Eläkeuudistuksen vaikutukset Kelan menoihin on laskettu

Kela on julkaissut pitkän aikavälin laskelmat eläkeuudistuksen vaikutuksista hoitamaansa sosiaaliturvaan. Vuoden 2017 eläkeuudistus kasvattaa Kelan etuusmenoja. Suhteessa BKT:hen menot pysyvät kuitenkin ennallaan.

Kelan Aktuaariryhmä on tehnyt vuoteen 2080 saakka ulottuvat laskelmat Kelan hoitaman sosiaaliturvan kehityksestä. Ne pitävät sisällään arviot etuuksien saajamäärien ja etuusmenojen kehityksestä, sekä ennusteen vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista Kelan etuuksiin.

Uuden lainsäädännön vaikutusarvioihin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Oletukset ikääntyneiden työkyvyttömyys- ja työttömyysriskistä vaikuttavat merkittävästi arvioihin eläkeuudistuksen vaikutuksista.

Eläkeuudistuksen ikärajojen nosto myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Se myös lisää työllisten määrää niissä ikäluokissa, jotka nykyisin kuuluvat vielä vanhuuseläkkeen piiriin. Toisaalta kasvavat myös työkyvyttömien ja työttömien määrät. Tämä heijastuu monin tavoin Kelan etuuksiin.

Eläkeuudistuksen myötä työeläkkeet kasvavat. Eläkkeellä myös ollaan lyhyemmän aikaa. Tämä pienentää Kelan eläkkeiden tarvetta. Toisaalta työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvaa, ja työkyvyttömyyseläkkeestä tulee entistä merkittävämpi reitti vanhuuseläkkeelle.

Iäkkäiden työllisten määrän kasvu lisää muun muassa sairauspäivärahan ja työterveyshuollon tarvetta. Työttömien määrän kasvu puolestaan lisää työttömyysturvaetuuksien, yleisen asumistuen ja toimeentulotuen tarvetta.

Kokonaisuudessaan Kelan menot ovat vuonna 2080 eläkeuudistuksen takia 3,8 % suuremmat kuin ilman uudistusta. Menojen suhde bruttokansantuotteeseen ei kuitenkaan kasva, koska eläkeuudistus kasvattaa myös bruttokansantuotetta.

Aktuaariraportti 2015: Kelan hoitama sosiaaliturva 2014–2080 Helda-tietokannassa

Lisätietoja medialle:

Kelan Aktuaariryhmä,
Aktuaaripäällikkö Pertti Pykälä puh. 020 63 41305      
Matemaatikko Petri Eskelinen puh. 020 63 41603
Matemaatikko Tapio Isolankila puh. 020 63 41378

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit