Vaajakosken uuden S-marketin asemakaava valmistumassa

Keskimaa Osk ja Jyväskylän maalaiskunta ovat allekirjoittaneet tiistaina 28.10. maankäyttö- ja esisopimuksen kauppakeskus Vaajakeskuksen rakentamisesta.
Sopimuksen allekirjoittaminen tuli ajankohtaiseksi kaavaprosessin edettyä loppusuoralle.

Keskimaa Osk ja Jyväskylän maalaiskunta ovat allekirjoittaneet tiistaina 28.10. maankäyttö- ja esisopimuksen kauppakeskus Vaajakeskuksen rakentamisesta.
Sopimuksen allekirjoittaminen tuli ajankohtaiseksi kaavaprosessin edettyä loppusuoralle. Jyväskylän maalaiskunnan kunnanhallitus käsittelee Vaajakeskuksen ja ympäristön asemakaavan muutosta ensi maanantaina 3.11. Valtuustokäsittelyyn asia on tarkoitus saattaa seuraavana maanantaina 10.11.

Alueen suunnittelu käynnistettiin kesäkuussa 2006 kiinteistön omistajien yhteisaloitteesta.
Asemakaavamuutos koskee aluetta, joka rajautuu luoteessa Leppävedentiehen, koillisessa Pandan teollisuusalueeseen ja kaakossa ratapihaan. Lounaassa sijaitsee Vaajakoskentien–Leppävedentien risteysalue kiertoliittymineen. Kaavamuutosalueella sijaitsee Vaajakosken rautatieasema sekä Pandan ja Keskimaan omistamia teollisuuskiinteistöjä. Keskimaa on ostanut SOK:n tytäryhtiö Inex Partners Oy:ltä tukku- ja terminaalikäytössä olevan kiinteistön kuluvan vuoden aikana.

Ensivaiheessa alueella on tarkoitus rakentaa vähittäiskauppapalveluja teollisuuskiinteistö-jen viereen. Nykyiset toiminnot vanhoissa rakennuksissa säilyvät ennallaan, mutta kaa-vamuutoksella mahdollistetaan rakennusten ja miljöön suojelutarpeet, joita ei voimassa olevassa kaavassa ole huomioitu.
Alue on osa vaalittavaksi määriteltyä valtakunnallisesti merkittävää, kulttuurihistoriallisesti arvokasta Vaajakosken teollisuusympäristöä. Vanhimmat rakennusten osat kertovat pitkästä historiasta, samaten maamerkkinä toimiva punatiilinen tehdaspiippu.

– Asemakaavan muutoksella halutaan kehittää liikenteellisesti ja taajamakuvallisesti kes-keistä Vaajakosken keskustaa. Jyväskylän maalaiskunnassa uskotaan, että hanke vauhdittaa laajemmin koko alueen kehittämistä. Vaajakeskus tulee merkittävästi parantamaan Vaajakosken kaupallisten palvelujen tarjontaa ja kaupallista houkuttelevuutta sekä asiakkaiden että yrittäjien näkökulmasta, toteaa apulaiskunnanjohtaja Erkki Talvitie.
– Nyt allekirjoitetulla maankäyttösopimuksella on sovittu hankkeen toteuttamisesta sekä eräistä merkittävistä liikenneväyläinvestoinneista sekä kiinteistöjärjestelyistä. Toteutues-saan Vaajakeskus tiivistää ja ryhdistää Vaajakosken keskustan rakennetta. On tärkeää saada ostoeurot vilkastuttamaan Vaajakosken liike-elämää. Hän kuvailee Vaajakeskus-hanketta odotetuksi ja toivotuksi ratkaisuksi. Ratapihan jatkeena kauan tyhjänä olleelle tontille saadaan kookas liikerakennus, joka sopii muuhun ympäristöön hyvin.

Keskimaan tavoitteena on rakentaa alueelle noin 5 500 neliön liikerakennus, johon sijoit-tuisi sekä päivittäis- että käyttötavarakaupan palveluja tarjoava S-market.
Omaan käyttöön tulevien tilojen lisäksi Keskimaan suunnitelmissa on vuokrata Vaajakes-kuksesta liiketilaa ulkopuolisille, S-marketin valikoimia ja palveluja täydentäville yrityksille.
– Haluamme varmistaa kasvavalle asiakasomistajajoukollemme riittävän monipuoliset ja ajanmukaiset vähittäiskaupan palvelut Vaajakoskella. Nykyinen S-market ei vastaa tule-vaisuuden asiakkaan tarpeisiin toivotulla tavalla, kiinteistöjohtaja Matti Vihinen peruste-lee.
– Me Keskimaassa haluamme taata lähellä olevat ja helposti saavutettavat päivittäistava-rakaupan palvelut yhdessä Jyväskylän seudun tärkeimmistä taajamista. Päivittäisten ruo-kaostosten tekemisen helpottamisen ohella pyrimme vähentämään pitkien matkojen liikkumista tuomalla riittävän tasokkaat ja monipuoliset palvelut lähelle alueen asukkaita, hän jatkaa.

Uuden liikerakennuksen julkisivujen mittasuhteissa ja materiaaleissa tullaan huomioimaan vanhan teollisuusrakennuksen peruslinjat modernilla tavalla. Uusi rakentaminen ja pihapiiri voidaan kytkeä vanhaan esimerkiksi katoksilla ja seinämillä. Myös katto- ja räystäsratkai-suihin haetaan yhdistäviä linjauksia. Rakennuslupaan tarvitaan vielä lausunto museovi-ranomaisilta.

Suunnitteilla oleva kauppakeskus tulee lisäämään lähiliikennettä erityisesti Leppäveden-tiellä.
Eilen allekirjoitetun maankäyttösopimuksen mukaisesti Keskimaa vastaa Vaajakeskuksesta aiheutuvista liikenteen sujuvuutta, kohteen saavutettavuutta, turvallisuutta ja ympäristön viihtyisyyttä parantavista toimenpiteistä.
Liikenneratkaisun perustan muodostaa Leppävedentien ja Asematien kiertoliittymä. Lisäksi hankkeeseen sisältyy muun muassa kevyen liikenteen väylän ja alikulkutunnelin rakentaminen.
Hyväksytty asemakaava antaa Keskimaalle mahdollisuuden Vaajakeskuksen rakentamisen käynnistämiselle heti, kun kaavamuutos sen mahdollistaa ja eräät investointiin liittyvät seikat saadaan ratkaistuksi.
– Hankkeen käynnistämisestä teemme vielä päätökset erikseen. Joka tapauksessa kaavamuutoksen jälkeen valmius on olemassa ja tarpeen tullen rakentamaan päästään nopeasti.

Keskimaan nykyiseen S-marketin kiinteistöön löytyy Matti Vihisen mukaan varmasti uusia toimintoja sen jälkeen, kun uusi S-market valmistuu.
– Liiketoiminta-alueillamme on useita konsepteja, joiden toimivuutta entisessä S-marketin kiinteistössä tullaan selvittämään. Oman liiketoiminnan kehittämisen lisäksi olemme ha-lukkaita etsimään kiinteistöön myös ulkopuolisia vuokralaisia yhteistyökumppaneiksemme.

Lisätietoja:
Jyväskylän maalaiskunta
apulaiskunnanjohtaja Erkki Talvitie, 050 561 1529
Keskimaa Osk
kiinteistöjohtaja Matti Vihinen, 050 502 5252


Hankkeen taustaa:

Keskimaa Osk, Meira Nova Oy ja Oy Panda Ab esittivät Jyväskylän maalaiskunnalle kesäkuussa 2006 Vaajakoskentiehen ja Leppävedentiehen rajoittuvan teollisuusalueen kehittämistoimenpiteiden käynnistämistä.

Elinkeinopoliittisesti merkittävän kehittämishankkeen edellytyksenä oli asuin-, toimisto- ja vähittäiskaupan mahdollistava asemakaavamuutos.

Alueen kehittämiseksi järjestettiin suunnittelukilpailu. Se antoi suuntaviivoja alueen laaja-alaisemmalle kehittämiselle, vaikka kaavoituksessa onkin nyt keskitytty uudisrakentamiseen.

Asemakaavan muutos tuli vireille vuoden 2007 marraskuun lopussa.

Kaavan valmisteluun ovat ottaneet osaa lukuisat eri tahot, mm. maanomistajat ja asukkaat sekä viranomaisista Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen liitto, Tiehallinto, Ratahallintokeskus, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen pelastuslaitos.

Kaavamuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä touko-kesäkuussa 2008.

Liitteet & linkit