Johdatus sosiologian perusteisiin: tutkimuskohteena sosiaaliset yhteisöt

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Sosiaalinen eriarvoisuus ja ihmisten vuorovaikutus ovat nykyisen suomalaisen sosiologian tärkeimpiä tutkimuskohteita. Väestön ikääntyminen, rikollisuus ja kulutus vaikuttavat yhteiskuntaan, ja toisaalta yhteiskunnan toimilla kuten poliittisella päätöksenteolla ja eriarvoisuuden kitkemisellä on merkitystä jokaisen yksilön elämässä.

Johdatus sosiologian perusteisiin (Gaudeamus 2014) tarkastelee sosiologien tutkimuskohteita yhteiskunnassa. Sosiologian avulla voidaan hahmottaa ajalle ominaisten ilmiöiden taustoja, syitä ja seurauksia. Teoksessa käsitellään työelämän, poliittisen päätöksenteon, talouden ja eriarvoisuuden kysymysten lisäksi kulutusta, terveyttä, perhettä, etnisyyttä, rikollisuutta, hyvinvointivaltiota ja globalisaatiota.

Homo sociologicukselle talous ei ole vain  oman hyödyn tavoittelua

”Sosiologiassa taloudellisesti ajattelevan ihmiskuvan vaihtoehdoksi on tarjottu tulkintaa yhteisöllisesti orientoituneesta ihmisestä (homo sociologicus), jonka toimintaa voidaan ymmärtää ihmisten välille pysyväisluonteiseksi vakiintuneen vuorovaikutuksen kautta. Tällöin taloudellista toimintaa ei ymmärretä pelkästään oman hyödyn tavoitteluna.” Pekka Räsänen

”Voidaan myös ajatella, että meritokraattinen yhteiskunta pystyy hyödyntämään kansalaistensa lahjakkuusreservejä kaikkein tehokkaimmin. On esimerkiksi väitetty, että Intia on menettänyt lukemattomia Einsteinin kaltaisia neroja virallisesti lakkautetun, mutta edelleen käytännössä toimivan kastijärjestelmänsä vuoksi.” Jani Erola & Pasi Moisio

”Kuluttajan elämäntyylin vapaata valintaa koskevissa tulkinnoissa on korostettu myös yksilöiden tarvetta tuntea yhteenkuuluvuutta. Elämäntyylien ympärille on katsottu muodostuvan niin sanottuja uusheimoja, jotka voivat tarjota yksilölle hetkellistä yhteisöllisyyden tunnetta esimerkiksi entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa jaetun konserttielämyksen tai urheilutapahtuman muodossa.” Outi Sarpila

”Ajoittain toistuvan yhteisöllisyyden kriisiin pohtimisen lisäksi sosiologien on hyvä pysähtyä miettimään, miksi ihmiset oikeastaan haluavat kuulua tiettyihin verkostoihin. Verkostojen jatkuvasta muutoksesta huolimatta motiivit toisten ihmisyksilöiden kanssa liittoutumiseen eivät välttämättä ole juuri muuttuneet.” Antti Kouvo

”Yksittäisellä henkilöllä voi olla useampi etninen identiteetti, joiden suhteelliset merkitykset vaihtelevat tilanteesta toiseen. (…) Identiteetit voivat olla jännitteisessä suhteessa toisiinsa, esimerkiksi jos maahanmuuttajien lasten identiteetit ja niihin liittyvät rooliodotukset kotona ja kodin ulkopuolella ovat ristiriidassa keskenään.” Timo M. Kauppinen

”Monesti poliittinen toiminta saa alkunsa pienestä arkisesta kipinästä eivätkä tuon kipinän sytyttämät ihmiset välttämättä aluksi edes ajattele, että heidän keskustelunsa ja toimintansa ovat politiikkaa. Politiikaksi toiminnan kuitenkin tekee se, että arkinen ongelma laajenee yksilön päänvaivasta yleisemmäksi kysymykseksi, jota käsitellään julkisesti.” Eeva Luhtakallio, Suvi Salmenniemi & Tuomas Ylä-Anttila

Jani Erola & Pekka Räsänen (toim.):
Johdatus sosiologian perusteisiin.
Gaudeamus 2014

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.