Frivilliga tryggar barnens skolväg vid övergångsställena

Inför höstens skolstart rycker hundratals frivilliga vuxna ut för att göra det tryggare för skoleleverna att korsa vägen vid övergångsställena. Kampanjen genomförs i Nyland under vecka 32 och 33 och arrangeras av Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt jämte förbundets lokalföreningar tillsammans med If Skadeförsäkringsbolag. Kampanjen fyller sin plats, eftersom Ifs trafiksäkerhetsenkät visar att en fjärdedel av bilisterna inte stannar framför ett övergångsställe, även om bilen på körfilen invid skulle göra det. Av dem som svarade på enkäten upplever 83 procent att obevakade övergångsställen utan trafikljus inte är särskilt trygga.

Tusentals barn inleder sin skolgång under de kommande veckorna. De små skolelevernas otrygghet och oerfarenhet i trafiken är en källa till en hel del huvudbry och bekymmer. Skolstarten, den nya miljön och alla kompisar innebär mycket nytt och spännande, varför barnens uppmärksamhet på skolvägen lätt kan brista. Bilisterna bör därför visa tålamod och köra försiktigt i synnerhet längs skolvägarna och i närheten av skolorna, men också på annat håll där barn rör sig.

Bilister och andra trafikanter bryter ofta mot reglerna vid övergångsställena

Enligt den trafiksäkerhetsenkät som If låtit göra har i medeltal varje finländare i år fler än två gånger varit vittne till ett olyckstillbud vid ett övergångsställe, där ett motorfordon varit nära att köra på en fotgängare som korsat vägen. Av dem som svarade på enkäten medgav närmare en fjärdedel att de inte stannar vid ett övergångsställe om ingen fotgängare syns till, även om en annan bil på en körfil i samma riktning skulle ha stannat. Det räcker inte med att sänka hastigheten, eftersom ett tryggt trafikbeteende och trafikreglerna ovillkorligen förutsätter att man stannar. Bland den yngsta åldersgruppen i enkäten, dvs. 18–34-åringarna, låter rentav en tredjedel bli att stanna i motsvarande situation.

Det har ändå skett en positiv utveckling jämfört med året innan, eftersom 53 procent av de svarande uppgav att de ändrar sitt beteende i trafiken då skolorna börjar. I fjol var motsvarande siffra 48 procent. Nu är 24 procent särskilt uppmärksamma vid övergångsställena och saktar in i närheten av skolorna. Knappt 10 procent hör fortfarande till den grupp av bilister som inte alltid kör försiktigt och som inte heller uppmärksammar skolstarten. Dessa nonchalanta trafikanter har ökat med ett par procentenheter. Webbenkäten genomfördes av Sales Questor Oy på uppdrag av If den 1–12 juli 2010 i YouGovs konsumentpanel. På enkäten svarade 1 006 finländare i åldern 18–74 år.

Ge en halv timme av din morgontid för barnens säkerhet

De frivilliga medverkande som anmält sig till kampanjen känns igen på sina reflexvästar och finns i närheten av skolorna på morgonen före skolan börjar under vecka 32 och 33. Syftet med kampanjen är att fånga bilisternas och andra trafikanters uppmärksamhet i morgonbrådskan och att vid behov också hjälpa barnen över vägen. De lokala föreningarna behöver frivilliga krafter och alla intresserade är välkomna med att göra barnens skolväg tryggare. Mer information om kampanjen finns på finska på adressen http://uudenmaanpiiri.mll.fi. En halv timme under en morgon tar inte alltför mycket tid i anspråk och det känns bra att veta att man gjort en god gärning.

Inom Nylands distrikt har över trettio lokalföreningar vid Mannerheims Barnskyddsförbund i samarbete med aktiva föräldrar och skolornas föräldraföreningar anmält sig till kampanjen. Kampanjen arrangerades i denna omfattning för första gången med frivilliga krafter i fjol. Hela 36 lokalföreningar och hundratals frivilliga ställde upp och tryggade flera morgnar barnens väg till skolan invid nästan 80 skolor. Aktionen fick mycket positiv uppmärksamhet och fin respons. Nu utvidgas verksamheten ytterligare och nya skolor och frivilliga deltar i årets kampanj.

Ytterligare information:
Distriktskoordinator Silja Santala-Mäkinen, tfn 044 202 9688, silja.santala-makinen@mll.fi
http://uudenmaanpiiri.mll.fi


Informatör Anna-Maija Nordling, tfn 050 424 0067,
anna-maija.nordling@if.fi
www.if.fi

If är ledande skadeförsäkrare i Norden och Baltikum. Bolagets 6 800 anställda erbjuder högklassiga försäkringsprodukter och -tjänster till 3,6 miljoner privat- och företagskunder. I egenskap av expert på skadeförsäkringar bidrar If också till att förebygga skador och olycksfall. Målet är att förbättra säkerheten för kunderna och samtidigt öka säkerheten i samhället som helhet. If är en del av Sampokoncernen.

Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt verkar som MLL:s distriktsorganisation i landskapen Nyland och Östra Nyland inklusive huvudstadsregionen. Inom Nylands distrikt verkar 94 lokalföreningar vid Mannerheims Barnskyddsförbund med sammanlagt 23 000 medlemmar. Distriktet omfattar 314 000 barn och ungdomar samt 173 000 barnfamiljer. Lokalföreningarna drivs av frivilliga föräldrar. Distriktets uppgift är att stödja lokalföreningarnas verksamhet t.ex. genom utbildningstjänster och att inom sitt verksamhetsområde främja barnens, ungdomarnas och barnfamiljernas grundtrygghet och välbefinnande samt en sund utveckling.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.