Kolmannes Kelan menoista terveyteen

​Kelan menoista 36,4 % aiheutuu terveysperusteisista etuuksista. Vuonna 2009 Kela maksoi etuuksina yhteensä 11,8 mrd. euroa, joista 4,3 mrd. euroa käytettiin terveyteen liittyviin etuuksiin.

Terveyteen liittyviä etuuksia ovat sairausvakuutuskorvaukset (pl. vanhempainpäivärahat), työkyvyttömyyseläkkeet sekä vammais- ja kuntoutusetuudet. Terveyteen liittyvien etuuksien menot ovat kymmenen vuoden aikana kasvaneet nopeammin kuin Kelan muiden etuuksien menot.  Vuonna 2000 terveysetuuksien osuus maksetuista etuuksista oli vain 28,3 %, vaikka tuolloin työkyvyttömyyseläkkeisiin kuuluivat myös eläkkeensaajien asumis- ja hoitotuet

Terveysperusteisista etuuksista ylivoimaisesti eniten maksettiin sairaanhoitokorvauksia, jotka vuonna 2009 olivat 1,8 mrd. euroa, ja toiseksi eniten sairauspäivärahoja, 799 milj. euroa. Kolmanneksi suurin etuusmeno koitui työkyvyttömyyseläkkeistä, joita maksettiin 739 milj. euroa. Vammaisetuuksien osuus oli 418 milj. ja kuntoutuksen 305 milj. euroa. Lisäksi työterveyshuollon ja opiskelijoiden terveydenhuollon korvaukset olivat yhteensä 279 milj. euroa.

Kelan perustehtävänä oli 1980-luvulle asti huolehtia kansalaisten peruseläketurvasta, sairausvakuutuksesta ja kuntoutuksesta. Nykyisin näiden tehtävien hoitamiseen kuluu alle puolet Kelan kokonaismenoista. Nimestään huolimatta Kansaneläkelaitoksen etuusmenoista vain viidennes (21,7 %) perustuu enää eläkkeisiin.

Uusin Kelan tehtäväksi annettu etuus on Vammaisten tulkkauspalvelu. Nämä palvelut siirtyivät kunnilta Kelaan 1.9.2010. Vuonna 2010 vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluihin arvioidaan käytettävän noin 6 milj. euroa ja 20 milj. euroa vuonna 2011.

Uutta takuueläkettä, joka turvaa pientuloisten eläkeläisten toimeentulon, aletaan maksaa
22.3.2011. Vuonna 2012 sen kustannuksiksi arvioidaan kaikkiaan 145 milj. euroa. Takuueläke nostaa reilun prosenttiyksikön eläkkeiden osuutta maksetuista etuuksista.

Lue lisää tuoreesta tilastokatsauksesta http://www.kela.fi/tilastokatsaus

Lisätietoja:
Kelan aktuaari- ja tilasto-osasto, suunnittelija Timo Partio, 020 63 41382
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit