 miljoonaa euroa.                         

- Loppuvuonna vaikeutunut sianlihan kansainvälinen markkinatilanne jatkuu vuoden
2008 alkupuoliskolla. Se heikentää merkittävästi lihaliiketoiminnan       
kannattavuutta ja samalla koko yhtiön tuloskehitystä kaikilla markkina-alueilla,
erityisesti Suomessa ja Baltiassa. Konsernin ensimmäisen neljänneksen      
liikevoitto jää alle vuoden 2007 tason. Koko vuoden 2008 vertailukelpoinen   
liikevoitto on edellisen vuoden tasoa, mikäli yhtiön näkemys sianlihan     
markkinoiden tasapainottumisesta vuoden jälkipuoliskolla toteutuu.       


LOKA-JOULUKUU 2007                               

- Neljännen kvartaalin liikevaihto oli 552,2 miljoonaa euroa (242,8 milj.    
euroa).                                     

- Operatiivinen liikevoitto oli 17,5 miljoonaa euroa ja ilman lähinnä Suomen  
liiketoiminnan teolliseen rakennemuutokseen liittyviä kertaeriä (yhteensä 6,0  
miljoonaa euroa) 11,5 miljoonaa euroa.                     

- Suomen liiketoiminnan teollinen rakennemuutos on loppusuoralla. Vuoden 2008  
tavoitteet ovat uuden logistiikkakeskuksen ylösajo ja toiminnallisten hyötyjen 
saavuttaminen uudistetulla rakenteella.                     

- Liiketoiminta Ruotsissa kehittyi suunnitellusti. Viimeisen neljänneksen    
liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa ja koko vuoden 23,0 miljoonaa euroa.    

- Baltiassa ja Puolassa tehtiin viimeisellä neljänneksellä arvonalennuksia   
biologisiin omaisuuseriin (elävät eläimet) johtuen sianlihan          
markkinatilanteesta. Nämä erät heikensivät kannattavuutta kummallakin      
markkina-alueella. Baltian liikevoitto sisältää 1,5 ja Puolan 0,9 miljoonan   
euron alaskirjaukset.                              


TOIMITUSJOHTAJA KAI SEIKKU:                           

"Vuosi 2007 oli HKScanin ensimmäinen toimintavuosi uudella konsernirakenteella. 
Ruotsin liiketoiminnan integrointi ja Suomen liiketoiminnan teollinen      
rakennemuutos saivat vuoden jälkipuoliskolla haasteina rinnalleen historiallisen
voimakkaan ja nopean rehuviljan maailmanlaajuisen hinnannousun. Se nosti rajusti
liharaaka-aineen tuotantokustannuksia, joiden osittainen siirtäminen tuotteiden 
hintoihin onnistui vain viiveellä, osin vasta vuoden 2008 puolella.       

Konsernin investoinnit muodostuivat poikkeuksellisen suuriksi. Tämä johtui   
Swedish Meatsin Scan AB:ksi yhtiöitetyn liiketoiminnan oston ja teollisen    
rakennemuutoksen investointien pääpainon ajoittumisesta vuoteen 2007. Jatkossa 
yhtiön investoinnit asettuvat alemmalle tasolle, ja tavoitteena on kassavirran 
vahvistaminen ja omavaraisuuden nostaminen.                   

Suomen liiketoiminnan keskittäminen ajoittui vuoden jälkipuoliskolle, mistä   
aiheutui kiireisen joulusesongin alla paitsi suunniteltuja, myös        
suunnittelemattomia kustannuksia. Lisäksi Suomen liiketoiminta kärsi koko vuoden
logistisista ongelmista ja riittämättömästä toimitusvarmuudesta, mikä heijastui 
negatiivisesti markkina-asemien kehitykseen monissa keskeisissä tuoteryhmissä. 
Tämä pitkäaikainen ongelma poistuu vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.  

Puolan liiketoiminnan tuloskehitystä painoivat vuonna 2006 hankitun Pozmeatin  
arvioitua hitaampi startti ja toiminnan käynnistyskustannukset.         

Myönteiselle puolelle on luettava Ruotsin liiketoiminnan suunnitelmien mukainen 
kehitys vuonna 2007, vaikka kannattavuus on edelleen kaukana pidemmän aikavälin 
tavoitteesta. Myös Baltiassa saavutettiin asetetut tavoitteet hitaammasta    
loppuvuodesta huolimatta.                            

Yhtiö jatkaa kustannussäästöjen hakemista. Jatkona Swedish Meatsin jo vuonna  
2006 käynnistämälle keskittämisohjelmalle Ruotsissa julkistettiin toukokuussa  
2007 merkittävä tehostamisohjelma.                       

Lisäksi vuonna 2007 panostettiin useisiin uutuustuotteisiin. Kokonaisuutena   
uutuustuotteet saavuttivat niille asetetun katetason, mutta joukkoon mahtui niin
kaupallisia menestyksiä kuin epäonnistumisia. Nämä kokemukset hyödynnetään ja  
uutuuksiin panostetaan edelleen, sillä ne ovat pitkän tähtäyksen tavoitteiden  
kannalta tärkeitä.                               

Yhtiö on keskellä vaikeaa kansainvälistä sikasykliä, missä omien        
markkina-alueiden raaka-aineen markkinahintatasot ja eurooppalaisten      
markkinoiden referenssihinnat ovat liian etäällä toisistaan. Tehdyt       
toiminnalliset investoinnit parantavat yhtiön kilpailukykyä pitkällä      
tähtäyksellä, mutta sianlihamarkkinoiden epätasapainon poistuminen on      
keskeisessä asemassa yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta vuonna 2008."      


HKSCAN-KONSERNIN TULOSLASKELMA, neljäs neljännes ja koko vuosi         
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 10-12/07 | 10-12/06 |  1-12/07 |  1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |   552,2 |  242,8 |  2 107,3 |   934,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |   11,5 |   13,7 |   55,3 |    40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta      |    2,1 |   5,7 |    2,6 |    4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden   |    0,4 |   -0,4 |    0,4 |    0,0 |
| tuloksesta          |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut,  |   -5,0 |   -1,9 |   -19,4 |    -6,8 |
| netto            |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja     |    6,9 |   11,5 |   36,3 |    33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta      |    1,2 |   4,7 |    1,7 |    3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |   -0,9 |   -2,3 |   -6,8 |    -5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |    6,0 |   9,2 |   29,5 |    27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta      |    1,1 |   3,8 |    1,4 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton      |      |     |      |      |
| jakautuminen:        |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön          |    5,6 |   9,3 |   27,8 |    27,2 |
| osakkeenomistajille     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistöosakkaille    |    0,4 |   -0,1 |    1,7 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    6,0 |   9,2 |   29,5 |    27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton  |   0,14 |   0,27 |   0,72 |    0,79 |
| euroa            |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu   |   0,14 |   0,27 |   0,72 |    0,79 |
| euroa            |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------MARKKINA-ALUE SUOMI                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 10-12/2007 | 10-12/2006 |  1-12/2007 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    176,3 |    162,9 |    674,3 |    608,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     3,3 |    10,9 |    22,8 |    25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |     1,9 |     6,7 |     3,4 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen    |     9,3 |    10,0 |    33,3 |    27,4 |
| liikevoitto     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Operatiivinen   |     5,3 |     6,1 |     4,9 |     4,5 |
| liikevoitto-%    |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto kasvoi Suomessa 66,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvu perustui    
lisääntyneeseen trading- ja alihankintakauppaan. Kannattavuus jäi edelleen   
epätyydyttäväksi. Osaltaan tähän vaikutti meneillään ollut tuotantorakenteen  
uudistus. Tuotannon siirroista aiheutui ennakoitua korkeampia          
käynnistyskustannuksia. Lisäksi Vantaan tehtaalle siirrettyjen tuotantolinjojen 
pitkittynyt ylösajo aiheutti toimituspoikkeamia ja myynnin menetyksiä tärkeän  
joulusesongin alla.                               

Rakennemuutoksesta johtuvat kertaluonteiset, ylimääräiset työvoimakustannukset 
olivat 2,9 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset, ylimääräiset siirto- ja     
logistiikkakustannukset 7,6 miljoonaa euroa.                  

Vantaalla tuotantotehokkuus on kohentunut vuoden 2008 alussa, ja        
toimituspoikkeamat poistuvat ensimmäisellä neljänneksellä. Kevään aikana    
käynnistyvä uusi logistiikkakeskus nostaa yhtiön toimitusvarmuuden       
kilpailukykyiselle tasolle.                           

Lihaliiketoiminnan kannattavuutta heikensi syksyllä rehuraaka-aineiden hintojen 
nopea nousu, mikä lisäsi lihan alkutuotannon kustannuksia merkittävästi.    
Kohonneita kustannuksia päästiin siirtämään myyntihintoihin kuitenkin vasta   
vuoden 2008 alussa alkaneella kaupan jaksolla.                 

Valmisteliiketoimintaa leimasi tuotantorakenteen uudistus Suomessa. HK     
Ruokatalon historian mittavimpaan rakennemuutokseen liittyi huomattavia     
investointeja Vantaalle tuotantotiloihin ja automaatioon. Investoinneilla ja  
järjestelyillä parannetaan valmisteliiketoiminnan kannattavuutta, joka tällä  
hetkellä ei ole riittävä.                            

Siipikarjaliiketoimintaa vauhditti voimakas kulutuksen kasvu, joka broilerin  
lihassa oli lähes 15 prosenttia. Erityisesti fileen kysyntä lisääntyi      
huomattavasti. Sen sijaan kalkkunan tuorelihan kysyntä polki paikoillaan.    
Tuotantomäärien kasvun myötä laajennettiin ja uusittiin Euran tuotantolaitoksen 
ruhojäähdyttämöä sekä jatkettiin automaatioasteen nostamista eri toiminnoissa. 

Tampereen toimipisteen sulkeminen Vantaan projektin valmistuttua tapahtuu tämän 
hetkisen arvion mukaan huhtikuussa 2008.                    

Konsernin laajentumisen yhteydessä HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaja Kai Seikku 
keskittyi HKScan Oyj:n toimitusjohtajan tehtäviin. HK Ruokatalon        
toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.3.2007 alkaen yhtiön lihaliiketoiminnasta   
vastaava johtaja Esa Mäki. Hänen tilalleen toimitusjohtajaksi nimitettiin    
7.12.2007 yhtiön siipikarjaliiketoiminnasta vastaava johtaja Jari Leija.    MARKKINA-ALUE RUOTSI                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 10-12/2007 | 10-12/2006 |  1-12/2007 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    295,7 |      - |   1 111,9 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     7,7 |      - |    23,0 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |     2,6 |      - |     2,1 |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen    |     7,7 |      - |    23,0 |      - |
| liikevoitto     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Operatiivinen   |     2,6 |      - |     2,1 |      - |
| liikevoitto-%    |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruotsin liha-alalla nähtiin vuonna 2007 muutamia suuria yritysjärjestelyjä,   
joissa koko toimiala konsolidoitui merkittävästi. Konsolidoitumisen ohella   
yritysjärjestelyistä seurasi, että aikaisemmin voimakkaasti kansallisiin    
markkinoihin suuntautunut ruotsalainen liha-ala kytkeytyi osaksi laajempia   
verkostoja. Scan AB:n liittyminen HKScan-konserniin on osa tätä         
kansainvälistymistä.                              

Kokonaisuutena katsoen Ruotsin liiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti 
vuonna 2007, vaikka kannattavuudessa on edelleen paljon parantamisen varaa   
etenkin pidemmän aikavälin tavoitteita ajatellen.                

Scan kertoi toukokuussa vuoteen 2009 ulottuvasta tehostamisohjelmasta, joka on 
jatkoa yhtiön aikaisemmille keskittämispäätöksille. Tavoitteena on 18-22    
miljoonan euron vuotuiset säästöt. Tuotantotekniikkaa ja työmenetelmiä     
uudistetaan noin 20 miljoonan euron investoinneilla. Keskittämis- ja      
tehostamisohjelmasta aiheutuvia rakennejärjestelykustannuksia ja        
käyttöomaisuuden alaskirjauksia on huomioitu kauppahinnan kohdentamisessa 23  
miljoonan euron määrästä. Kohdentamisessa uudelleenarvostettiin ohjelmaan    
kuuluvien tuotantolaitosten arvot käypiin arvoihin. Uudelleenarvostuksella ei  
ole tulosvaikutusta konsernin 2007 lukuihin.                  

Scanin tuotekonseptin laaja uudistamistyö käynnistyi vuoden 2007 alussa.    
Tuotemerkkien määrää ja konsepteja karsittiin ja ne ryhmiteltiin toisistaan   
erottuvien kuluttajasegmenttien mukaisesti.                   

Syyskuussa toteutettiin Scanin lihaliiketoiminnan ja valmisteliiketoiminnan   
eriyttäminen omiksi yksiköikseen. Eriyttämisellä haetaan asiakaslähtöisempää  
toimintatapaa ja toisaalta keskittämisen hyötyjä. Tässä yhteydessä myös     
markkinointi- ja myyntiorganisaatiota uudistettiin.               

Marraskuussa alkoi Linköpingissä uuden logistiikkakeskuksen rakentaminen. Vuonna
2010 täydellä teholla toimiva valtakunnallinen keskus mahdollistaa Scanille   
lisää tehokkuutta ja joustavuutta logistiikkaan.                

Scan AB aloitti toimintansa virallisesti 29.1.2007. Yhtiön toimitusjohtajaksi  
nimitettiin Magnus Lagergren, joka aikaisemmin oli Swedish Meatsin       
toimitusjohtaja.                                MARKKINA-ALUE BALTIA                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 10-12/2007 | 10-12/2006 |  1-12/2007 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    37,6 |    33,2 |    145,3 |    130,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     0,9 |     3,2 |    10,7 |    12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |     2,3 |     9,6 |     7,4 |     9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen    |     0,9 |     3,2 |    10,1 |    11,2 |
| liikevoitto     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Operatiivinen   |     2,3 |     9,6 |     6,9 |     8,6 |
| liikevoitto-%    |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Baltiassa vuosi 2007 oli vahvasti kaksijakoinen. Kolme ensimmäistä neljännestä 
sujuivat hyvin, mutta neljäs oli ongelmallinen. Syynä oli rehuviljan hinnan   
kallistuminen ja siitä johtunut sianlihan tuotantokustannusten raju nousu    
samalla kun sianlihan hinta laski koko Euroopassa ylitarjonnan takia.      

Syyskuuhun asti liiketoiminta sujui suunnitellusti, ja myynti kasvoi kaikissa  
kolmessa Baltian maassa. Kustannukset nousivat entiseen tapaan, esimerkiksi   
palkat 15 prosenttia ja kuljetuskustannukset melkein 30 prosenttia. Siihen oli 
kuitenkin varauduttu ja kustannusten nousua pystyttiin siirtämään        
myyntihintoihin, joten katteet olivat kohdallaan ja kannattavuus tavoitteen   
mukainen.                                    

Neljännellä neljänneksellä rehuviljan hinnat Virossa yli kaksinkertaistuivat  
edellisestä vuodesta, mikä nosti sianlihan tuotantokustannuksia myös Rakvere  
Lihakombinaatin tuotantoketjussa. Kansainvälisen markkinatilanteen takia    
sianlihaa oli runsaasti tarjolla ja hinnat pysyivät matalalla. Ylitarjonta on  
jatkunut vielä vuoden 2008 puolella.                      

Talleggin kuorimunakanalasta syksyllä tavatun Newcastlen taudin takia      
munituskanat jouduttiin hävittämään. Kustannuksista vastasi Viron valtio.    
Tilapäistoimin paikattiin syntynyttä aukkoa, joten taloudellinen menetys jäi  
vähäiseksi. Tuotannon arvioidaan palautuvan normaaliksi kesällä 2008. Talleggin 
kananmunien tuotanto vastaa noin 3,5 prosentista konsernin Baltian       
liikevaihdosta.                                 

Neljäs vuosineljännes oli kaikkiaan ennakoitua heikompi. Sianlihan vaikean   
markkinatilanteen takia tehtiin lisäksi 1,5 miljoonan euron alaskirjaus     
biologiseen omaisuuteen (elävät eläimet). Koko vuoden tulokseen sisältyy lisäksi
yhteensä 0,6 miljoonan euron kertaluontoiset myyntivoitot.           

Markkina-asemat Baltiassa pysyivät hyvinä, osin vahvistuivatkin. Virossa Rakvere
Lihakombinaat on markkinajohtaja 32 prosentin osuudella. Latviassa Rigas    
Miesnieks nosti osuutensa 18:sta 20 prosenttiin, millä se on selvä       
markkinajohtaja. Talleggin osuus Virossa myydystä tuoreesta siipikarjanlihasta 
nousi 70 prosenttiin. Liettuassa Klaipedos Maistas piti aiemmat asemansa    
markkinoilla, joilla se on suhteellisen pieni toimija (Lähde: A.C. Nielsen).  MARKKINA-ALUE PUOLA                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 10-12/2007 | 10-12/2006 |  1-12/2007 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    54,8 |    49,5 |    220,9 |    203,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     0,1 |     1,0 |     3,7 |     6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |     0,3 |     2,0 |     1,7 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivinen    |     0,1 |     1,0 |     3,7 |     6,0 |
| liikevoitto     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Operatiivinen   |     0,3 |     2,0 |     1,7 |     2,9 |
| liikevoitto-%    |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Sokolówille vuosi 2007 oli toiminnallisesti kahtiajakoinen. Ydinliiketoiminta  
eli lihan ja jalosteiden valmistus ja myynti Puolan markkinoille sujui     
tavoitteiden mukaisesti, kasvua edelliseen vuoteen oli noin 10 prosenttia.   
Tytäryhtiö Pozmeat sen sijaan jäi selkeästi tavoitteistaan.           

Puolan markkina-alueen tulos jäi ennakoidusti alle vuoden 2006 tason. Tämä   
johtui pääosin Pozmeatin arvioitua pidempään kestäneen käynnistysvaiheen    
aiheuttamista kuluista. HKScanin osuus Pozmeatin liiketappiosta vuonna 2007 oli 
3,2 miljoonaa euroa. Nämä käynnistyskustannukset sisältyvät täysimääräisinä   
operatiiviseen liikevoittoon. Pozmeatin arvioidaan saavuttavan nollatason vuoden
2008 toisella neljänneksellä.                          

Kansainvälisestä sikasyklistä johtuvan vaikean markkinatilanteen takia     
jouduttiin lisäksi viimeisellä neljänneksellä tekemään biologiseen omaisuuteen 
(elävät eläimet) 0,9 miljoonan euron alaskirjaukset, jotka sisältyvät      
liikevoittoon.                                 

Sokolówin historiallisista syistä hajanaista yritysrakennetta tehostettiin   
lisäämällä erikoistumista yhtiön seitsemän tuotantolaitoksen kesken.      
Erikoistumisella haetaan kustannusetua ja toiminnallista tehokkuutta. Tämä on  
tarpeen, sillä moderni vähittäiskauppa on voimakkaasti keskittymässä, mikä   
asettaa haasteita tavarantoimittajille.                     

Puolan liha-alalle on ominaista hajanaisuus; yrityksiä on paljon ja melkein   
kaikki ovat pieniä. Sokolów on alan toimijoista liikevaihdoltaan maan toiseksi 
suurin. Sen markkinaosuudeksi arvioidaan lihajalosteissa noin 17 prosenttia ja 
lihassa noin 9 prosenttia.                           


SCAN AB:N OSTO                                 

9.11.2006 tehdyllä kauppasopimuksella yhtiö osti Ruotsin suurimman liha-alan  
yrityksen, Swedish Meatsin liiketoiminnan. Sopimuksen mukaisesti Swedish Meats 
yhtiöitti liiketoimintansa Scan AB -nimiseksi osakeyhtiöksi, jonka osakekannan 
HKScan osti 29.1.2007. Scan AB:stä tuli HKScan Oyj:n kokonaan omistama     
tytäryhtiö.                                   

Kauppa rahoitettiin suuntaamalla Swedish Meatsille 4 843 000 A-osakkeen     
suuruinen osakeanti sekä maksamalla noin 76 miljoonan euron (692 miljoonan   
kruunun) käteisvastike. Lisäksi HKScan otti vastatakseen Swedish Meatsin velat, 
nettomäärältään noin 171 miljoonaa euroa eli 1,6 miljardia kruunua.       
Lisäkauppahintana maksetaan seuraavien 5 vuoden aikana noin 7 miljoonaa euroa  
(noin 66 miljoonaa kruunua), mikä edellyttää tiettyjen Swedish Meatsin vastaavan
suuruisten jäsenlainojen takaisinmaksua Scan AB:lle. Kaupantekohetken osake- ja 
valuuttakurssien mukainen lopullinen kokonaishinta (Enterprise value) oli siten 
noin 329 miljoonaa euroa (2 988 miljoonaa kruunua).               

Toiminnan laajeneminen Ruotsiin ja yrityskoon kasvu vahvistavat pidemmällä   
tähtäyksellä kilpailukykyä ja asemaa Itämeren alueella. Kauppaa ja kuluttajia  
kyetään palvelemaan aiempaa monipuolisemmin ja tehokkaammin. Konsernilla on   
toimintaa yhdeksässä maassa ja johtavat tuotemerkit tärkeimmillä        
markkina-alueillaan.                              


SCANIN OSTON VAIKUTUS RAPORTOINTIIN JA TUNNUSLUKUIHIN              

Scan AB tytäryhtiöineen on konsolidoitu konsernin lukuihin 1.1.2007 lähtien.  
Raportointia muutettiin siten, että konsernin ensisijaisena segmenttinä     
käyttämät maantieteelliset segmentit Suomi, Baltia ja Puola täydentyivät    
Ruotsilla.                                   

Scanin liittäminen konsernin osaksi on muuttanut tunnuslukuja merkittävästi,  
mikä seikka on otettava huomioon tehtäessä vertailuja.             


INVESTOINNIT                                  

Scan AB:n osakkeiden hankintahinta transaktiokuluineen oli 161,7 miljoonaa   
euroa. Kauppa rahoitettiin Swedish Meatsille suunnatulla 75 miljoonan euron   
osakeannilla sekä 76 miljoonan euron käteisosuudella.              

Konsernin tuotannolliset bruttoinvestoinnit vuonna 2007 olivat 129,3 miljoonaa 
euroa (82,6 Meur). Ne jakaantuivat markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 69,7 
miljoonaa euroa, Ruotsi 33,2 miljoonaa euroa ja Baltia 12,9 miljoonaa euroa.  
Puolassa HKScanin osuus Sokolówin investoinneista oli 13,5 miljoonaa euroa.   
Vertailuvuoden bruttoinvestointeihin sisältyi Sokolówin ja Rakveren       
vähemmistöosakkeiden lunastuksia 17,7 miljoonaa euroa.             

Suomessa tärkeimpiin investointikohteisiin kuului Vantaan tuotantolaitoksen   
laajennus, jotta se pystyy vastaanottamaan Turusta ja Tampereelta siirrettävän 
tuotannon ja logistiikan. Ruotsissa panostettiin kilpailukykyä lisäävään    
tuotantotekniikkaan, kuten uuteen pasteijalinjaan ja siivutuslinjoihin sekä   
Linköpingin lihavalmistetehtaalla robottitekniikan käyttöönottoon sekä     
naudanlihan leikkuuta optimoivaan Marel-linjaan Skarassa. Virossa Rakvere    
Lihakombinaatin tehtaalle valmistui uusi teurastuslinja, joka korvasi      
alkuperäisen, 17 vuotta vanhan linjan. Lokakuussa Rakveressa aloitettiin uuden 
nakkiosaston rakentaminen. Kysymyksessä on Rakveren suurin yksittäinen     
investointi. Se valmistuu elokuussa 2008.                    


RAHOITUS                                    

Konsernin korolliset velat olivat tilivuoden lopussa 514,5 miljoonaa euroa   
(196,7 Meur). Scan AB:n mukana siirtyi korollisia velkoja nettomäärältään noin 
171 miljoonaa euroa. Kaupan käteisosuus noin 76 miljoonaa euroa rahoitettiin  
vastaavansuuruisella lainalla. Velkaantumista ovat lisänneet investoinnit    
etenkin Suomen liiketoimintarakenteen modernisointiin.             

HKScan allekirjoitti kesäkuussa 550 miljoonan euron suuruisen monivaluuttaisen 
luottojärjestelyn kansainvälisen pankkiryhmittymän kanssa. Järjestelyyn sisältyy
275 miljoonan euron suuruinen, lyhennysohjelmainen, seitsemän vuoden pituinen  
laina sekä 275 miljoonan euron suuruinen, viisivuotinen luottolimiitti.     
Järjestelyllä uudelleenrahoitettiin HKScanin lainasalkku suurelta osin ja    
tuetaan tulevia rahoitustarpeita. Lainaan liittyy tavanomaisia kovenantteja.  
Taloudelliset kovenantit ovat velkaantumisaste ja nettovelkojen suhde      
käyttökatteeseen.                                

Käyttöpääomaan sitoutuneen pääoman pienentämiseksi yhtiö myi kolmannella    
vuosineljänneksellä noin 25 miljoonan euron arvosta Suomen liiketoiminnan    
saatavia.                                    

Tilivuoden lopussa omavaraisuusaste oli 29,3 prosenttia (43,7 %). Omavaraisuuden
nostaminen ja kassavirran vahvistaminen ovat keskeisiä tehtäviä lähivuosina.  


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

HKScan-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta liittyy käytännössä lähes     
yksinomaan normaaliin tuotekehitystyöhön. Se tarkoittaa tuoteuutuuksien     
kehittämistä vuoden tai kahden aikajänteellä sekä markkinoilla jo olevien    
tuotteiden ajanmukaistamista. Tutkimukseen ja kehitykseen käytettiin vuonna 2007
yhteensä 15,6 miljoonaa euroa (8,5 Meur).                    


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS                            

20.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiön 
toiminimen muuttamiseksi HK Ruokatalo Group Oyj:stä HKScan Oyj:ksi, ruotsiksi  
HKScan Abp, englanniksi HKScan Corporation. Nimen muutos liittyi konsernin   
kansainvälisen liiketoiminnan merkittävään laajenemiseen. Yhtiökokous hyväksyi 
lisäksi yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka pääosin johtuivat 1.9.2006 voimaan  
tulleesta uudesta osakeyhtiölaista. Toiminimen muutos ja uusi yhtiöjärjestys  
astuivat voimaan 30.4.2007.                           


OSAKEPÄÄOMA                                   

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli tilivuoden 
lopussa 66 820 528,10 euroa. Osakekanta jakaantui seuraavasti:         

A-osakkeita  33 906 193                            
K-osakkeita  5 400 000                            
Yhteensä   39 306 193                            

Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeella on yksi ääni ja K-osakkeella 20 ääntä.  
K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan ja Swedish Meatsin omistuksessa. Kaikilla    
osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeiden nimellisarvo oli 1,70 euroa 
30.4.2007 asti, jolloin nimellisarvon käytöstä luovuttiin.           

Yhtiön osakkeet ovat olleet arvo-osuusjärjestelmässä 31.10.1997 lähtien.    

Tilikauden päättyessä HKScanilla oli 7 768 osakkeenomistajaa, joista 11 oli   
hallintarekisteröityjä.                             


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS                              

Hallitus päätti 29.1.2007 käyttää ylimääräisen yhtiökokouksen sille 22.12.2006 
antaman valtuutuksen ja suuntasi 4.843.000 A-osakkeen suuruisen osakeannin   
Swedish Meatsille. Anti toteutettiin osana Swedish Meatsin liiketoiminnan (Scan 
AB) ostoa. Merkintäaika oli 29.1.2007 ja merkintähinta 15,55 euroa osakkeelta. 
Yhtiön osakepääoma korottui 8 233 100,00 eurolla nykyiseen 66 820 528,10 euroon.
Korotus merkittiin kaupparekisteriin 5.2.2007. Uudet osakkeet oikeuttavat    
täyteen osinkoon ensimmäisen kerran tilivuodelta 2007.             


OSAKKEIDEN NOTEERAUS                              

HKScanin A-osake on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä 6.2.1997 lähtien. 
Kertomusvuonna osakkeita vaihdettiin 17 841 862 kappaletta yhteiseltä arvoltaan 
292 234 851 euroa.                               

Vuoden ylin kurssi oli 21,02 euroa ja alin kurssi 12,22 euroa. Keskikurssi oli 
16,54 euroa ja vuoden lopun päätöskurssi 14,04 euroa. Kurssi laski vuoden aikana
3,2 prosenttia. Ruokateollisuutta kuvaava pörssin toimialaindeksi (HX302020)  
laski puolestaan vuodessa 10,8 prosenttia eli 20,6 pistettä.          

Yhtiön koko osakekannan (A- ja K-sarja) markkina-arvo vuoden päättyessä oli   
551,9 miljoonaa euroa oltuaan vuotta aikaisemmin 499,7 miljoonaa euroa.     

HKScanilla on Glitnir Pankki Oy:n kanssa OMX Pohjoismaisen Pörssin Liquidity  
Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.     


YHTIÖN OMAT OSAKKEET                              

Yhtiökokouksen 20.4.2007 antaman valtuutuksen nojalla yhtiö osti        
osakepalkkiojärjestelmää varten toukokuussa yhteensä 100 000 omaa A-osaketta OMX
Pohjoismaisen Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Tilivuoden päättyessä yhtiön 
hallussa oli 40 024 omaa A-osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,6 miljoonaa   
euroa. Osuus kaikista osakkeista oli 0,10 prosenttia ja äänistä 0,03 prosenttia.
Osakkeiden hankintameno 0,73 miljoonaa euroa pienentää konsernin omaa pääomaa. 


OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS                            

HKScanin hallitus päätti 19.12.2007 varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2007 antaman
valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista HKScan-konsernin  
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmän toteuttamista varten.  
Osakeannissa luovutettiin maksutta yhteensä 59.976 yhtiön hallussa olevaa    
A-sarjan osaketta. Luovutettavat osakkeet suunnattiin HKScan Oyj:n       
”Osakepalkkiojärjestelmään 2006” kuuluville avainhenkilöille palkkion      
maksamiseksi ansaintajaksolta 2006.                       


OSAKEVAIHTO YHTIÖN K-OSAKKEILLA                         

Yhtiön suurimmat omistajat LSO Osuuskunta ja Swedish Meats toteuttivat 28.8.2007
osakevaihdon, jossa Swedish Meats luovutti LSO Osuuskunnalle 665 000 HKScanin  
A-osaketta ja sai LSO Osuuskunnalta vastikkeeksi saman määrän HKScanin     
K-osakkeita. LSO Osuuskunta ja Swedish Meats olivat sopineet osakevaihdosta   
13.12.2006.                                   

Hallitus antoi yhtiöjärjestyksen edellyttämän suostumuksen K-osakkeiden     
luovutukselle.                                 

Osakevaihdon ja Swedish Meatsin samana päivänä 28.8.2007 tekemän liputuksen   
jälkeen LSO Osuuskunnan ja Swedish Meatsin omistus HKScanissa oli seuraava:   

         A-osakk.   K-osakk. % osakkeista % äänistä        

LSO Osuuskunta  8 838 113  4 735 000   34,53    72,96         
Swedish Meats  4 231 000   665 000   12,45    12,35         


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA                      

Yhtiö vastaanotti vuoden 2007 aikana seuraavat Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 
9. pykälän mukaiset ilmoitukset muutoksesta yhtiön omistuksessa.        

8.2.2007 Danish Crownin omistus HKScanissa laimeni 8,89 prosenttiin osakkeista 
ja 2,46 prosenttiin äänimäärästä HKScanin toteuttaman osakepääoman korotuksen  
seurauksena.                                  

Swedish Meats ilmoitti 15.2.2007, että sen 13.11.2006 liputtama ehdollinen   
sopimus on toteutunut. Näin varmistui, että Swedish Meatsin omistus HKScanissa 
on 12,32 prosenttia osakkeista ja 3,41 prosenttia äänimäärästä.         

Danish Crownin omistus aleni 1,00 prosenttiin osakepääomasta ja 0,28 prosenttiin
äänimäärästä yhtiön institutionaalisille sijoittajille 7.3.2007 toteuttaman   
osakemyynnin seurauksena.                            

20.6.2007 Julius Baer International Equity Fund selvensi aikaisempaa      
ilmoitustaan. Sen omistus HKScan Oyj:ssä oli nyt 5,13 prosenttia osakepääomasta 
ja 1,42 prosenttia äänimäärästä. Lisäksi Julius Baer Investment Management LLC 
(Julius Baer International Equity Fundin rahastoyhtiö) omisti asiakkaidensa   
lukuun 3,09 prosenttia HKScanin osakepääomasta ja 0,86 prosenttia äänimäärästä. 

28.8.2007 Swedish Meats ilmoitti, että sen ja LSO Osuuskunnan välillä 13.12.2006
sovitun osakevaihdon toteuduttua Swedish Meats omisti nyt 12,45 prosenttia   
HKScanin osakepääomasta ja 12,35 prosenttia äänimäärästä.            


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET                      

Hallituksella on yhtiökokouksen 20.4.2007 myöntämä valtuutus päättää yhtiön   
omien A-osakkeiden hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on enintään 3 
500 000 kappaletta, mikä on noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 %
A-osakkeista.                                  

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita  
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksen 7.5.2007 tekemän   
päätöksen mukaisesti yhtiö osti 100 000 omaa A-osakettaan 14.5.-28.5.2007    
välisenä aikana OMX Pohjoismaisen Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus 
on voimassa 30.6.2008 asti.                           

Hallituksella on lisäksi valtuudet päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10. luvun 1. pykälässä tarkoitettujen osakkeisiin     
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee enintään 5 500 
000 A-osakkeen antia, mikä vastaa noin 14,0 % yhtiön kaikista osakkeista.    

Hallitus voi päättää osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
30.6.2008 asti. Hallitus päätti 19.12.2007 luovuttaa 59.976 A-osaketta     
osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille palkkiona ansaintajaksolta
2006.                                      

Valtuutukset myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön
kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen   
rahoitustarpeen turvaamiseksi, yrityskauppojen toteuttamiseksi tai henkilöstön 
kannustamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti   
edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia
voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.    


HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 7 840 henkilöä (4 418). Lisäys 
johtuu Scan AB:n ja sen tytäryhtiöiden mukaan tulosta vuoden 2007 alussa.    
Markkina-alueittain henkilöstöä oli tilivuonna keskimäärin: Suomi 2 517, Ruotsi 
3 449 ja Baltia 1 874. Lisäksi Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 5 172  
henkilöä.                                    

HKScan-konserni toimii yhdeksässä maassa. Operatiivinen johto kussakin maassa  
huolehtii siitä, että konsernin yritykset ottavat toiminnassaan huomioon    
säädökset ja sopimukset, jotka kyseisissä maissa ohjaavat työntekoa, palkkausta 
ja muita työehtoja sekä työturvallisuutta.                   


Henkilöstö maittain vuoden lopussa                       

        2007   %    2006   %    2005   %          

Ruotsi    3 050  41,6     -   -     -   -         
Suomi     2 236  30,5   2 328  56,0   2 525  58,6         
Viro     1 630  22,2   1 580  37,9   1 550  36,0         
Latvia     219  3,0    201  4,3    178  4,1         
Puola (Scan)  100  1,4     -   -     -   -         
Tanska      45  0,6     -   -     -   -         
Liettua     43  0,6     51  1,2     51  1,2         
Englanti     5  0,1     -   -     -   -         
Venäjä      5  0,1     5  0,1     5  0,1         
---------------------------------------------------------------         
HKScan yht.  7 333 100,0   4 165 100,0   4 309 100,0         
---------------------------------------------------------------         
Sokolów    5 419   -   4 968   -   5 028   -         


AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ                      

Yhtiöllä on osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006-2008. Järjestelmän
tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöitä yrityksen strategisten ja      
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja samalla tehdä heistä yhtiön    
pitkäaikaisia osakkeenomistajia.                        

Kannustinjärjestelmässä on kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa:   
vuodet 2006, 2007 ja 2008. Hallitus päättää ansaintajakson kohderyhmään     
kuuluvista avainhenkilöistä ja heidän enimmäispalkkioistaan.          

Järjestelmän mahdolliset palkkiot on sidottu konsernin liikevoittoon ja sidotun 
pääoman tuottoon. Koko järjestelmän perusteella annetaan yhteensä enintään   
528 000 A-osaketta ja rahaa se määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille
aiheutuviin veroihin ja veroluontoisiin maksuihin osakkeiden siirtohetkellä.  
Palkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä osittain osakkeina ja osittain   
rahana. Rahaosuudella katetaan osakkeista aiheutuvia mahdollisia veroja ja   
veroluontoisia maksuja. Henkilön on omistettava ansaitut osakkeet vähintään   
kolme vuotta ansaintajakson päättymisestä.                   

Ensimmäiseen ansaintajaksoon (vuosi 2006) nimetyille avainhenkilöille osakkeina 
maksettavan osuuden palkkio oli yhteensä 59 976 HKScanin A-osaketta. Ne     
luovutettiin saajille joulukuussa 2007. Vuoden 2007 ansaintajaksolla      
kohderyhmään kuuluu 20 avainhenkilöä ja osakkeiden kokonaismäärä on enintään 180
000 HKScanin A-osaketta.                            


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

HKScan-konsernissa merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät raaka-aineiden,   
erityisesti sianlihan hintakehitykseen kaikilla markkina-alueilla, vireillä   
olevien tuotannon siirtojen onnistumiseen Suomessa ja Ruotsissa, logistisen   
toimitusvarmuuden lisäämiseen Suomessa sekä Ruotsin liiketoiminnan       
tehostamisohjelman onnistumiseen. Elintarviketeollisuudessa ei myöskään     
eläintautien mahdollisuutta voida kokonaan sulkea pois.             

HKScanissa ja sen liiketoimintayhtiöissä Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja   
Puolassa arvioidaan liiketoimintaan liittyviä riskejä jatkuvasti sekä      
operatiivisella että omistajahallinnon tasolla. Arvioinnissa otetaan huomioon  
myös, ovatko riskien hallinnan keinot tarkoituksenmukaisia laadultaan ja    
mitoitukseltaan.                                

Mahdollisten epävarmuustekijöiden seuranta ja analysointi kuuluvat yhtiön    
johtamisjärjestelmässä normaaliin toimintaan. Epävarmuustekijäksi saattaa    
lihateollisuudessa muodostua raaka-aineiden hintojen ja saatavuuden vaihtelu,  
pidemmällä tähtäimellä myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan muutokset ja WTO:n
päätökset maailmankaupan kysymyksissä. Kuluttajien mieltymysten muutoksissa voi 
piillä epävarmuustekijä, jos niitä ei kyetä ajoissa tunnistamaan. Kaupan    
rakenteen muutos ja kansainvälistyminen jatkuvat ylläpitäen kovaa kilpailua   
lihateollisuudessa kaikilla markkina-alueilla.                 

HKScanin taloudelliset riskit koostuvat valuuttariskistä, korkoriskistä,    
luottoriskistä ja likviditeettiriskistä. Näiden riskien varalta suojaudutaan  
konsernin riskienhallintapolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.  


YMPÄRISTÖNHALLINTA                               

Konsernin periaatteena on toimia niin, että tuotannosta aiheutuva haitta    
ympäristölle on mahdollisimman pieni. Periaatetta sovelletaan käytäntöön    
Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Puolassa ottaen huomioon voimassa olevat   
paikalliset ja unionitason säännökset ja sertifiointimenettelyt. Operatiivinen 
johto kullakin markkina-alueella vastaa siitä, että ympäristönhallinta on    
järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla.                   

Ympäristönhallinta on keskeinen osa konsernin toimintajärjestelmää, ja     
ympäristönäkökohdat otetaan huomioon ydinprosessin jokaisessa vaiheessa.    
Yhtiöllä on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristönhallintajärjestelmä    
kaikissa HK Ruokatalon tuotantolaitoksissa Suomessa, Rakvere Lihakombinaatin  
tehtailla Virossa sekä kuudessa Scanin tuotantolaitoksessa Ruotsissa. Muut   
Scanin laitokset soveltavat BAS-järjestelmää, missä ympäristötyötä johtaa    
paikallinen ohjausryhmä. Se vastaa siitä, että tehtaille on asetettu      
ympäristötavoitteet ja että niitä noudatetaan. Puolassa Sokolówin tehtaat    
toimivat hyvien tuotantokäytäntöjen mukaisesti Puolan Eläinlääkintäviraston   
jatkuvassa valvonnassa.                             

Kaikilla HKScan-konserniin kuuluvilla tehtailla on lisäksi ISO 9001 -standardin 
mukainen laadunhallintajärjestelmä.                       

Ympäristönhallinnan kehittämiseksi konsernitasolla ollaan parhaillaan      
yhdenmukaistamassa ympäristömittareita ja niiden seurantaa. Ensimmäisessä    
vaiheessa edetään Ruotsin ja Suomen osalta.                   


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Loppuvuonna 2007 vaikeutunut sianlihan kansainvälinen markkinatilanne jatkuu  
vuoden 2008 alkupuoliskolla. Se heikentää merkittävästi lihaliiketoiminnan   
kannattavuutta ja samalla koko yhtiön tuloskehitystä kaikilla markkina-alueilla,
erityisesti Suomessa ja Baltiassa. Konsernin ensimmäisen neljänneksen      
liikevoitto jää alle vuoden 2007 tason. Koko vuoden 2008 vertailukelpoinen   
liikevoitto on edellisen vuoden tasoa, mikäli yhtiön näkemys sianlihan     
markkinoiden tasapainottumisesta vuoden jälkipuoliskolla toteutuu.       


OSINKOEHDOTUS                                  

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 79,8 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun  
vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 66,7 miljoonaa euroa. Hallitus  
esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2007 osinkoa 0,27 euroa osakkeelle eli    
yhteensä 10,6 miljoonaa euroa.                         

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako  
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.            


MUUTOS Q1/2008-OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTUSAJANKOHTAAN             

HKScan Oyj muuttaa vuoden 2008 ensimmäisen osavuosikatsauksen          
julkistamisajankohtaa. Tammi-maaliskuun katsaus julkistetaan 7.5.2008, eikä   
6.5.2008. Muut julkistamisajankohdat pysyvät ennallaan: tammi-kesäkuun     
osavuosikatsaus 8.8.2008 ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus 4.11.2008.      


YHTIÖKOKOUS                                   

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 22.4.2008 klo 11.00   
alkaen Helsingissä Finlandia-talon Terassisalissa, osoite: Mannerheimintie 13 e,
00100 Helsinki. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka  
11.4.2008 ovat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä pidettävään HKScan   
Oyj:n omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja esityslista julkistetaan myöhemmin.  


Vantaalla 26. helmikuuta 2008                          

HKScan Oyj                                   
Hallitus                                    
KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007                       


KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.                       
(miljoonaa euroa)                                

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                  |   2 107,3 |     934,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden     |     1,6 |     -1,4 |
| varastojen muutos               |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan käyttöön            |     1,8 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot           |     9,7 |      8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       |     1,5 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut            |  -1 461,4 |    -617,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut     |   -319,0 |    -150,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                    |    -52,4 |     -29,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset                |     0,8 |     -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut           |   -234,5 |    -103,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                  |    55,3 |     40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                 |     9,1 |      1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                 |    -28,5 |     -8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       |     0,4 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA           |    36,3 |     33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                   |    -6,8 |     -5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO            |    29,5 |     27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille         |    27,8 |     27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille              |     1,7 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |    29,5 |     27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot |    0,72 |     0,79 |
| euroa/osake                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot  |    0,72 |     0,79 |
| euroa/osake                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN TASE 31.12.                              
(miljoonaa euroa)                                

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet             |    65,5 |      4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                   |    85,1 |     53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet             |    476,6 |     294,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä          |    20,3 |      5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset            |    18,0 |      4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset / Muut      |    11,4 |      0,3 |
| pitkäaikaiset sijoitukset           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen          |     8,3 |      2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT              |    685,1 |     364,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                |    140,2 |     58,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset        |    244,9 |     112,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen                |     2,5 |      2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat               |     3,7 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset            |    53,2 |     12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT              |    444,5 |     185,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                     |   1 129,6 |     549,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                  |    66,8 |     58,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                |    73,4 |     72,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet                 |    -0,7 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto ja muut rahastot      |    80,6 |      9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                   |     3,0 |      5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat             |    105,5 |     90,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman   |    328,5 |     236,4 |
| osuus                     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                |     2,9 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                   |    331,5 |     237,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka            |    34,0 |     12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma            |    421,6 |     87,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma             |     6,9 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                |     4,7 |      5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |     0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA          |    467,2 |     104,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma            |    92,9 |     109,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat            |    236,6 |     96,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka                 |     0,1 |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |     1,3 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA          |    330,9 |     208,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA              |   1 129,6 |     549,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(miljoonaa euroa)                                

--------------------------------------------------------------------------------
|     | Osa- | Yli- | Arvon | SVOP | Omat | Muut | Muun | Voit- | Yht. |
|     | ke-p | kurs | -muu- |   | osakk | rahas | to-e | to-va |    |
|     | ää-o | -sir | tos-r |   |  eet |  tot | rot |  rat |    |
|     |  ma | a-ha | ahas- |   |    |    |   |    |    |
|     |   | sto |  to |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 58,6 | 72,9 |  0,1 | 0,0 |  0,0 |  8,9 | 5,4 | 90,5 | 236,4 |
| PÄÄOMA  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| 1.1.2007 |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirr |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| an    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| suojauks |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| et:   |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan  |   |   |  2,9 |   |    |    |   |    |  2,9 |
| pääomaan |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| kirjatut |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| voitot  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| ja    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| tappiot |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoer | 0,0 | 0,0 |  0,0 |   |    |  0,0 | -2,4 |  0,0 | -2,4 |
| o    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |   |   |    |   |    |    |   | -0,3 | -0,3 |
| muutokse |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| t    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot | 0,0 | 0,0 |  0,0 |   |    |  1,7 | 0,0 | -1,7 |  0,0 |
| erien  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| välillä |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan  | 0,0 | 0,0 |  2,9 |   |    |  1,7 | -2,4 | -2,0 |  0,2 |
| pääomaan |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| suoraan |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| kirj.  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| nettovoi |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| tot ja  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| -tappiot |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |    |   |    |    |   | 27,8 | 27,8 |
| en    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| voitto  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonais | 0,0 | 0,0 |  2,9 |   |    |  1,7 | -2,4 | 25,8 | 28,0 |
| voitot  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| ja    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| -tappiot |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |   |   |    |   |    |    |   | -9,3 | -9,3 |
| ako   |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeant | 8,2 |   |    | 66,7 |    |    |   |    | 74,9 |
| i    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |   |   |    |   | -1,8 |    |   |    | -1,8 |
| osakkeid |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| en    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| hankinta |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omina  |   |   |    |   |  1,1 |    |   | -0,8 |  0,3 |
| osakkein |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| a    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| suoritet |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| ut    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| maksut  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt |   | 0,5 |    |   |    |  0,2 |   | -0,6 |  0,0 |
| optiot  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 66,8 | 73,4 |  3,0 | 66,7 | -0,7 | 10,8 | 3,0 | 105,5 | 328,5 |
| PÄÄOMA  |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| YHTEENSÄ |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| 31.12.20 |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
| 07    |   |   |    |   |    |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|     | Osak | Ylik | Arvon | SVOP | Omat |  Muut | Muun | Voit | Yht. |
|     | epää | urss | muuto |   | osakk | rahast | toer | tova |    |
|     | oma | irah | sraha |   |  eet |   ot |  ot | rat |    |
|     |   | asto |  sto |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 58,6 | 72,9 |  1,0 |  - |   - |  8,6 | 4,8 | 73,2 | 219,1 |
| PÄÄOMA  |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| 1.1.2006 |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirr |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| an    |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| suojauks |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| et:   |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan  |   |   | -0,9 |   |    |    |   |   | -0,9 |
| pääomaan |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| kirjatut |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| voitot  |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| ja    |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| tappiot |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoer | 0,0 | 0,0 |  0,0 |   |    |  0,0 | 0,6 | 0,0 |  0,6 |
| o    |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | 0,0 | 0,0 |  0,0 |   |    |  0,3 | 0,0 | -0,6 | -0,3 |
| muutokse |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| t    |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot | 0,0 | 0,0 |  0,0 |   |    |  0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| erien  |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| välillä |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan  | 0,0 | 0,0 | -0,9 |  - |   - |  0,3 | 0,6 | -0,6 | -0,6 |
| pääomaan |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| suoraan |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| kirj.  |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| nettovoi |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| tot ja  |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| -tappiot |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |    |   |    |    |   | 27,2 | 27,2 |
| en    |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| voitto  |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonais | 0,0 | 0,0 | -0,9 |  - |   - |  0,3 | 0,6 | 26,6 | 26,6 |
| voitot  |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| ja    |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| -tappiot |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |   |   |    |   |    |    |   | -9,3 | -9,3 |
| ako   |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 58,6 | 72,9 |  0,1 |  - |   - |  8,9 | 5,4 | 90,5 | 236,4 |
| PÄÄOMA  |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| YHTEENSÄ |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| 31.12.20 |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
| 06    |   |   |    |   |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

SVOP = sijoitettu vapaa oma pääoma                       RAHAVIRTALASKELMA                                
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                  |    55,3 |     40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liikevoittoon             |    -1,6 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                    |    51,6 |     30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos                |    -8,1 |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |    50,1 |      6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja - kulut           |    -19,3 |     -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     |    -6,8 |     -5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |    121,2 |     64,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit      |   -131,6 |     -82,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit            |    15,8 |      6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen          |    -70,1 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat                |    -4,0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut         |     2,1 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |   -187,8 |     -76,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta           |    -66,5 |     -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot         |    207,4 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     |   -310,0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot         |    522,1 |     24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     |   -297,1 |     -3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos        |       |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                |    -9,3 |     -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen          |    -1,8 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           |    111,3 |     11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |    44,7 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.                 |    12,1 |     12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 31.12                |    56,8 |     12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa            |   2 107,3 |     934,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa            |    55,3 |     40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta               |     2,6 |      4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, milj. euroa        |    36,3 |     33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta               |     1,7 |      3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %          |     9,2 |     11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       |     7,2 |     10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %              |    29,3 |     43,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (gearing), %       |    137,0 |     76,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa        |    129,3 |     82,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta               |     6,1 |      8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa     |    15,6 |      8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta               |     0,7 |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä keskimäärin         |    7 840 |     4 418 |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa     |    0,72 |     0,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa            |    8,36 |     6,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen osinko, euroa 1)        |    0,27 |     0,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko laimennetusta tuloksesta, %       |    37,7 |     34,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %          |     1,9 |      1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton                |    19,6 |     18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu                 |    19,6 |     18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin osakekurssi, euroa            |    12,22 |     8,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin osakekurssi, euroa            |    21,02 |     15,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi, euroa               |    16,54 |     11,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden päätöskurssi, euroa           |    14,04 |     14,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa     |    551,9 |     499,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1.000 kpl    |   17 841 |    21 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % keskimääräisestä lukumäärästä       |    53,4 |     73,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden oikaistu lukumäärä, 1.000 kpl    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskimäärin tilikaudella           |   38 784 |    34 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - tilikauden lopussa              |   39 306 |    34 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - täysin laimennettu              |   39 306 |    34 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.                  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

               Voitto ennen veroja - verot           
Oman pääoman tuotto (%)    ---------------------------------- x 100     
               Oma pääoma yhteensä (keskiarvo)          

               Voitto ennen veroja + korko-           
               ja muut rahoituskulut               
Sijoitetun pääoman tuotto (%) ---------------------------------- x 100     
               Taseen loppusumma - korottomat          
               velat (keskiarvo)                 

               Oma pääoma yhteensä               
Omavaraisuusaste (%)     ---------------------------------- x 100     
               Taseen loppusumma - saadut ennakot        

               Korolliset nettovelat - rahavarat         
Nettovelkaantumisaste (%)   ---------------------------------- x 100     
(gearing)           Oma pääoma yhteensä                

               Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva       
               tilikauden voitto                 
Osakekohtainen tulos     --------------------------------------------   
               Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu    
               lukumäärä tilikauden aikana            

               Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva       
               oma pääoma                    
Osakekohtainen oma pääoma   --------------------------------------------   
               Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä      
               tilikauden lopussa                

               Osinko / osake                  
Osakekohtainen osinko     --------------------------------------------   
               Tilikauden jälkeisten osakeantien         
               oikaisukerroin                  

               Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko      
Osinko tuloksesta (%)     --------------------------------------- x 100   
               Osakekohtainen tulos               

               Osakekohtainen osinko               
Efektiivinen osinkotuotto (%) --------------------------------------- x 100   
               Tilikauden viimeinen osakeantioikaistu      
               kaupantekokurssi                 

               Tilikauden viimeinen osakeantioikaistu      
               kaupantekokurssi                 
Hinta/voitto-suhde (P/E)   ---------------------------------------      
               Osakekohtainen tulos               

Osakekannan markkina-arvo   Ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden lo-  
               pussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi   

Henkilöstön määrä       Kalenterikuukausien lopussa laskettujen      
               henkilöstömäärien keskiarvo.           KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT                      

LAADINTAPERIAATTEET                               

HKScan Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2007 on laadittu IAS 34    
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Konsernitilinpäätös on laadittu   
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting    
Standards, IRFS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2007    
voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.     

IFRS-standardien muutosten tai tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen     

- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja IAS 1-  
Tilinpäätöksen esittäminen - standardin muutos. Näiden standardien soveltamisen
johdosta konsernin tilinpäätöksen liitetietoja on täydennetty ja lisätty.    

- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala, IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten       
uudelleenarviointi, IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen. Näillä  
tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.          

Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.     


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (milj. euroa)                    
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain *)              

--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Q4/2007 |  Q4/2006 |    2007 |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi          |   176,3 |   162,9 |   674,3 |   608,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi         |   295,7 |     - |  1 111,9 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia         |    37,6 |    33,2 |   145,3 |   130,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola          |    54,8 |    49,5 |   220,9 |   203,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segmenttien välinen   |   -12,2 |    -2,8 |   -45,0 |    -8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |   552,2 |   242,8 |  2 107,3 |   934,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi          |    3,3 |    10,9 |    22,8 |    25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi         |    7,7 |     - |    23,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia         |    0,9 |    3,2 |    10,7 |    12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola          |    0,1 |    1,0 |    3,7 |    6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segmenttien välinen   |    0,0 |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Konsernihallinnon kulut |    -0,4 |    -1,4 |    -5,0 |    -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |    11,5 |    13,7 |    55,3 |    40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |      |      |      |      |
| operatiivinen      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi          |    9,3 |    10,0 |    33,3 |    27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi         |    7,7 |     - |    23,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia         |    0,9 |    3,2 |    10,1 |    11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola          |    0,1 |    1,0 |    3,7 |    6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segmenttien välinen   |    0,0 |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Konsernihallinnon kulut |    -0,4 |    -1,4 |    -5,0 |    -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |    17,5 |    12,8 |    65,2 |    41,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Yhtiö on Q2/2007 alkaen ilmoittanut konsernihallinnon kulut erikseen. Näin  
markkina-alueiden liiketoiminnan kannattavuuden vertailtavuus paranee.     
Konsernihallinnon kuluihin sisältyy pääasiassa palkka- ja eläkemenoja sekä mm. 
johdon kannustinjärjestelmän laskennallisia kustannuksia.            


AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET               

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa        |      352,4 |     317,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                 |      131,0 |     71,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)          |      209,2 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                |      -13,6 |     -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset        |      -51,9 |     -30,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään         |       0,1 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa       |      627,2 |     352,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


VAIHTO-OMAISUUS                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet            |      85,5 |     28,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet           |      10,8 |      4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet              |      28,5 |     12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat                  |       0,0 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus            |       3,9 |      1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut               |       0,6 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41           |      10,9 |     10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä          |      140,2 |     58,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT                            

--------------------------------------------------------------------------------
|        |  Ulkona | Osake | Ylikurss |   SVOP |   Omat |  Yht. |
|        |  olevien | pääoma |    i |     | osakkeet |    |
|        | osakkeide |    | rahasto |     |     |    |
|        |     n |    |     |     |     |    |
|        | lukumäärä |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma  |      |    |     |     |     |    |
| ja      |      |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ylikurssiraha |      |    |     |     |     |    |
| sto      |      |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007   |  34 463 |  58,6 |   72,9 |   0,0 |     | 131,5 |
|        |    193 |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu   | 4 843 000 |  8,2 |     |   66,7 |     |  74,9 |
| anti     |      |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     | -100 000 |    |     |     |   -1,8 |  -1,8 |
| osakkeiden  |      |    |     |     |     |    |
| hankinta   |      |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |  59 976 |    |     |     |   1,1 |  1,1 |
| osakkeiden  |      |    |     |     |     |    |
| luovutus   |      |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2007  |  39 266 |  66,8 |   72,9 |   66,7 |   -0,7 | 205,7 |
|        |    193 |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------KOROLLISET VELAT                                

HKScan allekirjoitti toisen neljänneksen lopulla 550 miljoonan euron suuruisen 
monivaluuttaisen luottojärjestelyn kansainvälisen pankkiryhmittymän kanssa.   
Järjestelyyn sisältyy 275 miljoonan euron suuruinen, lyhennysohjelmainen,    
seitsemän vuoden pituinen laina sekä 275 miljoonan euron suuruinen,       
viisivuotinen luottolimiitti. Lainajärjestelyllä uudelleenrahoitettiin suurelta 
osin HKScanin lainasalkku ja tuetaan yhtiön tulevia rahoitustarpeita. Järjestely
pidentää konsernin lainakannan keskilaina-aikaa. Lainajärjestelystä nostettavat 
luotot ovat vaihtuvakorkoisia. Lainajärjestelyyn liittyy tavanomaisia      
kovenantteja. Taloudelliset kovenantit ovat velkaantumisaste ja nettovelkojen  
suhde käyttökatteeseen.                             

Lainajärjestelystä oli nostamatta 164 miljoonaa euroa 31.12.2007. Lisäksi    
konsernilla oli tuolloin muita käyttämättömiä limiittejä 53 miljoonaa euroa. 100
miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 23 miljoonaa euroa.    

