Vastuullisen kuluttamisen opas asiakasomistajille

Keskimaan ensimmäisen vastuullisen kuluttamisen oppaan tarkoituksena on tarjota asiakasomistajille tietoa heidän ekologisista ja eettisistä vaihtoehdoistaan kuluttajina. Pyrkimyksenä on myös herättää keskustelua ja synnyttää pohdintaa siitä, mitä vastuullinen kuluttaminen arkipäivässä tarkoittaa.

Keskimaa Osk julkaisee vuodenvaihteessa omille jäsenilleen eli asiakasomistajilleen suunnatun vastuullisen kuluttamisen oppaan. Vaikuta valinnoillasi – vastuullinen kuluttaminen asiakasomistajan arjessa -julkaisu jaetaan Yhteishyvän mukana joulukuun kolmen viimeisen päivän aikana kaikille Keskimaan asiakasomistajille, yhteensä lähes 100 000 keskisuomalaistalouteen.

Keskimaan ensimmäisen vastuullisen kuluttamisen oppaan tarkoituksena on tarjota asiakasomistajille tietoa heidän ekologisista ja eettisistä vaihtoehdoistaan kuluttajina. Pyrkimyksenä on myös herättää keskustelua ja synnyttää pohdintaa siitä, mitä vastuullinen kuluttaminen arkipäivässä tarkoittaa.
Keskimaassa on jo 1990-luvun loppupuolella tehty asiakasomistajille suunnattu ympäristöopas. Silloisen julkaisun päivittäminen jalostui nyt laaja-alaisempaan vastuullisen kuluttamisen näkökulmaan.
– Globaalit ympäristökysymykset sekä muut vastuullisen toiminnan vaatimukset ovat herättäneet meidät keskisuomalaisetkin entistä enemmän miettimään, miten me itse kukin voimme vaikuttaa omilla valinnoillamme. Oppaan julkaiseminen on uusi palvelu, joka toivon mukaan auttaa meitä kestävän kehityksen hengessä kohti järkevämpää, taloudellisempaa ja ekologisempaa kuluttamista, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä perustelee.
Toivomus vastuullisen kuluttamisen mahdollisuuksien kirjaamisesta yksiin kansiin on tullut asiakasomistajilta itseltään. Keskimaa on jo pitkään raportoinut omasta vastuullisesta toiminnastaan. Asiakasomistajilta saatujen palautteiden perusteella on kuitenkin käynyt ilmi, ettei kuluttajalähtöistä, helposti saatavilla olevaa, koottua tietoa arkipäivän valinnoista ole ollut riittävästi saatavilla.
– Asiakasomistajamme haluavat varmasti toimia oikein, mutta oikeiden vaihtoehtojen löytäminen ei välttämättä ole aina helppoa. Oppaassa on paljon käytännön vinkkejä valintojen tekemiseen, Niemelä kuvailee.

Vähittäiskaupan palveluihin ja tuotteisiin keskittyvän julkaisun koostamisessa asiantuntijana on toiminut Marita Valkonen ympäristöjohtamiseen ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneesta Ecovisor Oy:stä.
– Oppaan tekeminen kertoo Keskimaan halusta toimia entistä vastuullisemmin. Tämä on yksi keino lisätä asiakasomistajien ympäristötietoutta ja sitä kautta vaikuttaa ympäristön tilaan. Kuluttajilla on merkittävä rooli muun muassa energiankulutuksen ja kaatopaikkajätteen vähentämisessä. Lisäksi kuluttajat voivat ostopäätöksillään ja kulutustottumuksillaan vaikuttaa koko arvoketjun ympäristömyönteisyyteen, Marita Valkonen muistuttaa.
– Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista sekä muista vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Usein ekologinen toiminta on samalla myös ekonomista toimintaa, joten ympäristöä säästämällä voidaan säästää myös omassa taloudessa, Valkonen painottaa.

S-ryhmän ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola muistuttaa, että osuuskaupalla on kautta vuosien ollut tehtävänä palvelujen ja etujen tuottamisen ohella asiakasomistajien taloudenpidon tukeminen.
– Osuuskaupoilla on aina ollut myös kansanvalistajan rooli. Pyrkimyksenä on ollut eri aikoina eri tavoin asiakasomistajien tietoisuuden kasvattaminen yhteiskunnallisesti tärkeissä asioissa.
Juhani Ilmola on tyytyväinen Keskimaan julkaisemaan S-ryhmän ensimmäiseen, selkeästi kotitalouksille suunnattuun vastuullisen kuluttamisen oppaaseen.
– Tämä on hieno päänavaus Keskimaalta, mikä toivon mukaan poikii vastaavia toteutuksia myös muissa osuuskaupoissa ja S-ryhmän ketjuissa. Kaupparyhmässämme ei aiemmin ole tehty näin laaja-alaista katsausta asiakasomistajan mahdollisuuksiin vaikuttaa omilla valinnoillaan. On paikallaan herätellä ajatuksia siitä, että jokaisella ostopäätöksellä on aina ekologisia ja eettisiä vaikutuksia, Ilmola korostaa.

Lisätietoja:
Keskimaa Osk
toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, 050 370 0252
Sokos-johtaja, viestintävastaava Tuula Sillanmäki, 050 588 2324
SOK
ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola, 010 76 80268
Ecovisor Oy
toimitusjohtaja Marita Valkonen, 040 773 2150

Liitteet & linkit