Inspectan puolitoistavuotinen hanke painottaa savunhallinnan tärkeyttä paloturvallisuuden edistäjänä

Palokuolemien määrä on Suomessa huomattavan suuri suhteessa muuhun Länsi-Eurooppaan, ja suurten ikäluokkien ikääntyessä niiden määrän on ennustettu edelleen kasvavan. Tulipaloissa vakavimmat henkilö- ja omaisuusvahingot aiheuttaa usein savu ja sen myrkylliset yhdisteet, eivät liekit tai kuumuus. Tästäkin huolimatta savunpoiston tärkeys jää monesti huomioimatta.

Tutkimuksen mukaan savunpoistojärjestelmät eivät kuitenkaan toimi joka viidennessä rakennuspalossa, jossa niiden olisi pitänyt toimia. Eittämättä voidaan sanoa savunpoiston olevan paloturvallisuudessa unohdettu, mutta äärimmäisen tärkeä osa-alue. ”Pienikin tulipalo esimerkiksi kaupassa tuottaa usein paljon savua, joka aiheuttaa usein mittavat taloudelliset vahingot”, sanoo Inspectan asiantuntija Pekka Kallioniemi.

 

Toimiva savunpoisto edellyttää koko ketjun hallintaa

Savunpoistoa varten on olemassa monenlaisia teknisiä ratkaisuja, kuten automaattisia savunpoistolaitteita, porrashuoneiden paineistusjärjestelmiä ja savunpoistopuhaltimia. Laitteiden tarkoituksena on varmistaa ihmisten turvallinen pelastautuminen ja sammutustoiminta tulipaloissa. ”Toimiva savunpoisto edellyttää koko ketjun hallintaa aina savunpoistolaitteistojen suunnittelusta niiden asennukseen, käyttöön ja huoltoon.
Savunpoistolaitteisto sellaisenaan ei riitä, vaan järjestelmän pitää soveltua kohteeseen. Lisäksi sen toimintakunto tulee testata ja tarkastaa säännöllisesti”, kertoo savunpoistolaitteistojen tarkastuksista vastaava Inspectan toimialapäällikkö Mikko S. Törmänen. ”Valitettavan usein joudumme toteamaan, että savunpoistolaitteistojen toimintakunnon varmistaminen on jäänyt tekemättä”, Törmänen jatkaa. ”Savunpoistolaitteiden tarkastusta ja toimintakunnon varmentamista voisi verrata vaikka palovaroittimen säännölliseen testaukseen ja pattereiden vaihtoon.”


Päättynyt hanke vastaa savunhallinnan haasteisiin

Inspectassa on vastikään päättynyt 1,5-vuotinen hanke, jonka tavoitteena oli vastata edellä mainittuihin haasteisiin; luoda savunpoistolaitteille yhtenäinen tarkastusmenettely, nostaa laitteiston toimintavarmuus sprinklerilaitteistojen tasolle sekä huomioida myös kansainvälinen näkökulma tarkastusmenettelyssä. Hankkeen toteuttamisvastuussa olivat Inspectan eri asiantuntijat yhdessä sidosryhmien kanssa.

Projektissa painotettiin workshop-työskentelyä, johon osallistuivat alan merkittävimmät toimijat. 25 % projektin rahoituksesta saatiin teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta Tekesiltä, joka rahoittaa haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja.Projektissa selvitettiin savunpoistolaitteiden nykytila sekä pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisten odotukset. Konkreettisina lopputuloksina hankkeessa kehitettiin tarkastusmenettelyt suunnittelusta ylläpitoon sekä savunhallintaan liittyvät henkilöpätevyydet ja yritysten auktorisointimenettely.

 

Kiinteistön turvallisuus aina kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla
Paitsi savunpoiston tärkeyttä, myöskään siihen liittyviä vastuita ei usein tiedosteta. Pelastustoimen lainsäädännön mukaan kiinteistön turvallisuus on aina kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla. Tämä vastuu sisältää myös paloturvallisuuden savunpoistojärjestelmineen.

Lisätietoja antaa:

Mikko S. Törmänen
Toimialapäällikkö, palo-, sammutus- ja savunpoistolaitteistojen tarkastukset
p. 050 381 482

Hanna Harjula

Viestintäpäällikkö

p. 050 540 1537

Avainsanat: