Heikko kesätyötilanne on kasvattanut opintotuen hakijamääriä

Lama näkyy kesäopintotuen hakijamäärissä. Hakemuksia on tullut yli kolmannes viime vuotta enemmän.

Tänä kesänä opintotukea on haettu edellisiä vuosia useammin. Touko-kesäkuussa 2009 jätettyjen opintotukihakemusten määrä on kasvanut yli 34 % vuoteen 2008 nähden. Touko-kesäkuun aikana jätettiin lähes 65 000 hakemusta, kun vuotta aiemmin niitä jätettiin noin 48 300. – Opiskelijat ovat selvästi aktivoituneet kesäopintotuen hakemisessa tänä vuonna, toteaa Kelan opintotukiryhmän suunnittelija Jouni Parkkonen. – Uskon, että aiempia vuosia vaikeampi tilanne työmarkkinoilla kesätöiden saamisessa on selkeästi vaikuttanut kesäopintotuen suosion kasvuun, Parkkonen arvioi. Kesäkuussa 2009 opintotukea ja asumislisää sai noin 42 800 opiskelijaa, kun vuosi sitten saajia oli vajaat 35 000. – Opintotuen saajia oli kesäkuussa yli 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, Parkkonen kertoo. Myös opintolainan valtiontakauksen saaneiden määrä kasvoi lähes 25 % viime vuoteen verrattuna. Aiempia vuosia runsaammasta kesäopintotukihakemusten määrästä huolimatta hakemusten käsitte-lyajat ovat pysyneet tavoiteaikataulussa. Heinäkuun alussa hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika oli 8 päivää. Päätoiminen opiskelu edellytys kesäopintotuen saamiselle Opiskelija voi saada opintotukea kesän ajaksi, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja. Kesä-opintotuki koostuu normaalisti opintorahasta, asumislisästä ja lainatakauksesta. Tukea voi saada esimerkiksi kesätentteihin ja työharjoitteluun sekä opinnäytetyön tai gradun tekemiseen. Lukio-opintoihin tukea ei kuitenkaan voi saada. Kesäopintotuella tarkoitetaan yleensä kesä-, heinä- tai elokuussa saa-tavaa opintotukea, jos kuukausi ei kuulu oppilaitoksen normaaliin lukuvuoteen. Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti, eli hänen on saatava tarpeeksi opintoviikkoja tai -pisteitä. Ammatillisessa koulutuksessa pitää kertyä vähintään noin 3 opintoviikkoa tukikuukautta kohden ja korkeakouluopinnoissa yleensä vähintään noin 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohden. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat määrittelevät, mikä on riittävä opintojen edistyminen, jotta voi saada kesäopintotukea. Kesätukea haetaan opintotuen muutosilmoituksella (OTm). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan yleensä oppilaitoksen lausunto opinnoista tai gradun tai opinnäytetyön ohjaajan lausunto. Heinä- ja elokuulle voi vielä hakea kesäopintotukea. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Esimerkiksi heinäkuuta koskeva opintotukihakemus on jätettävä viimeis-tään heinäkuun loppuun mennessä Kelan toimistoon, opintotukilautakuntaan tai oppilaitokseen. Lisätietoja: Kelan opintotukiryhmä, suunnittelija Jouni Parkkonen, p. 020 634 3378, etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit