Huhtamäen ensimmäinen neljännes odotusten mukainen

Huhtamäen ensimmäinen neljännes odotusten mukainen Johtavan kuluttajapakkausten valmistajan Huhtamäen liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2000 vastaaviin pro forma -lukuihin1). Kuluvan vuoden luvut eivät sisällä maaliskuun alussa myytyä teollisuuspakkaustoimintaa. Avainluvut Milj. Milj. Muutos % Muutos % EUR mk milj. EUR pro forma viralline n Liikevaihto 570,8 3393,8 6 - 27 Liikevoitto 34,9 207,5 28 - 13 Voitto ennen vähemmistöosuutta 20,7 123,1 10 - 11 ja veroja Voitto osaketta kohti (EUR) 0,41 2,44 17 - 7 Voitto osaketta kohti ennen 0,75 4,46 14 - 4 liikearvon poistoja (EUR) Vuosi on alkanut pitkälti suunnitelmien mukaisesti. Konsernin liikevoitto suhteutettuna liikevaihtoon nousi täyden prosenttiyksikön, ennen muuta Euroopan yksiköiden hyvän kehityksen ansiosta. Teollisuuspakkausryhmän myynti alensi konsernin nettovelkaa tuntuvasti. Markkinoiden kehitys ja yhtiön kaupallinen menestys kausiluontoisesti vahvojen toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana ovat ratkaisevia Huhtamäen koko vuoden tuloksen kannalta. Euroopan karjatautitilanne on häirinnyt tarjoilu- ja tuoretuotepakkausten markkinoita useissa maissa, mutta sen vaikutukset Huhtamäen myyntiin ovat olleet vähäisiä. Yhdysvaltojen taantumalla ei toistaiseksi ole ollut näkyviä vaikutuksia. Synergia- ja rationalisointihyödyt vahvistavat tuloskehitystä vuoden loppua kohden. Kaikkiaan Huhtamäki suhtautuu levollisin mielin vuoden 2001 näkymiin. Koko vuoden voiton osaketta kohti odotetaan kohoavan. Espoo, 11.5.2001 Huhtamäki Oyj Hallitus 1) Vuoden 2000 pro forma -luvut sisältävät myydyt kuluttajapakkaustoiminnat myyntipäivään saakka. Van Leer - teollisuuspakkausryhmään liittyvä liikevaihto, liikevoitto, käyttöomaisuus- ja liikearvopoistot sekä rahoituskulut on eliminoitu vuosilta 2000-2001. Liiketoiminta kehittyi myönteisesti Vuosia kestäneen strategisen muutoksen jälkeen Huhtamäki keskittyy nyt yksinomaan kuluttajapakkaustoimintansa kehittämiseen. Tämä alkaa kantaa hedelmää niin kaupallisesti kuin tuloksen kannalta. Euroopan karjatautitilannetta, Yhdysvaltojen taantumaa ja Australian heikkoa kesää vasten tarkasteltuna konsernin liikevaihto kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä tyydyttävästi, ja monien ongelmayksikköjen tuloskehitys kääntyi nousuun. Katteet vahvistuivat erityisen selvästi Euroopassa. Suhteet avainasiakkaisiin kehittyivät myönteisesti, ja jakson aikana solmittiin tai jatkettiin useita merkittäviä toimitussopimuksia. Tammi-maaliskuun liikevaihdoksi muodostui 570,8 milj. euroa, 6 % enemmän kuin vuoden 2000 vastava pro forma -luku. Volyymikasvu vaikutti 2 % ja hinnankorotukset 4 %. Yrityskauppojen nettovaikutus oli lähellä nollaa, ja myös valuuttakurssimuutosten vaikutukset olivat vähäisiä. Liikevaihto jäi 27 % vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen toteutuneesta luvusta, joka sisälsi teollisuuspakkaukset. FMCG-kategorian (päivittäistavarapakkaukset) liikevaihto oli 305,2 milj. euroa, lähes sama kuin edellisvuoden pro forma -luku, joka sisältää myydyt tekniset kalvot ja pinnoitteet -yksiköt. Food Service -kategorian (ml. tuoretuotepakkaukset) liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 265,6 milj. euroa. Euroopassa jakson liikevaihto lisääntyi 5 % ja oli 296,1 milj. euroa. Pohjoisen Euroopan alueella