Ikääntyneiden aivohalvauspotilaiden kävelyn ja kädenkäytön kuntoutus on tuloksellista

Aivoverenkiertohäiriöt ovat merkittävä arjen vaikeuksia aiheuttava terveysongelma etenkin iäkkäillä ihmisillä. Tutkimustulokset osoittavat, että painokevennetyn kävelyn ja tehostetun kädenkäytön kuntoutus on varsin tuloksellista.

Kansaneläkelaitoksen GERI-hankkeeseen liittyvässä tutkimus- ja kuntoutushankkeessa arvioitiin iäkkäille suunnatun aivohalvauskuntoutuksen tuloksellisuutta. Tutkimustuloksia esiteltiin hankkeen päätösseminaarissa Jyväskylässä.

Kuntoutukseen osallistui 270  kuntoutujaa, jotka olivat 65–85-vuotiaita ja sairastuneet aivoverenkiertohäiriöön. Kuntoutuksen vaikutuksia selvitettiin 3 kuukauden – 3 vuoden kuluttua sairastumisesta.

Kuntoutujat osallistuivat toimintakykyä pääasiallisesti haittaavan ongelman mukaan joko kävelyn tai tehostetun kädenkäytön kuntoutusohjelmaan.  Vastaavasti kuntoutujat valikoituivat ongelman vaikeuden mukaan  joko avo-tai laitosmuotoiseen kuntoutukseen.

Vuoden kestävä kuntoutus sisälsi kaksi kuntoutusjaksoa ja päätösjakson. Toimintakykyä, elämänlaatua, mielialaa ja elämänhallintaa arvioitiin ja seurattiin useilla mittareilla. Myös iän, sukupuolen ja sairastamisajan vaikutusta arvioitiin suhteessa kuntoutuksessa saavutettuihin tuloksiin.

Heikompikuntoiset kävelykuntoutujat valikoituivat laitosmuotoiseen kuntoutukseen, kun taas heikompikuntoiset käsikuntoutujat hakeutuivat avomuotoiseen kuntoutukseen. Laitosmuotoinen kävelykuntoutus ja avomuotoinen käsikuntoutus paransivat merkittävästi potilaiden yleistä toimintakykyä,  kävelykykyä ja käden toimintakykyä.

Kuntoutuksen vaikutukset potilaiden elämänlaatuun, mielialaan sekä elämänhallintaan jäivät vähäisemmiksi. Iällä, sukupuolella ja sairastamisajalla ei ollut merkitystä kuntoutuksen tuloksellisuudelle. Kuntoutuksesta hyötyivät eniten kuntoutujat, joiden toimintakyky oli alkutilanteessa heikko. 

Aivoverenkiertohäiriöiden vuosittaisiksi kustannuksiksi yhtä sairastunutta kohden on arvioitu 80 000 euroa ja valtakunnallisiksi kokonaiskustannuksiksi 1,1 miljardia euroa. Tavoitteena on ollut löytää tehokkaampia keinoja iäkkäiden aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden itsenäisen selviytymisen parantamiseksi.

Tutkimuksen aikana kerättiin tietoa myös tehostetun kuntoutuksen kustannuksista ja resurssien käytöstä sekä kustannusten jakautumisesta kuntoutuksen eri vaiheisiin.

Hankkeen tutkimusosuudesta vastasi Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter Jyväskylästä ja kustannusanalyysin teki FCG Finnish Consulting Group Oy.

Lisätietoja medialle:

Mauri Kallinen LT, dosentti, vs. kuntoutusylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus,

puh. 08 315 4468, 040 563 8150

etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Kelan terveysosasto, asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen

puh. 020 634 3202, 040 0984 386

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.