Opintotuen takaisinmaksuehdotuksia ennätyksellisen vähän

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 28 300 opintotuen saajaa ansaitsi liikaa vuonna 2008. Tämä on 40 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

– Takaisinperintäehdotusten merkittävä väheneminen johtuu siitä, että vuoden 2008 alusta opiskelijoiden omia tulorajoja korotettiin 30 %:lla. Lisäksi huonontunut työllisyystilanne on vähentänyt opiskelijoiden työssäkäyntimahdollisuuksia huomattavasti, toteaa suunnittelija Jouni Parkkonen Kelan opintotukiryhmästä. Opintotukea sai vuonna 2008 noin 329 000 opiskelijaa. Heistä 28 311:n tulot olivat verottajalta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Tämä on reilut 8 % kaikista opintotuen saajista. Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen takaisinperinnästä. Keskimäärin takaisin maksettavaa tulee 1 114 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on noin 31,5 miljoonaa euroa. Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea yhdeksältä kuukaudelta vuonna 2008, hänen vuositulorajansa oli 11 850 euroa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2008 olivat 7 425 euroa (ilman opintotukea). Takaisinperintäehdotuksen saajien määrä on tähän asti kasvanut vuosittain, mutta nyt tapahtui käänne parempaan. Päätösehdotusten määrä pieneni viime vuodesta peräti 40 %. Edellisen kerran yhtä vähän, 28 380 päätösehdotusta, lähetettiin vuonna 2003. Viime vuonna Kela lähetti maksuehdotuksia noin 46 800 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 55,3 miljoonaa euroa. Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajansa ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai takaisinmaksua ei tule lainkaan. Opiskelija voi tehdä 30 päivän kuluessa Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän antaa selvityksen opinnoistaan ja siitä, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, kun opiskelija on vuoden 2008 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Osalla päätösehdotukseen on lisätty Kelan tiedossa oleva valmistumisajankohta ja tieto suoritetusta tutkinnosta, jolloin tutkintotodistusta ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa. Opintotuen sähköinen muutosilmoitus on osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna. Vuosi sitten opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 21,2 miljoonaa euroa 22 500 opiskelijalta. Palautuksista 91 % tehtiin verkossa Kelan asiointipalvelussa. Vuoden 2009 liikaa maksetut opintotuet on palautettava maaliskuun 2010 loppuun mennessä. Lisätietoja: Kelan opintotukiryhmä, suunnittelija Jouni Parkkonen, puh. 040 199 3760, etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit