Kansaneläkeläismies ei turhista valita

Kaikki pienituloiset eivät koe tilannettaan niin huonoksi kuin voisi odottaa. Perusturvan taso on kuitenkin niin matala, etteivät sen varassa elävien perustarpeet välttämättä täyty.

Kelan tutkimusosaston julkaisemassa ja sosiaalityöntekijä Suvi Linnanvirran tekemässä tutkimuksessa kuvataan yksin asuvien, täyttä kansaneläkettä saavien ja epätyypillisen työhistorian tehneiden ikääntyneiden miesten koettua taloudellista ja sosiaalista turvaa.

Tutkimuksen kohteena olevat 40 miestä ovat pienituloisia, mutta silti vain kolmannes heistä oli tyytymättömiä taloudelliseen tilanteeseensa ja alle puolet koki toimeentulonsa vaikeaksi. Miesten koettua taloudellista ja sosiaalista turvaa tutkittiin kyselytutkimuksen ja elämäkerrallisten yksilöhaastattelujen avulla.

Tarkastelussa havaittua suhteellista tyytyväisyyttä selittivät yhtäältä yksilön toimeentuloon vaikuttavat tekijät, kuten velaton omistusasunto, ilmainen asuminen, läheisapu ja omaisuuden myyminen. Toisaalta suhteellista tyytyväisyyttä selittävät tietynlaisesta asennoitumisesta kertovat tekijät, kuten nykytilanteen vertaaminen vielä huonompiin aikoihin, pienet kulutustarpeet, ”turhasta ei valiteta” -mentaliteetti sekä taloudellisen hyvinvoinnin vähäinen merkitys.

Täyden kansaneläkkeen saamista selittivät eläkettä kerryttämättömän työn tekeminen ja/tai työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen jo nuorena. Epätyypillisestä työhistoriastaan huolimatta miesten kertomuksissa ei ilmennyt poikkeavuuden tai häpeän kokemuksia. Miesten kertomuksissa oli nähtävissä työeetosta ja yksin pärjäämisen eetosta, mutta muuten mieheyteen liitetyt kulttuuriset normit eivät juuri näkyneet kertomuksissa.

Kaikki pienituloiset eivät koe tilannettaan niin huonoksi kuin voisi odottaa. Perusturvan taso on kuitenkin niin matala, etteivät sen varassa elävien perustarpeet välttämättä täyty. Perusturvan pienuus johtaa joidenkin kohdalla siihen, että heidän on pakko myydä omaisuutensa tai turvautua läheisapuun tullakseen toimeen. Kaikilla ei kuitenkaan ole omaisuutta, jota myydä, tai läheisiä, joiden apuun turvautua.

Lisätietoja:

sosiaalityöntekijä VTM Suvi Linnanvirta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@gmail.com

Julkaisu:

Julkaisu: Linnanvirta S. Yksin asuvien kansaneläkeläismiesten taloudellinen ja sosiaalinen turva. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 130, 2014. ISBN 978-951-669-939-7 (nid.), 978-951669-940-3 (pdf). Hinta: 20 euroa.  http://hdl.handle.net/10138/135846

Tilaukset: julkaisut@kela.fi tai puh. 020 634 1947.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.