saavutettiin vahvoja kasvulukuja. Keski- Euroopassa joustopakkauksien kasvu jatkui, ja Saksan kovien pakkausten yksikköjen tulos parantui tuntuvasti. Kalvoyksikkö oli jälleen hyvässä vedossa. Kuitupakkaustoiminta vahvistui raaka-ainehintojen laskiessa. Iso-Britanniassa liikevaihto ja tulos piristyivät, mutta Etelä-Euroopan liikevaihtoon vaikuttivat karjatautitilanne, eräistä kannattamattomista tuoteryhmistä luopuminen Ranskassa sekä laimea kysyntä Italiassa ja Espanjassa. Kun kaikki Euroopan alueyksiköt paransivat tulostaan vuoden 2000 ensi neljännekseen verrattuna, maanosan liikevoitto kohosi 48 % ja oli 21,4 milj. euroa eli 7,2 % liikevaihdosta. Loppuvuonna 2000 tehdyt yritysostot vauhdittivat osaltaan Amerikan aluetta, missä liikevaihto kasvoi 46 % ja oli 190,9 milj. euroa. Pohjois- Amerikassa elintarvikepakkaukset kehittyivät vakaasti, ja uudet sopimukset kasvattivat liikevaihtoa enemmän kuin joidenkin perinteisten alojen taantuminen sitä alensi. Tarjoilupakkauksissa näkyi suurten tukkuostajien varovaisuus, mutta vähittäiskaupan kerta-astioiden menekki piristyi. Uudet muovi- ja joustopakkausyksiköt menestyivät odotusten mukaisesti. Etelä-Amerikassa vahva kehitys jatkui. Tärkeitä uusia asiakassuhteita solmittiin, ja eräät johtavat elintarvikeyritykset päätyivät Sealright® -pakkausjärjestelmiin uusissa, innovatiivisissa tuotesovellutuksissa. Amerikan alueen liikevoitto kasvoi 34 %, mihin uudet yksiköt toivat osansa. Jakson liikevoitoksi muodostui 11,7 milj. euroa, 6,1 % liikevaihdosta. Aasian, Oseanian ja Afrikan alueiden liikevaihto oli 83,8 milj. euroa. Yritysmyynnit alensivat lukua edellisvuotisesta 31 %. Australian ja Uuden-Seelannin osuus aluekokonaisuudesta on yli 40 %. Näiden maiden kehitys oli jälleen vakaata, joskin Food Service -alueella ja joustopakkauksissa kysyntä vaimeni. Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa kovien pakkausten menekki vahvistui, ja Thaimaan joustopakkaustoiminta menestyi odotetusti. Tytäryhtiö PPL, joka on Intian johtava joustopakkausten valmistaja, alkoi toipua taantumasta, jonka vuoden 2000 lopulla aiheuttivat maan talouskehitys sekä tuhoisa maanjäristys. Turkin taloudellinen tilanne heikensi tuloskehitystä, ja myös Etelä- Afrikassa vuosineljännes oli epätyydyttävä. Aasian, Oseanian ja Afrikan yhteinen liikevoitto aleni 4,4 milj. euroon eli 5,3 prosenttiin liikevaihdosta. Tulosparannus aikataulussaan Vuonna 2000 yhtiön kannattavuus kärsi keskeisten raaka-ainehintojen jatkuvista korotuksista. Paine jatkui kolmannen vuosineljänneksen lopulle, minkä jälkeen kuluttajapakkausten katteet alkoivat hitaasti elpyä. Kuluvana vuonna raaka-ainehinnat ovat kehittyneet rauhallisemmin. Polystyreeni, joka on Huhtamäen tärkein muoviraaka-aine, on laskenut vuoden 2000 huippuhinnastaan. Polypropeenin ja polyeteenin hinnat ovat pysytelleet verraten vakaina. Kierrätyspaperin hinta on alentunut tuntuvasti, ja kuppikartongin hinnat on sovittu loppuvuodeksi vakaalle tasolle. Samalla lopputuotteiden hintoja on edelleen korotettu. Synergia- ja rationalisointihyötyjä saavutettiin suunnitelmien mukaisesti sekä hankinnoissa että tuotannossa. Tuotannossa saavutettavat säästöt ovat kuitenkin tuntuvampia vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Liiketoiminnan liikevoitoksi (ilman konsernieriä) muodostui 37,5 milj. euroa, mikä on 6,6 % liikevaihdosta ja 12 % enemmän kuin vuoden 2000 vastaava pro forma -luku. FMCG-kategorian osuus oli 18,1 milj. euroa, 5,9 % liikevaihdosta. Luku aleni 19 %, mikä johtuu yritysmyynneistä. Food Service -kategorian osuudeksi muodostui 19,4 milj. euroa, 7,3 % liikevaihdosta ja 73 % enemmän kuin vuosi sitten. Jakson poistot olivat 28 milj. euroa (- 23 % verrattuna vuoden 2000 viralliseen). Konsernin jakamattomat tulot ja kulut alensivat liikevoittoa nettomääräisesti 2,8 milj. euroa, tuntuvasti vähemmän kuin vuoden 2000 ensi neljänneksellä. Konsernin tulot kasvoivat selvästi ja jakamattomat kulut alenivat, kun taas liikearvo-poistot pysyttelivät lähes ennallaan, 10,7 milj. eurossa. Rahoituskulut (netto) alenivat 16 % ja olivat 14,4 milj. euroa. Van Leer -teollisuuspakkausryhmään liittyneet korot on eliminoitu luvusta. Jakson verot olivat 6,6 milj. euroa, 14 % alle edellisvuotisen toteutuman ja 6 % yli vastaavan pro forma -luvun. Vähemmistöosuuden, 1,2 milj. euroa, jälkeen jakson nettovoitoksi muodostui 12,7 milj. euroa, 7 % alle viime vuoden toteutuneen luvun mutta 16 % yli vastaavan pro forma -luvun. Myös voitto osaketta aleni 7 % ja oli 0,41 euroa, 17 % yli vastaavan pro forma -luvun. Tulos on täysin yhtiön sisäisten arvioiden mukainen. Investoinnit Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana investoinnit olivat 20 milj. euroa. Sekä kovien että joustopakkausten kapasiteettia kasvatettiin useissa kohteissa, ja osa hankkeista liittyi tuotannon tehostamissuunnitelmiin. Vuoden 2000 lopulla tulipalossa tuhoutuneen Puolan Siemianowicen tehtaan jälleenrakennussuunnitelmat edistyivät pitkälle. Teollisuuspakkausryhmän myynnin vaikutukset Van Leer -teollisuuspakkausryhmän myynti amerikkalaiselle Greif Bros. - yhtiölle saatiin päätökseen 2.3.2001. Ryhmän liikevaihto ja tulos eivät sisälly konsernin tilinpäätökseen vuodelta 2001. Lopullinen myyntihinta oli 555 USD (suojausten tuloksena 610 milj. euroa). Kaupasta syntynyt myyntivoitto eli myyntihinnan ja ryhmän netto- omaisuuden kirjanpitoarvon erotus on käsitelty alkuperäisestä Van Leer - kaupasta kirjautunutta liikearvoa (goodwill) alentavana eränä. Bruttomääräisesti myyntivoittoa syntyi noin 115 milj. euroa. Tästä luvusta on vähennetty teollisuuspakkausryhmän liiketappio ja korot vuoden 2001 tammi-helmikuulta. Lisäksi on tehty varaukset eräiden pienten Van Leerin mukana tulleiden yksikköjen uudelleenorganisoinnista syntyvien kulujen sekä teollisuuspakkausryhmän myynnistä mahdollisesti aiheutuvien vastuiden kattamiseksi. Näiden kirjausten jälkeen taseen liikearvo aleni nettomäräisesti noin 75 milj. euroa. Toisaalta PRI-yhtiön toiminnan ostosta syntyi osapuilleen vastaava määrä uutta liikearvoa, joten loppuvuoden 2001 aikana liikearvon poistot säilyvät nykyisellä tasollaan, noin 10 milj. eurossa vuosineljännestä kohti. Käyttöomaisuuspoistot alenevat noin 27 milj. euroon ja nettorahoituskulut vastaavasti noin 13 milj. euroon neljännestä kohti. Rahoitusasema Konsernin tase vahvistui tuntuvasti maaliskuun alussa, kun Van Leer teollisuuspakkausdivisioonan myynti saatiin päätökseen. Ostajalle siirtyneiden velkojen ja välittömän takaisinmaksun ansiosta nettovelka aleni 40 % viime vuoden lopun tasolta ja oli maaliskuun lopussa 824 milj. euroa. Vastaavasti konsernin velkaantumisaste laski 1,22:sta 0,73:een. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3.4. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoesityksen 1,10 euroa osakkeelta, muutti yhtiön nimen jälleen Huhtamäki Oyj:ksi, valtuutti hallituksen ostamaan yhtiön omia osakkeita seuraavan vuoden aikana enintään 5 % osakepääomasta ja muutti yhtiön vuoden 2000 optio-ohjelman hinnoittelumekanismia. Hallituksen jäsenet valittiin uudelleen seuraavaksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, lukuun ottamatta tehtävästä kieltäytynyttä Heikki Marttista, jonka tilalle valittiin Suomen Kulttuurirahaston edustajana toimitusjohtaja Timo Peltola. Osakkeen kehitys Ensimmäisen neljänneksen aikana Huhtamäen osakekurssi vaihteli välillä 25-29 euroa, vahvistuen jakson loppua kohti. Osake kehittyi HEX-indeksiä vahvemmin mutta menetti hetkellisesti arvostustaan suhteessa kansainvälisiin pakkausalan yrityksiin. Osakkeen vaihto oli alkuvuodesta vähäistä, mutta piristyi maaliskuussa. Yhtiön omistusrakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma aloitettiin 11.4. Toukokuun 7. päivään mennessä oli hankittu 187.550 osaketta keskimäärin 28,80 euron hintaan. Konsernin rakenne Van Leer -teollisuuspakkausryhmän myyntiä lukuun ottamatta konsernin rakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Euroopan kovien pakkausten tuotannon uudelleen organisointi edistyi suunnitelmien mukaisesti, ja pieni Ranskassa sijaitseva yksikkö suljettiin. Yhtiö jatkoi Hollannin lain edellyttämiä yt-neuvotteluja, jotka koskivat Groenlosta, Hollannista, Göttingeniin, Saksaan siirrettävää kartonkipikarituotantoa. Työntekijöiden kuulemisen jälkeen yhtiö on päättänyt jatkaa suunnitelman toteuttamista. Koneiden siirtämisen arvioidaan alkavan toukokuun aikana. Joustopakkausten tuotannon tehostaminen jatkui Uudessa-Seelannissa. Yhtiön johto Yhtiön johdossa ei vuosineljänneksen aikana tapahtunut muutoksia. Henkilöstö Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli 17.700 työntekijää 36 maassa. Tämä on 5.398 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa, mikä johtuu Van Leer teollisuuspakkausryhmän myynnistä. Lukumää-räisesti eniten työntekijöitä on Yhdysvalloissa (3.440), Saksassa (2.609), Iso-Britaniassa (1.463), Intiassa (1.352) ja Australiassa (835). Yhtiön eurooppalainen yhteistyökomitea (European Works Council, EWC) piti ensimmäisen virallisen kokouksensa Espoossa 28.-29.3. Näkymät Loppuvuoden näkymät antavat aihetta varovaiseen optimismiin. Yhtiö on säilyttänyt asemansa markkinoilla, saanut uusia sopimuksia, ja edistänyt sisäisiä rationalisointi- ja synergiahankkeitaan suunnitelmien mukaisesti. Markkinoiden kehitys ja yhtiön kaupallinen menestys kausiluontoisesti vahvojen toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana ovat ratkaisevia Huhtamäen koko vuoden tuloksen kannalta. Euroopan karjatautitilanne on häirinnyt tarjoilu- ja tuoretuotepakkausten markkinoita useissa maissa, mutta sen vaikutukset Huhtamäen myyntiin ovat olleet vähäisiä. Yhdysvaltojen taantumalla ei toistaiseksi ole ollut näkyviä vaikutuksia. Synergia- ja rationalisointihyödyt vahvistavat tuloskehitystä vuoden loppua kohden. Kaikkiaan Huhtamäki suhtautuu levollisin mielin vuoden 2001 näkymiin. Koko vuoden voiton osaketta kohti odotetaan kohoavan. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00020/bit0001.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00020/bit0001.pdf The full report

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.

Tilaa