RAHOITUSRISKIT                                 

Rahoitusriskejä ovat jälleenrahoitus ja maksuvalmius-, rahoitussopimusten    
vastapuoli-, valuutta- , korko- , hyödyke- ja luottoriskit. Rahoitusriskit ja  
niiden hallinta ovat osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on hyväksynyt 
noudatettavan politiikan ja sen toteuttaminen on keskitetty konsernin      
talousjohtajan alaisuudessa toimivaan rahoitusyksikköön. Kaudella 7-9/2007   
hallitus täsmensi konsernin rahoitusriskien hallinnan periaatteita oman pääoman 
suojauksen osalta. Suojaustasolle asetettiin valuuttakohtaiset tavoitteet.   

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pääomarakenteen avulla 
tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit toimintaedellytykset ja      
mahdollistamalla orgaaninen ja rakenteellinen kasvu. Pääomarakenteeseen     
vaikutetaan ohjaamalla liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää sekä   
tuloksen, osingonjaon ja osakeantien kautta. Konserni voi vaihdella ja mukauttaa
osakkeenomistajille maksettujen osinkojen määrää osinkopolitiikan puitteissa.  
Konserni voi myös päättää omaisuuserien myynnistä velkojen vähentämiseksi.   

Yksityiskohtaisempi selvitys rahoitusriskien ja pääoman hallinnasta julkistetaan
vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetiedoissa.                   KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                           
(milj. euroa)                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  31.12.2007 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä          |     36,0 |      50,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset          |     31,4 |      47,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit                  |     19,1 |      13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset            |     10,9 |      10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset                 |      7,0 |      3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit            |      9,6 |      8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut               |     10,5 |      1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokravastuut             |     17,2 |      2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                |      2,2 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset         |     64,9 |      4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset            |     162,1 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukset           |      5,1 |      6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset         |      0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset            |      0,1 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukset           |      1,1 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille          |     38,9 |      1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä           |     35,5 |      8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |      1,9 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |     11,1 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------HANKITUT LIIKETOIMET                              

Konserni laajeni merkittävästi vuoden 2007 alussa HKScan Oyj:n ostettua     
ruotsalaisen Swedish Meatsin koko liiketoiminnan, joka oli ennen kauppaa    
yhtiöitetty Scan AB:ksi. Kauppa allekirjoitettiin 29.1.2007, mutta kauppakirjan 
mukaan toiminta siirtyi HKScan Oyj:lle jo 1.1.2007.               

Kauppahinta maksettiin osaksi Swedish Meatsille suunnatulla osakeannilla:    
4.843.000 kappaletta HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta. Osakkeina maksetun     
kauppahintaosuuden käypä arvo oli 75,3 miljoonaa euroa. Käypä arvo perustuu   
HKScan Oyj:n pörssikurssiin 29.1.2007 (15,55 euroa). Osakeannissa annettu    
osakemäärä vastaa noin 12,3 prosenttia HKScan Oyj:n osakepääomasta ja noin 3,4 
prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä annin toteuttamisen jälkeen. Swedish 
Meatsin omistus HKScan Oyj:ssä annin ja 13.12.2006 tiedotetun LSO Osuuskunnan  
kanssa toteutettavan osakevaihdon seurauksena on 4.178.000 A-osaketta ja 665.000
K-osaketta, mikä vastaa 12,32 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.   
Swedish Meatsille suunnatun annin seurauksena HKScan Oyj:n osakepääoma nousi  
58.587.428,10 eurosta 66.820.528,10 euroon. Osakepääoman korotus merkittiin   
kaupparekisteriin 5.2.2007.                           

Osakevastikkeen lisäksi osa kauppahinnasta muodostui noin 76 miljoonan euron  
(692 miljoonan kruunun) käteisvastikkeesta. Kaupan yhteydessä HKScan Oyj otti  
myös vastatakseen Swedish Meatsin velat, nettomäärältään noin 171 miljoonaa   
euroa eli 1,6 miljardia kruunua. Lisäkauppahintana maksetaan seuraavien 5 vuoden
aikana noin 7 miljoonaa euroa (noin 66 miljoonaa kruunua), mikä edellyttää   
tiettyjen Swedish Meatsin vastaavan suuruisten jäsenlainojen takaisinmaksua Scan
AB:lle.                                     

Liikearvoksi muodostui ennen ostettavan taseen arvioimista käypiin arvoihin n. 
50 miljoonaa euroa. Kaupan julkistamisen yhteydessä todettiin, että kauppahintaa
tullaan allokoimaan aineettomaan omaisuuteen tuotemerkkeihin. Yksi keskeinen  
peruste yrityskaupalle oli Ruotsin johtavan liha-alan tuotemerkin hankinta.   
Vuoden lopussa valmistuneessa kauppahinnan kohdistamisprosessissa        
uudelleenarvostettiin hankittu Scan AB:n omaisuus ja vastaanotetut velat käypiin
arvoihin. Uudelleenarvostuksessa Scanin tavaramerkeille kohdistettiin 46,8   
miljoonan euron arvo perustuen yhtiön omiin arvioihin sekä yhtiön ja myyjän   
teettämiin ulkopuolisiin arviointeihin. Swedish Meatsin jo vuonna 2006     
käynnistämän keskittämisohjelman jatkona toukokuussa 2007 julkistetun      
tehostamisohjelman piiriin kuuluvien tuotantolaitosten käyvät arvot arvioitiin 
23,0 miljoonaa euroa alkuperäisiä kirjanpitoarvoja alemmiksi. Muiden kaupan   
yhteydessä hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen osalta       
kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välillä ei todettu olevan olennaisia eroja.   
Jäljelle jäävä liikearvo, 31,9 miljoonaa euroa, perustuu HKScanin        
vahvistuneeseen asemaan yhtenä Pohjois-Euroopan johtavana liha-alan yrityksenä 
ja mahdollisuuksiin saavuttaa merkittäviä synergiaetuja mm. ostoissa,      
tuotannossa ja markkinoinnissa.                         


Kauppahinnan allokointi                             

Hankinnan kohteesta on kirjattu seuraavat varat ja velat:            
(milj euroa)                                  
               Yhdistämisestä kir-   Kirjanpitoarvot      
               jatut käyvät arvot  ennen yhdistämistä      
                 HKScan-konserni       Scan AB      
                    2007       2007          

Aineettomat hyödykkeet      1.  61,6       14,8          
Goodwill (Scan-konsernin taseessa)   16,7       16,7          
Aineelliset käyttöomaisuus-                           
hyödykkeet            2. 122,3       145,3          
Laskennalliset vero- ja                             
muut saamiset           3.  35,2       28,8          
Vaihto-omaisuus            61,2       61,2          
Myyntisaatavat            146,3       146,3          
Rahavarat               16,7       16,7          
VARAT YHTEENSÄ            460,0       429,8          

Vähemmistön osuus            2,5        2,5          
Varaukset                8,9        8,9          
Laskennallinen verovelka     4.  17,4        4,3          
Pitkäaikaiset velat          106,5       106,5          
Lyhtaikaiset velat          178,2       178,2          
VELAT YHTEENSÄ            313,5       300,4          

NETTOVARAT              146,5       129,4          


Kauppahinta              157,2       157,2          
Asiantuntijakulut            4,5        4,5          
Kauppahinta yhteensä         161,7       161,7          

Kaupasta syntynyt liikearvo      15,2                   
Scanin taseella oleva liikearvo    16,7                   
Liikearvo yhteensä           31,9                   

Kirjaukset:                                   
1. Aineettoman omaisuuden uudelleen-                      
  arvostus käypiin arvoihin      46,8                   
2. Käyttöomaisuuden uudelleen-                         
  arvostus käypiin arvoihin     -23,0                   
3. Laskennallinen verosaaminen                         
  uudelleenarvostuksesta        6,4                   
4. Laskennallinen verovelka                           
  uudelleenarvostuksesta       13,1                   

Rahana maksettu kauppahinta      76,2                   
Hankitun tytäryhtiön rahavarat    -16,7                   
Rahavirtavaikutus           59,5                   HKScan Oyj                                   


Kai Seikku                                   
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kai Seikku. Hänelle voi jättää soittopyynnön 
Katja Backmanin kautta, puh. 010 570 2428                    


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja   
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja  
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat.                
HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Vuotuinen 
liikevaihto on runsaat kaksi miljardia euroa.                  


JAKELU:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi                            
Rahoitustarkastus                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com