Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos tiedottavat: Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajat: ”MERENTUTKIMUSTA TARVITAAN LÄHIVUOSINA ENTISTÄ ENEMMÄN”

Merentutkimuslaitoksen toiminta siirtyy osaksi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) meri- ja ym-päristötutkimusta ja Ilmatieteen laitoksen (IL) tutkimus- ja palvelutoimintaa.

Vuoden 2009 alusta lähtien Itämeren tilaa ja sen muutoksia, rehevöitymistä, meriluonnon moni-muotoisuutta ja tulokaslajeja tutkitaan SYKEen perustettavassa merikeskuksessa, johon kootaan sekä MTL:n että SYKEn alan tutkimus. Meriturvallisuuteen liittyvät palvelut, kuten veden- ja aallon-korkeus ja jääpalvelut sekä niihin liittyvä tutkimus tuotetaan jatkossa Ilmatieteen laitoksessa, jonne perustetaan merentutkimuksen ohjelma.

SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtajat suhtautuvat uudistukseen luottavaisin mielin.
"Itämeren suojeluun ja turvallisuuteen kohdistuu nyt ja tulevina vuosina kasvavia paineita. Meren-tutkimuksen merkitys on suurempi kuin koskaan aiemmin. Siihen haasteeseen vastaamme moni-tieteisellä tutkimuksella ja ympärivuorokautisilla palveluilla. Olemme laitoksina ja niiden pääjohtaji-na sitoutuneet vahvistamaan alan tutkimusta ja tukemaan määrätietoisesti sen kehittämistä", sa-novat pääjohtajat Lea Kauppi (SYKE) ja Petteri Taalas (IL).

Merikeskukselta tarvitaan uudenlaista tietoa Itämeren suojeluun
Suomella on toteutettavana kolme suurta kansainvälistä velvoitetta Itämeren suojelemiseksi. EU:n vesipuitedirektiivi velvoittaa jäsenmaita tavoittelemaan vesistöille ja rannikkovesille hyvää ekologis-ta tilaa vuoteen 2015 mennessä. EU:n meristrategiadirektiivi asettaa saman tavoitteen avomerialu-eille vuoteen 2020 mennessä. Helcomin Itämeren toimintaohjelmassa puolestaan on asetettu maa-alueilta tulevalle kuormitukselle aluekohtaiset katot.

"SYKEen ensi vuoden alusta perustettava merikeskus yhdistää korkealaatuista merentutkimusta Merentutkimuslaitoksesta ja SYKEstä. Uudella tutkijayhteisöllä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa Itämeren suojeluun. Tähän työhön merikeskus saa tuekseen SYKEn laajan ja monipuoli-sen ympäristötutkimusyhteisön. Uskon, että näin syntyy innovatiivista tutkimusta kansainvälisiin haasteisiin. Viime kädessä suurin hyötyjä on Itämeri", sanoo pääjohtaja Lea Kauppi.

"Merta tutkitaan jatkossa kokonaisvaltaisemmin, kun tutkimuksessa voidaan huomioida samanai-kaisesti mantereelta tuleva kuormitus, rannikkoalueet ja ulappa. Tähän astihan tutkimus on tältä osin jakautunut kahteen eri laitokseen. Kun vielä vahvistetaan yhteiskunnallista näkökulmaa, syn-tyy aiempaa paremmat edellytykset tuottaa tietoa päättäjille Itämeren suojeluun", jatkaa SYKEn pääjohtaja.

Laivaliikenteen kasvu vaatii meriturvallisuudelta uusia palveluja
Ilmatieteen laitos vastaa jatkossa meriturvallisuuteen liittyvistä palveluista ja tutkimuksesta.
"Lisääntyvän laivaliikenteen aiheuttamat riskit ovat kasvaneet merkittävästi, ja ilmastonmuutoksen edetessä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Uudessa järjestelyssä merentutkijoiden osaaminen ja Ilmatie-teen laitoksen ympärivuorokautinen päivystysjärjestelmä voidaan yhdistää. Mm. sään ääri-ilmiöiden ja Itämeren meritulvien entistä paremmalla ennakoinnilla voidaan pienentää laivaliiken-teen riskejä ja vähentää taloudellisia ja inhimillisiä tappioita", toteaa pääjohtaja Petteri Taalas.

Taalas muistuttaa, että tämän hetken keskeisin ympäristöongelma on ilmastonmuutos. ”Meri- ja ilmakehämalleja kehittämällä voidaan tuottaa paitsi entistä tehokkaampia ennuste- ja turvallisuus-palveluja, myös parempia ennusteita Suomen tulevasta ilmastosta ja kasvihuonekaasujen vaihdos-ta. Tietoa tarvitaan kipeästi päätöksenteon tueksi", sanoo Petteri Taalas.

Arktinen alue on Petteri Taalaksen mukaan Suomen ilmaston tulevan kehityksen kannalta avain-asemassa. ”Tarvitsemme uutta tietoa arktisen merijään ja Grönlannin jäätikön sulamisnopeuksista sekä näiden vaikutuksista Golf-virtaan ja Suomen ilmastoon. Lisäksi Suomen kannalta on tärkeää saada tietoa arktisten meriväylien avautumisesta merenkululle ja alueen luonnonvarojen hyödyn-nettävyydestä”, Petteri Taalas sanoo.

Hyvä tutkimusyhteistyö on edellytys Itämeren suojelun onnistumiselle
Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus ovat pitkään toimineet hyvässä yhteistyössä. Jat-kossa se ulottuu myös merelliseen toimintaan. "Itämeren tutkimus edellyttää onnistuakseen toimi-vaa ja innovatiivista yhteistyötä. Sitä on kehitettävä jatkossakin ennakkoluulottomasti ja laajapoh-jaisesti. Vain näin varmistetaan, että tutkimus tuottaa jatkossa Itämeren suojelun päätöksentekoon tarvittavaa korkeatasoista tutkimustietoa", toteavat pääjohtajat Lea Kauppi ja Petteri Taalas.

Merentutkimuksen uudelleen järjestelyjä on valmisteltu viime keväästä lähtien IL:n, SYKEn ja MTL:n yhteistyönä liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön ohjauksessa. SYKEn merikeskuksen johtajan ja Ilmatieteen laitoksen merentutkimusohjelman päällikön paikat tulevat hakuun lähiviikkoina.

Lisätietoja
Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos, puh. +358 50 563 5172
Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 40 740 1668

Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, Ilmatieteen laitos, puh. +358 40 503 5009
Viestintäjohtaja Kirsi Norros, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 40 740 1693

Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.