Huhtamäellä vahva toinen vuosineljännes

Huhtamäellä vahva toinen vuosineljännes Kuluttajapakkauksiin erikoistuneen Huhtamäki-konsernin liikevaihdon ja tuloksen kasvu jatkui vankkana vuoden 2001 toisella neljänneksellä. Liikevaihto kohosi 7 % ja liikevoitto (EBIT) 25 % verrattuna vuoden 2000 pro forma1) -lukuihin. Myös koko ensimmäisen vuosipuoliskon kasvuluvut olivat samaa luokkaa. Avainluvut Q2 Muutos H1 Muutos milj. EUR % % Liikevaihto 649 7 1.220 7 Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 67 22 113 22 Liikevoitto 56 25 91 26 Voitto ennen vähemmistöosuutta ja veroja 44 5 65 7 Voitto osaketta kohti ennen 1,35 7 2,10 9 liikearvopoistoja (EUR) Voitto osaketta kohti (EUR) 1,00 6 1,41 9 Tärkeä toinen vuosineljännes sujui suunnitelmien mukaisesti. Konsernin liikevoitto huhti-kesäkuulta oli 8,6 % liikevaihdosta, 2,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 1,2 prosenttiyksikköä yli vuoden 2000 vastaavan pro forma -luvun. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 10,3 % liikevaihdosta. Tasapainon palautuminen raaka-aineiden ja lopputuotteiden hintojen välille, rationalisointiohjelmien jo toteutuneet tulokset sekä keskittyminen korkean jalostusarvon tuotelohkoille vahvistivat kaikki osaltaan katteita, jotka paranivat erityisen selvästi Euroopassa. Loppuvuoden näkymät ovat vakaat. Tarjoilupakkausten kausimyynti on sujunut hyvin, ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ylläpitävät osaltaan tervettä volyymikehitystä muilla pakkauslohkoilla. Vuoden 2000 laimeaa jälkipuoliskoa vasten Huhtamäellä on hyvät edellytykset parantaa tulostaan koko vuoden osalta. Espoo, 7.8.2001 Huhtamäki Oyj Hallitus 1) Vuoden 2000 pro forma -luvut sisältävät myydyt kuluttajapakkaustoiminnat myynti-päivään saakka. Van Leer - teollisuuspakkausryhmään liittyvä liikevaihto, liikevoitto, käyttöomaisuus- ja liikearvopoistot sekä rahoituskulut on eliminoitu vuosilta 2000-2001. Liiketoiminta kehittyi suunnitellusti Maailmantalouden laskuvire ei toistaiseksi ole sanottavasti vaikuttanut Huhtamäen liikevaihtoon. Euroopan karjataudeista ensimmäisellä vuosineljänneksellä kärsineet pakkauslohkot ovat alkaneet piristyä. Liikevaihdon kasvu nopeutuikin hieman toisella neljänneksellä ja oli 7 % verrattuna vuoden 2000 pro forma -lukuun. Tammi-kesäkuun liikevaihdoksi muodostui 1.220 milj. euroa, 7 % yli edellisvuoden pro forma -luvun. Kun yrityskauppojen ja nopeasti vaihtelevan keräyspaperikaupan vaikutukset eliminoidaan laskelmista, vertailukelpoiseksi kasvuksi muodostui 6 %, mistä 2 % oli volyymikasvua ja 4 % hinnankorotusten vaikutusta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus oli merkityksetön. Euroopan liikevaihto oli 50 % kokonaisuudesta, Amerikan 35 % sekä Aasian, Oseanian ja Afrikan yhteensä 15 %. Euroopassa liikevaihto kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Kuuden kuukauden kasvuksi muodostui 1.4 % ja liikevaihdoksi 613 milj. euroa. Toisella neljänneksellä myynti aleni hieman, mikä johtui ennen muuta keräyspaperin hintojen ja volyymin tuntuvasta laskusta. Kun tämän vaikutus eliminoidaan, Euroopan vertailukelpoiseksi kasvuksi saadaan noin 5 %. Kasvu oli vahvinta Pohjois-Euroopassa, Keski-Eurooppa eteni myös, ja Isossa-Britanniassa pysyteltiin viime vuoden lukemissa. Etelä-Euroopassa liikevaihto supistui hieman, osin yritysmyyntien ja tuotannon siirtojen johdosta. Joustopakkausten tuntuva kasvu jatkui Euroopassa. Kovista pakkauksista jäätelön koti- ja annospakkausten kysyntä oli kausiluontoisesti vahvaa. Tarjoilupakkausten menekki oli hyvä lähes kaikkialla Euroopassa. Tuoretuotteiden alueella alentuneet raaka-ainehinnat suosivat kuitupak- kauksia, kun taas solumovialustoissa vallitsi kova hintakilpailu. Saksan kalvoyksiköllä oli jälleen vahva vuosineljännes. Paraneva hintatasapaino, synergiahyödyt sekä Saksan ja Ison-Britannian ongelmayksikköjen nopea elpyminen näkyivät Euroopan liikevoiton tuntuvana parannuksena myös toisella neljänneksellä. Alueen EBITA parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla 33 % ja oli 51 milj. euroa, 8,3 % liikevaihdosta. Alueen sijoitetun pääoman tuotto (RONA) vahvistui 13,4 prosenttiin oltuaan vuotta aiemmin 11,0 %. Tuoreet yritysostot vauhdittivat Amerikan liikevaihtoa, joka kasvoikin 43 % ja oli 427 milj. euroa. Kokonaisuutena myynti pysytteli odotusten mukaisena. Toisen neljänneksen kasvu aleni tosin hieman, koska Pohjois- Amerikan jäätelöpakkausvolyymi taantui asiakkaiden pidättyessä myyntikampanjoista maitorasvan korkean hinnan vuoksi. Chinet® -kerta- astioiden kysyntä jatkui vahvana. Joustopakkausten osalta vuosineljännes jäi vaisuksi. Kuitupakkaukset menestyivät hyvin. Etelä- Amerikan toiminta jatkui vakaana. Amerikan kuuden kuukauden liikevoitoksi (EBITA) muodostui 37 milj. euroa, missä kasvua 38 %. Toisen neljänneksen kasvu oli 40 %. Lähes kaikkien vanhojen yksikköjen tuottavuus kehittyi myöntei-sesti, ja uudet yksiköt paransivat nekin tahtiaan. Alueen kuuden kuukauden liikevoittoprosentti jäi silti hieman alle viimevuotisen ja oli 8,6 % liikevaihdosta. RONA -luvuksi muodostui 14,1 %. Oseanian alueen kokonaismyynti pysyi vakaana. Tarjoilupakkaukset olivat kasvussa mutta sekä kovien kuluttajapakkauksien että joustopakkauksien kysyntä oli laimeaa. Myynti piristyi monissa Aasian maissa, erityisesti Kiinassa ja Intiassa. Turkin kovat pakkaukset menestyivät hyvin haastavissa oloissa ja joustopakkausten tilanne vakautettiin. Afrikassa tilanne vaihteli eri pakkauslohkojen kesken. Aasian-Oseanian-Afrikan alueen liikevaihdoksi muodostui 179 milj. euroa. Luku on 25 % viimevuotista alhaisempi, mikä johtuu täysin alueeseen aiemmin sisältyneen kalvoliiketoiminnan myynnistä vuoden 2000 jälkipuoliskolla. Alueen kuuden kuukauden liikevoitoksi (EBITA) muodostui 11 milj. euroa eli 6,2 % liikevaihdosta. RONA oli 8,8 %. Tulosparannus jatkui vakaana Konsernin tulosparannus jatkuu vakaana. Raaka-ainehintojen tasaantuminen tai lasku on vaikuttanyt kehitykseen myönteisesti, mutta hyvä kaupallinen menestys, keskittyminen korkeamman jalostusarvon tuotteisiin sekä toiminnan tehostuminen ovat olleet yhtä tärkeässä osassa. Uusia synergiahyötyjä saavutetaan toisella vuosipuoliskolla. Liiketoiminnan liikevoitto (EBITA) kasvoi toisella neljänneksellä 24 %, yli kaksi kertaa nopeammin kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin royaltytulojen ja jakamattomien kulujen nettomääräksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla muodostui 14 milj. euroa, 51 % enemmän kuin vuosi sitten. Täten koko konsernin EBITA-luku kasvoi 22 % ja oli 113 milj. euroa, 9 % liikevaihdosta. Kun 22 milj. euron liikearvopoisto otetaan huomioon, vastaava EBIT-luku kasvoi 26 % ja oli 91 milj. euroa eli 7,4 % liikevaihdosta. Konsernin rahoituskulut vuonna 2001 ylittävät selvästi vuoden 2000 pro forma -luvut, mikä johtuu vuoden 2000 lopulla Yhdysvalloissa tehtyjen mittavien yritysostojen rahoituksesta. Täten rahoituserien jälkeinen tulosparannus jäi odotetusti alemmalle tasolle kuin liikevoittotason parannus. Toisen neljänneksen vertailtavuutta haittaa kertaluontoinen osinkotulo, joka alensi tuntuvasti vuoden 2000 toisen neljänneksen nettorahoituskustannuksia. Vuoden 2001 ensimmäisen puoliskon nettorahoituskustannukset olivat EUR 26 milj. euroa, 128 % enemmän kuin viime vuoden vastaava pro forma -luku. Konsernin voitto ennen vähemmistöosuutta ja veroja oli 44 milj. euroa (+ 5 %) toisella neljänneksellä ja 65 milj. euroa (+ 7 %) ensimmästen kuuden kuukauden aikana. Toisella neljänneksellä verojen määrä aleni hieman edellisvuotisesta, minkä ansiosta konsernin nettotulos parani 9 % ko. jaksolla. Kuuden kuukauden nettotulos parani 9 % ja oli 44 milj. euroa. Kuuden kuukauden voitto osaketta kohti ennen liikearvopoistoa kasvoi 9 % ja oli 2,10 euroa. Vastaava EPS-luku liikearvopoiston jälkeen oli 1,41 euroa, 9 % yli viimevuotisen pro forma -luvun. Investoinnit vauhdittuivat Konsernin investoinnit vauhdittuivat toisella neljänneksellä, ja tammi- kesäkuun investointisummaksi muodostui 55 milj. euroa. Tuotantolinjojen siirtohankkeet edistyivät aikataulussaan, mukaan luettuna hollantilaisen Groenlon kartonkipikaritehtaan sulkemiseen johtava prosessi, joka käynnistyi alkukesästä. Rahoitusasema ennallaan Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä, eikä toiseen neljännekseen sisältynyt mitään odottamatonta. Nettovelka oli kesäkuun lopussa 856 milj. euroa, hieman enemmän kuin ensimmäisen neljänneksen päättyessä. Vastaava nettovelan ja oman pääoman suhde (gearing) oli 0,75. Oma pääoma osaketta kohti kasvoi hieman ensimmäisestä neljänneksestä ja oli 34,13 euroa. Liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 31.312.756. Konsernin käyttöpääoman tarve oli poikkeuksellisen korkea, sillä kausituotteiden varastoja kasvatettiin meneillään olevien konesiirtojen vuoksi. Yhdysvaltojen dollarin vahvuus kasvatti osaltaan velan määrää ja velanhoitokustannuksia. Toisella neljänneksellä maksettiin osinkoa 35 milj. euron arvosta. Osakkeen kehitys Huhtamäen osakekurssin helmikuussa alkanut nousu voimistui kesäkuun puolivälissä, minkä jälkeen kurssi on pysytellyt pääosin hieman 30 euron yläpuolella. Yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma käynnistyi huhtikuussa. Samalla osakkeen vaihto on kasvanut tuntuvasti. Heinäkuun loppuun mennessä yhtiö on ostanut 1.343.712 omaa osaketta (4,3 % osakekannasta) ja odottaa saavutta-vansa yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisen 5 prosentin rajan elokuun aikana. Amerikkalainen rahastoyhtiö Tweedy Browne ilmoitti kesäkuussa, että sen hoidossa olevien eri sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus Huhtamäen osakkeista on noussut 5,1 prosenttiin. Konsernin rakenne - rationalisointia ja hienosäätöä (kehitys 31.7. asti) Huhtamäen rakenne muuttui hieman toisen vuosineljänneksen ja sitä seuranneen heinäkuun aikana. Pitkä arviointi- ja neuvottelukierros työntekijöiden edustajien kanssa johti toukokuussa päätökseen sulkea tappiollinen kartonkipikaritehdas Groenlossa, Hollannissa. Konesiirrot Göttingeniin, Saksaan, alkoivat välittömästi, ja ne saadaan päätökseen kolmannen neljänneksen loppuun mennessä, jolloin henkilöstö supistuu nettomääräisesti 100 henkilöllä. Hanke ei ole haitannut asiakaspalvelua. Kaikkiaan konserni aikoo suosia sellaisia tuotantopaikkoja, missä voidaan päästä jatkuvaan seitsemän päivän tuotantoon. Kooltaan pieni Intian kuitupakkausyksikkö myytiin toimivalle johdolle toukokuussa. Sisiliassa, Italiassa sijaitseva kuitupakkausyksikkö myytiin yksityisille sijoittajille heinäkuun alussa. Hedelmäpakkauksiin erikoistunut kuitupakkausyhtiö USA:n länsirannikolla myytiin sijoitusyhtiölle heinäkuun puolivälissä. Myytyjen yksikköjen liikevaihto jää yhteensä alle 30 milj. euroon, eikä niiden tulosvaikutus ole ollut merkittävä. Nämä yrityskaupat enempää kuin meneillään oleva irrottautuminen vähemmistöosuuksista esim. Marokossa eivät kerro muutoksesta Huhtamäen kuitupakkausstrategiassa vaan pyrkimyksestä keskittyä suurempiin, synergistisiin ja tärkeillä markkinoilla toimiviin yksikköihin. Henkilöstö Huhtamäen palveluksessa oli kesäkuun lopussa 18.121 henkilöä, 421 enemmän kuin edellisen neljänneksen päättyessä. Kasvu johtuu kausiluontoisesta tilapäisen työvoiman tarpeesta. Näkymät Loppuvuoden näkymät ovat vakaat. Vuoden 2000 jälkipuolisko oli heikompi kuin ensimmäinen, ja kolmas vuosineljännes selkeä pettymys. Kuluvana vuonna tarjoilupakkausten kausimyynti on sujunut hyvin, ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ylläpitävät osaltaan tervettä volyymikehitystä muilla pakkauslohkoilla. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaina. Synergia- ja rationalisointihyödyt voimistuvat loppuvuodesta. Tuloskehitys vahvistuu myös suhteessa viime vuoden tilinpäätöksen mukaisiin lukuihin, sillä myyty teollisuuspakkaustoiminta tuotti toisella vuosipuoliskolla vain hieman liikevoittoa ja heikensi selvästi voittoa osaketta kohti. Kaikkiaan Huhtamäellä on hyvät edellytykset parantaa tulostaan koko vuoden osalta. Tuloslaskelma (2000 pro forma) H1 H1 Muutos milj. EUR 2001 2000 % 2000 Liikevaihto 1.219,5 1.142,9 6,7 2.278,0 Käyttökate 171,0 144,8 18,1 296,6 Liikevoitto 90,7 71,9 26,1 144,5 % liikevaihdosta 7,4 6,3 18,2 6,3 Rahoituskulut, netto -26,2 -11,5 -128,2 -27,6 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 0,4 9,7 0,9 Voitto ennen vähemmistöosuutta ja 64,9 60,8 6,7 117,7 veroja Verot 18,1 17,3 4,6 31,5 Vähemmistöosuus 2,8 3,0 -6,1 6,1 Nettovoitto 44,0 40,5 8,7 80,2 Q2 - Tuloslaskelma (2000 pro forma) Q2 Q2 Muutos milj. EUR 2001 2000 % Liikevaihto 648,7 606,8 6,9 Käyttökate 96,9 80,3 20,6 Liikevoitto 55,7 44,6 24,9 % liikevaihdosta 8,6 7,4 16,9 Rahoituskulut, netto -11,8 -2,9 -308,5 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3 0,2 59,0 Voitto ennen vähemmistöosuutta ja veroja 44,2 41,9 5,5 Verot 10,5 11,1 -5,5 Vähemmistöosuus 1,6 1,4 14,6 Nettovoitto 32,1 29,4 9,2 Tuloslaskelma (2000 virallinen) H1 H1 Muutos milj. EUR 2001 2000 % 2000 Liikevaihto 1.219,5 1.649,1 -26,0 3.307,7 Käyttökate 171,0 194,3 -12,0 376,8 Liikevoitto 90,7 100,0 -9,3 182,1 % liikevaihdosta 7,4 6,1 22,6 5,5 Rahoituskulut, netto -26,2 -28,7 8,6 -61,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 0,3 32,2 0,9 Voitto ennen vähemmistöosuutta ja 64,9 71,6 -9,4 121,1 veroja Verot 18,1 20,9 -13,2 33,6 Vähemmistöosuus 2,8 3,2 -11,4 6,4 Nettovoitto 44,0 47,5 -7,3 81,1 Q2 - Tuloslaskelma (2000 virallinen) Q2 Q2 Muutos milj. EUR 2001 2000 % Liikevaihto 648,7 862,9 -24,8 Käyttökate 96,9 106,7 -9,2 Liikevoitto 55,7 59,7 -6,7 % liikevaihdosta 8,6 6,9 24,2 Rahoituskulut, netto -11,8 -11,5 -2,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3 0,1 536,0 Voitto ennen vähemmistöosuutta ja veroja 44,2 48,3 -8,6 Verot 10,5 13,2 -20,4 Vähemmistöosuus 1,6 1,5 8,4 Nettovoitto 32,1 33,6 -4,5 Alueet (2000 pro forma) Liikevaihto H1 H1 Muutos milj. EUR 2001 2000 % 2000 Eurooppa 613,4 605,0 1,4 1.202,5 Amerikka 427,1 298,1 43,3 624,5 Aasia, Oseania, Afrikka 179,0 239,8 -25,4 451,0 Yhteensä 1.219,5 1.142,9 6,7 2.278,0 Q2 - Alueet (2000 pro forma) Liikevaihto Q2 Q2 Muutos milj. EUR 2001 2000 % Eurooppa 317,2 321,7 -1,4 Amerikka 236,1 167,1 41,3 Aasia, Oseania, Afrikka 95,4 118,0 -19,2 Yhteensä 648,7 606,8 6,9 Alueet (2000 pro forma) Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) ja sitoutuneen pääoman tuotto (RONA) H1 H1 Muutos milj. EUR 2001 2000 % 2000 Eurooppa 50,7 38,2 32,6 73,6 % liikevaihdosta 8,3 6,3 30,8 6,1 RONA-% (12kk liukuva) 13,4 11,0 - 11,4 Amerikka 36,9 26,7 38,0 53,9 % liikevaihdosta 8,6 9,0 -3,7 8,6 RONA-% (12kk liukuva) 14,1 15,6 - 15,0 Aasia, Oseania, Afrikka 11,2 18,1 -38,0 31,6 % liikevaihdosta 6,2 7,5 -17,0 7,0 RONA-% (12kk liukuva) 8,8 15,7 - 10,1 Q2 - Alueet (2000 pro forma) Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) ja sitoutuneen pääoman tuotto (RONA) Q2 Q2 Muutos milj. EUR 2001 2000 % Eurooppa 29,3 23,7 23,5 % liikevaihdosta 9,2 7,4 25,3 RONA-% (12kk liukuva) - - - Amerikka 25,2 18,0 39,7 % liikevaihdosta 10,7 10,8 -1,1 RONA-% (12kk liukuva) - - - Aasia, Oseania, Afrikka 6,8 7,7 -11,3 % liikevaihdosta 7,1 6,5 9,7 RONA-% (12kk liukuva) - - - Kategoriat Liikevaihto H1 H1 Muutos milj. EUR 2001 2000 % 2000 Consumer Goods 668,1 666,9 0,2 1.283,5 Food Service 551,4 476,0 15,8 994,5 Yhteensä 1.219,5 1.142,9 6,7 2.278,0 Q2 - Kategoriat Liikevaihto Q2 Q2 Muutos milj. EUR 2001 2000 % Consumer Goods 347,5 360,3 -3,6 Food Service 301,2 246,5 22,2 Yhteensä 648,7 606,8 6,9 Kategoriat EBITA H1 H1 Muutos milj. EUR 2001 2000 % 2000 Consumer Goods 47,3 49,2 -3,9 79,4 % liikevaihdosta 7,1 7,4 -4,0 6,2 Food Service 51,5 33,8 52,4 79,7 % liikevaihdosta 9,3 7,1 31,5 8,0 Yhteensä 98,8 83,0 19,0 159,1 % liikevaihdosta 8,1 7,3 11,6 7,0 Konserni netto 13,7 9,1 50,5 20,8 Yhteensä 112,5 92,1 22,1 179,9 % liikevaihdosta 9,2 8,1 14,5 6,7 Q2 - Kategoriat EBITA Q2 Q2 Muutos milj. EUR 2001 2000 % Consumer Goods 28,5 26,8 6,3 % liikevaihdosta 8,2 7,4 10,3 Food Service 32,5 22,6 43,8 % liikevaihdosta 10,8 9,2 17,7 Yhteensä 61,3 49,4 24,1 % liikevaihdosta 9,4 8,1 16,1 Konserni netto 5,6 5,6 0,0 Yhteensä 66,9 55,0 21,6 % liikevaihdosta 10,3 9,1 13,8 Muita tietoja (H1/2000 luvut virallisia ellei toisin mainita) H1 H1 Muutos milj. EUR 2001 2000 % 2000 Voitto osaketta kohti (EUR) - pro 1,41 1,29 9,0 2,55 forma Voitto osaketta kohti (EUR) 1,41 1,51 -6,9 2,58 Voitto osaketta kohti ennen liikearvon 2,10 1,92 9,5 3,82 poistoja (EUR) - pro forma Voitto osaketta kohti ennen liikearvon 2,10 2,22 -5,2 3,98 poistoja (EUR) Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 34,1 31,4 8,8 32,8 ROE, % (12kk liukuva) 7,4 8,9 -16,9 7,8 ROI, % (12kk liukuva 8,6 10,1 -14,9 8,7 ROI ennen liikearvopoistoja (12kk 10,5 12,0 -12,5 10,5 liukuva Investoinnit 55,1 66,2 -16,8 172,7 Henkilöstö 18.121 23.709 -23,6 23.098 Voitto ennen vähemmistöosuutta ja 114,4 137,6 -16,9 121,1 veroja milj. EUR (12kk liukuva) Poistot aineellisista hyödykkeistä 57,7 71,8 -19,6 149,1 Poistot aineettomista hyödykkeistä 22,6 22,5 0,5 45,6 30.6. 31.12. Muutos 2001 2000 % Nettovelka 856,1 1.326,8 -37,2 Velkaantumisaste 0,75 1,22 Tase 30.6. % 30.6. % 31.12. % milj. EUR 2001 2000 2000 Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet 778,2 26,9 781,4 22,6 775,3 21,4 Aineelliset hyödykkeet 1.048,2 36,3 1.291,5 37,3 1.277,0 35,2 Sijoitukset 7,9 0,3 12,7 0,4 189,3 5,2 Vaihto-omaisuus 342,5 11,9 447,6 12,9 461,4 12,7 Korolliset saamiset 13,5 0,5 15,5 0,4 44,1 1,2 Muut saamiset 652,3 22,6 834,9 24,1 846,1 23,3 Rahoitusarvopaperit, 47,2 1,6 78,0 2,3 34,4 0,9 rahat ja pankkisaamiset 2.889,8 100,0 3.461,6 100,0 100,0 3.627,6 Vastattavaa Oma pääoma 1.068,6 37,0 987,7 28,5 28,5 1.032,5 Vähemmistöosuus 79,8 2,8 85,4 2,5 85,9 2,4 Korollinen vieras pääoma 916,8 31,7 1.264,2 36,5 39,7 1.441,3 Muu vieras pääoma 824,6 28,5 1.124,3 32,5 29,4 1.067,9 2.889,8 100,0 3.461,6 100,0 100,0 3.627,6 Vastuut 30.6. 30.6. 31.12. 2001 2000 2000 milj. EUR Konserni Emo Konsern Emo Konsern Emo i i Kiinnitykset 9,3 0,7 16,4 1,9 11,3 0,9 Takaukset Tytäryhtiöiden - 858,1 . 961,0 - 1.360, puolesta 5 Osakkuusyhtiöiden - - - - - 0,6 puolesta Leasingvastuut 47,7 0,3 48,9 0,1 58,2 1,6 Vastuu johdannaissopimuksista 30.6. 30.6. 31.12. 2001 2000 2000 milj. EUR Konserni Konserni Konserni Valuuttatermiinit, transaktioriskin 67 192 498 suojaus Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 445 286 481 Valuuttaoptiot 0 2 0 Korkotermiinit, brutto 0 50 320 Korkotermiinit, netto 0 50 200 Koronvaihtosopimukset 207 538 243 Korko-optiot 0 0 0 Seuraavia kurseseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi: GBP SEK AUD USD Tuloslaskelma Keskikurssi H1/01 1,604 0,110 0,581 1,114 H1/00 1,637 0,119 0,635 1,041 Q1-Q4/00 1,641 0,118 0,629 1,082 Tase Kuukauden lopun kurssi Kesä/01 1,658 0,109 0,598 1,179 Kesä/00 1,582 0,119 0,629 1,046 Joulu/00 1,602 0,113 0,596 1,075 Lisätietoja: Markku Pietinen, viestintäjohtaja Puh. 09 6868 8361 HUHTAMÄKI OYJ Markku Pietinen Juha Salonen viestintäjohtaja lakiasiainjohtaja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/07/20010807BIT00340/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/07/20010807BIT00340/bit0001.pdf

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.