Huhtamäki Oyj: Voimakas tulosparannus ensi vuosineljänneksellä

Huhtamäki Oyj: Voimakas tulosparannus ensi vuosineljänneksellä Kuluttajapakkauksiin erikoistuneen Huhtamäen vuoden 2002 ensimmäinen neljännes sujui vahvistuvien katteiden ja voimakkaan tulosparannuksen merkeissä, kun sitä verrataan vuoden 2001 vastaavaan jaksoon. Myyntimäärät kehittyivät odotetusti Euroopassa ja Amerikassa, ja Aasiassa kehitys oli erityisen myönteistä. Kokonaisliikevaihdon hienoinen lasku selittyy vuoden 2001 aikana toteutetuilla yritysmyynneillä. Konsernin liikevoitto (EBITA) kasvoi 8 % ja oli 49 milj. euroa, 8,8 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan liikevoitto, johon ei sisälly konsernitason nettotuloja, kasvoi 22 %, ja vastaava liikevoittomarginaali vahvistui 6,6 prosentista 8,2 prosenttiin. Parannus johtui rationalisointihyödyistä, edullisemmasta myynnin rakenteesta ja muoviraaka-aineiden hintojen alentumisesta. Avainluvut Q1 Q2 Muuto s milj. EUR 2002 2001 % Liikevaihto 558 571 - 2 EBITA (liikevoitto*) 49 46 + 8 EBITA, % 8.8 8.0 liikevaihdosta Voitto ennen veroja 27 21 + 30 Nettovoitto 17 13 + 33 EPS*, euroa 1,11 0.75 + 48 ROI*, % 12,1 10.7 *ennen liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden poistoja Voitto ennen vähemmistöeriä ja veroja parani 30 % ja oli 27 milj. euroa. Liikkeessä olevien osakkeiden määrän tuntuva aleneminen kasvatti osaltaan osakekohtaista voittoa, joka parani 48 % ja oli 1,11 euroa (ennen liikearvopoistoja). Pääoman tuottoa kuvaavat luvut paranivat myös selvästi. Liiketoiminnan näkymät keskeisillä toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä ovat luottamusta herättävät. Tulosparannus hidastuu kuitenkin ensimmäiseen neljänneksen verrattuna, koska vertailujaksot ovat suhteellisesti vahvempia, ja muoviraaka-aineiden hintojen odotetaan palaavan vuoden 2001 puolivälin tasolle. Yhtiö arvioi edelleen saavuttavansa vuodelle 2002 asetetut taloudelliset tavoitteensa. Espoo, 25.4.2002 Huhtamäki Oyj Hallitus Vakaa vuosineljännes Huhtamäen vuoden 2002 ensimmäinen neljännes oli jatkoa vuoden 2001 kehitykselle, jota valtaosaltaan leimasi vakaa myynti ja vahvistuvat katteet. Konsernin liikevaihdoksi muodostui 558 milj. euroa, 2 % alle vuoden 2001 vastaavan luvun. Lasku selittyy kokonaan rakenteellisilla tekijöillä, ts. vuoden 2001 aikana suoritetuilla yritysmyynneillä. Myynnin volyymi kasvoi prosentin ja valuuttakurssimuutokset vaikuttivat saman verran, mutta hintojen lasku alensi myyntilukua 2 %. Volyymi kasvoi hitaasti tai taantui useimmilla vakiintuneilla markkinoilla, mikä johtui tuotekarsinnasta ja food service -alueen laimeasta kehityksestä. Itä- Euroopan, Aasian ja Afrikan kehittyvillä markkinoilla saavutettiin sitävastoin voimakkaita kasvulukuja. Euroopan osuus liikevaihdosta oli 53 %, Pohjois- ja Etelä-Amerikan 33 % sekä Aasian, Oseanian ja Afrikan yhteensä 14 %. Euroopan liikevaihto aleni 4 % ja oli 295 milj. euroa; lasku johtui lähinnä yritysmyynneistä. Joustopakkauksille ja kalvoille jakso oli menestyksekäs. Kovien pakkausten osalta tulokset vaihtelivat enemmän yksikköjen kesken. Kuitupakkausten vankka kehitys jatkui. Kokonaisuutena Pohjois- ja Keski-Euroopan alueiden vakaa kehitys jatkui, ja Iso- Britanniassa ja Ranskassa totetutetut rationalisointitoimet tuottivat tuloksia. Useimpien yksikköjen katteet vahvistuivat. Niinpä Euroopan alueen liikevoitto (EBITA) kasvoi 18 % ja oli 25 milj. euroa, 8,3 % liikevaihdosta. Alueen RONA (sidotun pääoman tuotto) vahvistui vuoden takaisesta 11,6 prosentista 14,7 prosenttiin. Pohjois- ja Etelä-Amerikan liikevaihdoksi muodostui 185 milj. euroa. Kolmen prosentin vähennys johtui ennen muuta yritysmyynneistä. Kuluttajatuotepakkaukset ja vähittäiskaupan kerta-astiat menestyivät hyvin, mutta tarjoilupakkausten kysyntä oli edelleen laimeaa. Alueen liikevoitto kasvoi 19 % ja oli 14 milj. euroa, 7,6 % liikevaihdosta. RONA vahvistui 14,3 prosentista 16,3 prosenttiin. Aasian, Oseanian ja Afrikan alueen liikevaihto kasvoi 9 % ja oli yhteensä 79 milj. euroa. Aasian myynnin vahva kehitys ja Afrikan toiminnan elpyminen korvasivat Oseanian alueen taantumisen. Alue toi liikevoittoa 7 milj. euroa, 9,2 % liikevaihdosta. Alueen RONA parani 11,2 prosentista 13,6 prosenttiin. Consumer goods -kategorian liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 327 milj. euroa, 59 % kokonaisuudesta. Eräiden tuotteiden uudelleenluokittelu Pohjois-Amerikassa haittaa vertailua viime vuoteen. Painopisteen siirtyminen korkeamman jalostusarvon tuotteisiin lujitti kovien pakkausten katteita, ja joustopakkausten kysyntä jatkui vahvana Euroopassa ja Aasiassa. Kategorian liikevoitto kasvoikin 50 % ja oli 28 milj. euroa eli 8,6 % liikevaihdosta. Food service -kategorian (johon sisältyvät myös tuoretuotepakkaukset) liikevaihto aleni 8 % ja oli 231 milj. euroa. Lasku johtui yritysmyynneistä ja tuotteiden luokittelumuutoksesta, mutta myös laimeasta kysynnästä. Euroon siirtymisen arvellaan aiheuttaneen varovaisuutta kuluttajissa monissa Euroopan maissa. Myös Yhdysvalloissa food service -markkinoiden alavireisyys jatkui. Chinet® -kerta-astioiden kysyntä oli kuitenkin jälleen vahvaa. Kategorian liikevoitto aleni 6 % ja oli 18 milj. euroa, 7,6 % liikevaihdosta. Tulosparannus jatkui Huhtamäen tulosparannus jatkui samaa tahtia kuin vuoden 2001 jälkipuolella. Liiketoiminnan liikevoitto kohosi 22 % ja oli 46 milj. euroa. Konsernin rojaltitulojen ja jakamattomien menojen erotuksena syntyi nettotuloa vajaat 4 milj. euroa, jolloin konsernin liikevoitto parani 8 % ja oli 49 milj. euroa, 8,8 % liikevaihdosta. Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden poistot olivat lähes ennallaan, ja liikevoitoksi näiden erien jälkeen muodostui 38 milj. euroa, missä kasvua oli 10 %. Nettorahoituskulut olivat jakson aikana 12 milj. euroa, 19 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Voitto ennen vähemmistöosuutta ja veroja kasvoi 30 % ja oli 27 milj. euroa. Verot kohosivat 21 % ja olivat 8 milj. euroa, ja vähemmistöosuus oli 2 milj. euroa. Jakson nettovoitto kasvoi täten 33 % ja oli 17 milj. euroa. Vuonna 2001 toteutettu omien osakkeiden takaisinosto ja mitätöinti merkitsivät, että liikkeessä olevien osakkeiden määrä aleni vuoden 2001 alkupuolen 31,5 miljoonasta 25,3 miljoonaan. Tämä siivitti osaltaan osakekohtaisen voiton vahvaa kasvua. Voitto osaketta kohti ennen liikearvon poistoja kohosi 48 % ja oli 1,11 euroa, ja vastaava tulos liikearvopoistojen jälkeen parani 65 % ja oli 0,68 euroa. Oman pääoman tuotto (ROE) vahvistui 11,8 prosentista 13,6 prosenttiin, ja sidotun pääoman tuotto (ROI) parani 10,7 prosentista 12,1 prosenttiin. Luvut on laskettu ennen liikearvopoistoja. Kassavirta ja tase Konsernin taseessa ei tapahtunut sanottavia muutoksia vuodenvaihteen tilanteesta. Nettovelka aleni 19 milj. euroa ja oli 882 milj. euroa, ja korollinen velka jakson lopussa oli 910 milj. euroa. Velkaantumisaste (gearing; nettovelan suhde omaan pääomaan) oli 93 % eli tavoitetasolla. Käyttöpääoma kasvoi kausiluontoisesti vuodenvaihteen tasosta. Jakson vapaaksi kassavirraksi muodostui 29 milj. euroa. Investoinnit Vuosineljänneksen investoinnit olivat 17 milj. euroa, 18 % vähemmän kuin vuosi sitten, sillä aiemmat suuret hankkeet olivat lähestymässä päätöstään eikä uusia ollut vielä käynnistetty. Tuotannon siirrot edellyttivät investointeja Saksassa ja Yhdysvalloissa. Uutta joustopakkauskapasiteettia rakennettiin Aasiassa, ja Venäjän kovien pakkausten kapasiteettia tehostettiin. Investointien arvellaan kiihtyvän vuoden mittaan. Koko vuoden investointiarvio on 110-120 milj. euroa. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.3. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja hyväksyi hallituksen osinkoesityksen 1,25 euroa osakkeelta. Hallitukselle annettiin valtuutus hankkia vuoden kuluessa yhtiön omia osakkeita määrä, joka vastaa enintään enintään 5 % osakepääomasta, ja päättää yhtiön haltuun tulleiden omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus ei ole vielä päättänyt osakkeiden takaisinosto- ohjelman käynnistämisestä. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin uudelleen seuraavalle vuoden mittaiselle toimikaudelle. Osakkeen kehitys Osakekurssit 2.1. 35,80 euroa alin 18.2. 44,40 euroa ylin 27.3. 43,25 euroa Huhtamäen osakkeen lähes koko vuoden 2001 kestänyt nousuvire jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön vuoden 2001 tulokset käynnistivät helmikuussa vilkkaan pörssijakson, jonka aika ntui 44 euron tasolle, mikä oli lähes 80 % yli edellisen vuoden alimman arvonsa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana osake kehittyi suhteellisesti 28 % paremmin kuin HEX-indeksi. Toinen vilkas ostovaihe käynnistyi huhtikuun kolmannella viikolla, ja osake saavutti 18.4. korkeimman arvonsa neljään vuoteen, 49,50 euroa. Huhtamäen osakkeen keskimääräinen päivävaihto Helsingon Pörssissä oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 74.000 osaketta, 77 % yli vuoden 2001 keskiarvon. Kaupankäynti oli erityisen voimakasta helmikuussa, jolloin keskimääräinen päivävaihto oli lähes 123.000 osaketta. Näin suuret vaihtomäärät näkyivät muutoksina yhtiön omistajarakenteessa. Ulkomaisten sijoittajien osuus kohosi 21 prosentista vuoden alussa noin 28 prosenttiin ensimmäisen neljänneksen lopussa. Monet huomattavat suomalaiset omistajat vähensivät omistustaan vastaavasti. Yhtiön optio-oikeuksille haettiin noteerausta Helsingin Pörssistä. Vuoden 1997 optio-ohjelman A- ja B-optioiden noteeraus käynnistyi 1.4.2002. Vuoden 2000 A-optiot otetaan listalle 2.5.2002 alkaen, ja saman ohjelman B- ja C-optioiden noteeraus aloitetaan toukokuussa 2003 ja vastaavasti 2004. Konsernin rakenne Konsernin rakenne ei muuttunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tammikuussa ilmoitettiin kuitenkin East Providencessa (Rhode Island), Yhdysvalloissa sijaitsevan muovipakkaustuotannon lakkuttamisesta ja siirrosta toisiin yksikköihin. Tehtaan sulkeminen koskee 190 työntekijää. Iso-Britanniassa kerrottiin paikallisesti rationalisointiohjelman jatkotoimista. Henkilöstö Huhtamäen palveluksessa oli maaliskuun lopussa 16.500 henkilöä, 1.200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vähennys johtuu tuotannon tehostamisohjelmasta ja strategiaan kuulumattomien yksikköjen myynnistä vuoden 2001 kuluessa. Henkilöstön hienoinen lisäys vuodenvaihteesta on kausiluontoista. Näkymät Liiketoiminnan näkymät keskeisillä toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä ovat luottamusta herättävät. Tulosparannus hidastuu kuitenkin ensimmäiseen neljänneksen verrattuna, koska vertailujaksot ovat suhteellisesti vahvempia, ja muoviraaka-aineiden hintojen odotetaan palaavan vuoden 2001 puolivälin tasolle. Yhtiö arvioi edelleen saavuttavansa vuodelle 2002 asetetut taloudelliset tavoitteensa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00060/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00060/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.