Pääkaupunkiseudulla yksityiset lastenlääkäripalvelut jo rinnakkaiset julkisille

Vain yksityisiä lastenlääkäripalveluja käytti neljäsosa alueen lapsista. Helsingissä julkisia palveluja käytettiin jonkin verran enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla.

THL:n ja Kelan tutkijoiden Lääkärilehdessä ilmestyneessä tutkimuksessa tarkastellaan alle 7-vuotiaiden lääkärissäkäyntejä pääkaupunkiseudulla. Tutkimus osoittaa, että yksityinen sektori ei ole lasten lääkäripalveluissa pääkaupunkiseudulla enää julkisia palveluja täydentävä, vaan käyttömäärältään jo julkisille palveluille rinnakkainen järjestelmä.

Eri kaupunkien välillä on jonkin verran eroja. Vain terveyskeskuslääkärin hoitamia lapsia oli vuosittain Helsingissä 36 %, Vantaalla 30 % ja Espoossa 26 % kyseisten kaupunkien lapsista (2006–2010). Vain yksityislääkärin hoitamien määrä oli näille käänteinen: Helsingissä 19 %, Vantaalla 30 % ja Espoossa 32 %.

Lastenlääkäripalveluissa yksityinen ja julkinen ovat tasavahvoja

Vuosina 2006–2011 keskimäärin neljällä viidestä Espoon, Helsingin ja Vantaan alle 7-vuotiaasta lapsesta oli vähintään yksi lääkärissäkäynti vuodessa. Alueen lapsista 31 % kävi vain terveyskeskuslääkärin, 26 % vain yksityislääkärin ja 16 % kummankin sektorin lääkärin vastaanotolla. Viidesosalla (21 %) lapsista ei ollut yhtään lääkärikäyntiä.

Kumpaakin sektoria vuoden aikana käyttäneillä oli enemmän lääkärissäkäyntejä lasta kohden kuin vain yhtä sektoria käyttäneillä. Yksityislääkärin hoitamilla lapsilla oli julkisen erikoissairaanhoidon käyntejä ja vuodeosastohoidon jaksoja vähemmän kuin terveyskeskuslääkärin tai kummankin sektorin lääkärin hoitamilla lapsilla.

Tutkimuksessa käytetty aineisto muodostettiin Espoon, Helsingin ja Vantaan alle 7-vuotiaita lapsia koskevista terveyspalvelujen vuosittaisista rekisteritiedoista vuosilta 2006–2011. Julkista perusterveydenhuoltoa koskevat tiedot olivat kuntien omista rekistereistä, yksityislääkärikäyntejä ja kuntien lapsiväestöä koskevat tiedot Kelan rekistereistä sekä julkista erikoissairaanhoitoa koskevat tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisteristä. Palvelujen sisältöä ei ollut mahdollista tarkastella aineiston perusteella tarkemmin.

Lisätietoja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
ylilääkäri Jutta Järvelin, puh. 029 524 7254
Sähköposti: jutta.jarvelin@thl.fi

Kelan tutkimusosasto,
tutkimusprofessori, KTT Hennamari Mikkola, puh. 020 634 1890 tai 050 468 6911
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu: Järvelin Jutta, Virta Lauri, Mikkola Hennamari. Hoitoon yksityiselle vai julkiselle sektorille? Alle 7-vuotiaiden lääkärissäkäynnit pääkaupunkiseudulla. Suomen Lääkärilehti 47/2015 vsk 70, 51–58.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa