Voitto osaketta kohti parani 17 % vahvan viimeisen vuosineljänneksen vauhdittamana

Voitto osaketta kohti parani 17 % vahvan viimeisen vuosineljänneksen vauhdittamana Kuluttajapakkauksiin erikoistunut Huhtamäki teki vuonna 2001 hyvän tuloksen vahvan viimeisen vuosineljänneksen vauhdittamana. Konsernin liikevaihto oli 2,4 mrd. euroa, 5 % enemmän kuin vuoden 2000 vastaava pro forma -luku, josta on eliminoitu alkuvuodesta 2001 myyty teollisuuspakkaustoiminta. Koko vuoden liikevoitto kasvoi 20 %. Voitto osaketta kohti parani 17 % ja oli ennen liikearvopoistoja ennätykselliset 4,45 euroa. Suotuisaan kehitykseen vaikutti kolme tekijää: · Synergia- ja rationalisointihyödyistä johtuva kustannusten aleneminen, · Myynnin kasvu vahvoin kattein, sekä · Tuotannon jalostusarvon kohoaminen tuotevalikoiman muutosten sekä alentuneiden raaka-ainekus- tannusten ansiosta Avainluvut Q4 Muutos Q1-Q4 Muutos milj. euroa % % Liikevaihto 578 + 2 2,382 + 5 Liikevoitto* 55 + 27 222 + 20 Voitto ennen 33 + 30 130 + 11 vähemmistöosuutta ja veroja Voitto osaketta kohti*, EUR 1,25 + 30 4,45 + 17 *ennen liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden poistoja Katteet vahvistuivat erityisen selvästi viimeiselle vuosineljänneksellä, jolloin liikevoitto kohosi 27 % huolimatta laimeasta myyntikehityksestä. Yhtiön omien osakkeiden takaisinosto, lähes 20 % osakekannasta, johti tavoitteiden mukaiseen taseen rakenteeseen ja osaltaan vauhditti jakson osakekohtaisen tuloksen 30 prosentin kasvuun. Vuonna 2002 Huhtamäki keskittyy toiminnan edelleen tehostamiseen, innovaatioiden edistämiseen kaikkialla yrityk-sessä sekä asiakassuhteiden vahvistami-seen. Markkinat näyttäisivät elpyvän jonkin verran, mutta yhtiön pitkän aikavälin volyymikasvutavoite voi jälleen osoittautua haastavaksi. Katteiden vahvistuminen kuitenkin jatkuu sitä mukaa kuin jo toteutetut ja meneillään olevat hankkeet johtavat uusiin synergia- ja rationalisointihyötyihin. Liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä alenee 14 %, mikä jo sinänsä vahvistaa osakekohtaista voittoa tuntuvasti. Osakkeiden takaisinosto- ohjelman jatkamista ehdotetaan. Kaikkiaan Huhtamäki odottaa kasvun ja tulosparannuksen jatkuvan myös vuonna 2002. Espoo, 11.2.2001 Huhtamäki Oyj Hallitus Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle Hallitus esittää 25.3.2002 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että - osinko vuodelta 2001 maksettaisiin 1,25 euroa osakkeelta, mikä on 14 % enemmän kuin vuonna 2000 ja 42 % osakekohtaisesta tuloksesta - hallitus saisi valtuudet järjestää uusi yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma, joka kattaisi enintään 5 % liikkeessä olevista osakkeista Hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valittaisiin edelleen seitsemän jäsentä, ja että nykyiset hallituksen jäsenet valittaisiin uudelleen. Liiketoiminta kehittyi myönteisesti Vuosi 2001 ei tarjonnut suotuisinta mahdollista toimintaympäristöä. Erityisesti kolme tekijää vaikutti Huhtamäen markkinoihin: maailmantalouden taantuma, elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät kysymykset Euroopassa sekä syyskuun 11. päivän terroristihyökkäyksen seuraukset. Vaikka millään näistä ei ollut erityisen tuntuvaa tai pysyvää vaikutusta, yhdessä ne hidastivat volyymikasvua jonkin verran. Merkittävä myönteinen piirre vuoteen 2000 verrattuna oli raaka- ainemarkkinoiden yleinen vakaus sekä keskeisten muovilaatujen hintojen aleneminen. Vuoden 2001 konserniliikevaihto oli 2.382 milj. euroa. Tämä oli 5 % yli vuoden 2000 vastaavan pro forma-luvun, mutta 28 % vähemmän kuin vuoden 2000 toteutunut liikevaihto, johon sisältyy alkuvuodesta 2001 myyty teollisuuspakkausryhmä. Rakenteelliset muutokset kasvattivat myyntiä 2 %, hinta- ja valuuttakurssimuutokset yhteensä myös 2 % ja volyymikasvu yhden prosentin. Alueellisesti myynti jakautui seuraavasti: Eurooppa 49 %, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 35 % sekä muut alueet (Aasia, Oseania ja Afrikka) 16 %. Suomen osuus kokonaismyynnistä oli 3 %. Euroopan alueen liikevaihdoksi muodostui 1.179 milj. euroa. Perustoiminnan menekki oli vakaata, ja myynnin 2 prosentin lasku heijastaakin luopumista kannattamattomista tuoteryhmistä, kahden yksikön myyntiä vuoden jälkipuoliskolla sekä kierrätyspaperin alhaista hintatasoa. Suhteellisesti voimakkainta markkinoiden kehitys oli Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Euroopan liikevoitto kasvoi 27 % ja oli 93 milj. euroa. Viimeisen vuosineljänneksen kasvu oli 55 %. Liikevoittomarginaali parani Euroopan alueella 7,9 prosenttiin oltuaan 6,1 % vuonna 2000. Myös sidotun pääoman tuotto (RONA; return on net assets) parani 11,4 prosentista 14,7 prosenttiin. Pohjois- ja Etelä-Amerikan liikevaihto oli 826 milj. euroa, missä lisäystä oli 32 %. Kasvu perustui lähinnä vuoden 2000 lopulla tehdyihin yrityskauppoihin. Pohjois-Amerikassa kehitys jatkui nousujohteisesti miltei koko vuoden. Liikevoitto kohosi 38 % ja oli 75 milj. euroa, ja liikevoittomarginaali vahvistui 9,0 prosenttiin edellisvuoden 8,6 prosentista. Myös RONA parani hieman ja oli 15,8 %. Muiden alueiden liikevaihdoksi muodostui 377 milj. euroa. Liikevaihto nousi niin Aasiassa, Oseaniassa kuin Afrikassakin, mutta valuuttakurssimuutokset alensivat euromääräistä kasvua. Vuoden 2000 vertailuluku 451 milj. euroa sisältää myytyjä toimintoja. Alueen liikevoitto oli 30 milj. euroa, mikä on 8,1 % liikevaihdosta (7,0 % vuonna 2000). Myös alueen RONA parani 10,1 prosentista vuonna 2000 lukemaan 11,8 %. Consumer Goods-kategorian liikevaihdoksi muodostui 1.296 milj. euroa, prosentin yli edellisvuotisen ja 54 % konsernin liikevaihdosta. Tähän lukuun kuuluvat myös tekniset kalvot, konekauppa sekä muut tukitoiminnot. Myynnin kasvu piristyi vuoden loppua kohti ja oli 4 % viimeisellä vuosineljänneksellä. Sekä kovien että joustopakkauksien menekki oli hyvä. Kategorian liikevoitto kasvoi 17 % ja oli 93 milj. euroa, mikä on 7,2 % liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä parannus oli tuntuvat 78 %. Food Service-kategorian liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 1.087 milj. euroa, mikä sisältää myös Fresh Foods-kategorian eli tuoretuotepakkaukset. Suotuisaan kehitykseen vaikuttivat Euroopan pikaruokamarkkinoiden hyvän kehityksen jatkuminen, uudet muovipakkaustoiminnot Yhdysvalloissa, kuitupakkaustuotteiden hyvä menekki erityisesti Euroopassa sekä Chinet® -kuluttajatuotteiden erinomainen vuosi Yhdysvalloissa. Kategorian liikevoitto kasvoi 32 % ja oli 105 milj. euroa, 9,7 % liikevaihdosta. Myynnin hidastumisesta huolimatta liikevoittomarginaali parani kaksi prosenttiyksikköä ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä 10,7 %. Tulos parani odotusten mukaisesti Konsernin tuloskehitys voimistui loppuvuodesta. Katteiden suotuisa kehitys, käyttöpääoman aleneminen sekä ennakoitua alhaisemmat rahoituskulut saivat yhdessä aikaan vahvan kassavirran. Liiketoiminnan liikevoitto oli yhteensä 199 milj. euroa, missä on 25 % kasvua vuoden 2000 pro forma-lukuun verrattuna. Konsernin rojaltitulot ja jakamattomat kulut olivat nettomääräisesti 23 milj. euroa (- 7 %). Täten konsernin liikevoitto parani 20 % ja oli 222 milj. euroa eli 9,3 % liikevaihdosta. Poistot liikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä olivat 45 milj. euroa, ja liikevoitto poistojen jälkeen (EBIT) oli 178 milj. euroa (+ 23 %). Koko vuoden aineellisten hyödykkeiden poistot olivat 111 milj. euroa. Rahoituskulut olivat 49 milj. euroa, mikä on 78 % enemmän kuin vuonna 2000 pro forma, mutta 21 % vähemmän kuin vastaava toteutunut luku. Kasvu pro forma -lukuun verrattuna johtuu Yhdysvalloissa vuoden 2000 lopulla tehdyistä yritysostoista sekä omien osakkeiden hankintaan sitoutuneesta pääomasta. Voitto ennen vähemmistöosuutta ja veroja oli 130 milj. euroa, 11 % enemmän kuin vuonna 2000 pro forma. Verot kasvoivat 16 % ja olivat 37 milj. euroa. Vähemmistöosuus oli 7 milj. euroa. Tilikauden voitto kasvoi täten 9 % ja oli 87 milj. euroa. Omien osakkeiden ostot vähensivät liikkeessä olevien osakkeiden määrän vuoden 2000 keskiarvosta 31.475.963 keskiarvoon 29.279.424. Tämä vahvisti osaltaan osakekohtaista voittoa, joka kasvoi 17 % ja oli 4,45 euroa ennen liikearvopoistoja ja 2,97 euroa poistojen jälkeen. Tulosparannus ja taseen supistuminen paransivat oman pääoman tuottoa (ROE), joka oli 12,6 % sekä sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), joka oli 11,8 %. Molemmat luvut on laskettu ennen liikearvopoistoja. Vahva kassavirta, taseen rakenne tavoitteen mukainen Viime vuosina Huhtamäen taseen rakenne on kokenut nopeita muutoksia, mikä on johtunut suurten yritys kauppojen ajoituksesta. Yhtiö on julkistanut tavoitteekseen saada velkaantumisaste eli nettovelan ja oman pääoman suhde lähelle yhtä. Tämä tavoitealue saavutettiin lokakuussa, sen jälkeen kuin teollisuuspakkausryhmä oli alkuvuodesta myyty ja yhtiö oli ostanut ja mitätöinyt lähes 20 % osakekannastaan. Osakkeiden takaisinostoon käytettiin yhteensä 207 milj. euroa. Tämä summa kirjattiin pois omasta pääomasta. Koko vuoden vapaa kassavirta (liiketoiminnan kassavirta vähennettynä investoinneilla, koroilla ja veroilla) oli 151 milj. euroa. Vuoden lopun nettovelka oli 901 milj. euroa ja velkaantumisaste oli 94 %. Oma pääoma osaketta kohti oli 34,56 euroa, 5% yli edellisvuotisen. Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys Konsernin investoinnit olivat 144 milj. euroa, 13 % enemmän kuin vuonna 2000 pro forma. Merkittävä osa tästä liittyi toiminnan rationalisointiin ja uudelleenjärjestelyihin. Muita hankkeita olivat uuden logistiikkakeskuksen rakentaminen Saksaan sekä painatuskapasiteetin lisäykset useissa yksiköissä. Vuonna 2000 tulipalossa tuhoutuneen puolalaisen Siemianowicen tehtaan jälleenrakennus eteni aikataulussaan. Tutkimus- ja tuotekehityskuluja raportoitiin 13 milj. euroa, huomattavasti enemmän kuin vuonna 2000. Uudet teknologiakeskukset Suomessa, Saksassa ja Hollannissa pääsivät vauhtiin. Ensimmäinen ympäristöystävällisiä EarthShell® tarjoilupakkauksia valmistava linja Göttingenin tehtaalla Saksassa oli vuoden lopussa lähes valmis. Koeajot päästäneen aloittamaan vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Omistusrakenne Stichting Van Leer Group myi 11.9. omistamansa Huhtamäen osakkeet, 14.6 % koko osakemäärästä, Huhtamaki Finance B.V.:lle. Tämän jälkeen Suomen Kulttuurirahasto on yksin yhtiön suurin osakkeenomistaja. Vuoden lopussa Kulttuurirahasto ja sen kannatusyhdistys omistivat yhdessä 18,2 % osakkeista. Osakkeista 21,7 % oli ulkomaisten omistajien hallussa. Yrityksellä oli 15.669 rekisteröityä osakkeenomistajaa, hieman vähemmän kuin vuoden 2000 lopussa. Osakkeen kehitys Osakkeen hinta 2.1. 29,44 euroa 21.2. 24,40 euroa alin 11.10. 37,00 euroa ylin 28.12. 35,50 euroa Vahvistuttuaan selvästi vuoden 2000 viimeisillä viikoilla Huhtamäen osake aloitti uuden vuoden laskuvireisenä. Markkinoiden luottamus palautui helmikuun lopulla, minkä jälkeen noususuunta jatkui koko loppuvuoden. Ero vuoden alimman ja ylimmän kurssin välillä oli 52 %, mutta vuoden ensimmäisen ja viimeisen kaupankäyntipäivän välinen ero oli rauhallisemmat 21 %. Tästä huolimatta osakekurssi kehittyi suhteellisesti lähes 80 % paremmin kuin HEX-yleisindeksi. Osakkeen päivittäinen kaupankäyntivolyymi HEX:issä lisääntyi yli 70 % ja 41.500 osaketta. Lukua kasvatti omien osakkeiden osto-ohjelma, jonka vaikutus tuntui huhtikuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Volyymi pysyi kuitenkin korkeana koko loppuvuoden. Konsernin rakenne Turkkilaisen joustopakkausyksikön SAF Plasticsin myynti marraskuussa sai päätökseen pienten, ydinliiketoimintaan kuulumattomien yksiköiden myyntiohjelman. Yhteensä näiden yksiköiden liikevaihto oli 54 milj. euroa ja tulosvaikutus merkityksetön. Henkilöstö Vuoden lopulla Huhtamäen palveluksessa oli töissä 16.417 henkilöä, 6.681 vähemmän kuin vuoden 2000 lopussa. Vähennys johtuu suurimmaksi osaksi teollisuuspakkausryhmän myynnistä. Myydyt kuluttajapakkausyksiköt työllistivät 510 henkeä, ja erilaiset uudelleenjärjestelyt saivat aikaan 800 henkilön nettovähennyksen. Keskimääräinen työntekijämäärä oli 17.237 oltuaan vuoden 2000 aikana 23.480 henkilöä. Vuoden 2001 lopussa yrityksellä oli 73 tehdasta ja lisäksi myyntiyksiköitä 35 eri maissa. Vuoden 2002 näkymät Vuonna 2002 Huhtamäki keskittyy toiminnan edelleen tehostamiseen, innovaatioiden edistämiseen kaikkialla yrityksessä sekä asiakassuhteiden vahvistamiseen. Markkinat näyttäisivät elpyvän jonkin verran, mutta yhtiön pitkän aikavälin volyymikasvutavoite voi jälleen osoittautua haastavaksi. Katteiden vahvistuminen kuitenkin jatkuu sitä mukaa kuin jo toteutetut ja meneillään olevat hankkeet johtavat uusiin synergia- ja rationalisointihyötyihin. Kaikki tällaiset hankkeet saatetaan päätökseen vuoden 2002 aikana. Liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä alenee 14 %, mikä jo sinänsä vahvistaa osakekohtaista voittoa tuntuvasti. Osakkeiden takaisinosto- ohjelman jatkamista ehdotetaan. Investoinnit jäävät poistojen tasolle, mikä osaltaan vahvistaa vapaata kassavirtaa. Kaikkiaan Huhtamäki odottaa kasvun ja tulosparannuksen jatkuvan myös vuonna 2002. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/11/20020211BIT00600/bit0002.doc Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/11/20020211BIT00600/bit0002.pdf Full Report

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.

Tilaa