FENNIAS PREMIEINKOMST ÖKADE OCH LÖNSAMHETEN FÖRBÄTTRADES

(Bokslutsuppgifterna i meddelandet är oreviderade.)

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia uppvisade en rörelsevinst på 24 miljoner euro. Bolagets resultat från placeringsverksamheten var bra och solvensen förblev på en trygg nivå.

– Premieinkomsten från skadeförsäkringen ökade med dryga 7 procent och lönsamheten förbättrades enligt målen. Särskilt antalet privathushållskunder ökade stadigt, konstaterar Fennias verkställande direktör Antti Kuljukka.

Försäkringsverksamhet

Premieinkomsten från skadeförsäkringen ökade till 403 miljoner euro (376 mn euro). Premieinkomsten från direktförsäkringen ökade med 7 procent till 402,5 miljoner euro (375,6 mn euro) och premieinkomsten från den mottagna återförsäkringen var 0,5 miljoner euro (0,4 mn euro).

Bolagets skadekvot minskade till 80,1 procent (82,1 %). Driftskostnaderna var 95 miljoner euro (88 mn euro). Driftkostnadsprocenten var 24,3 procent (24,2 %). Bolagets totalkostnadsprocent minskade och var 104,4 procent (106,3 %), av vilken skadorna utgjorde 72,2 procent (73,9 %) och driftskostnaderna och kostnaderna för skadereglering 32,2 procent (32,4 %).

– Det förebyggande säkerhetsarbetet tillsammans med kunderna och utvecklingen av riskhanteringsverktyg lyckades väl. Effekten av dessa syns i utvecklingen av kvaliteten på kundservicen och i förbättringen av lönsamheten, påpekar Antti Kuljukka. I EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning placerade våra företagskunder oss som nummer ett. Vi är glada över att kunderna uppskattar Fennias tjänster, tillägger Kuljukka.

År 2013 köpte Fennia den andel på 40 procent som Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia hade i Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv. Efter affären blev Fennia Liv ett 100-procentigt dotterbolag till Fennia.

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 65 miljoner euro (116 mn euro), dvs. avkastningen var 5,2 procent (9,1 %) på placerat kapital.

Resultat och solvens

Bolagets rörelsevinst var 24 miljoner euro (35 mn euro). Det försäkringstekniska resultatet utvecklades i positiv riktning och resultatet från placeringsverksamheten var bra, även om det inte klarade föregående års nivå.

Bolagets utjämningsbelopp växte med 17 miljoner euro och var vid årets slut 181 miljoner euro (164 mn euro). Bolagets verksamhetskapital låg nästan på föregående års nivå 309 miljoner euro (310 mn euro). Bolagets solvenskapital ökade till 490 miljoner euro (473 mn euro). Solvensprocenten, dvs. solvenskapitalet i förhållande till premieintäkterna, var 125,9 procent (129,4 %).

Personal

År 2013 hade bolaget i genomsnitt 1 067 anställda (1 067).

Utsikter för 2014

Fennia och Danske Bank har kommit överens om en samarbetsutredning för att erbjuda skadeförsäkringar till bankkunder och banktjänster till skadeförsäkringskunder.

– Ekonomin i euroområdet har försiktigt börjat peka uppåt. Jag ser dock snabba förändringar i ekonomin som en risk, som i värsta fall kan fördärva den svaga tillväxten och påverka utvecklingen av premieinkomsten. Den låga räntenivån gör det svårare att nå goda placeringsintäkter 2014, säger Antti Kuljukka.

Bilagor: resultatanalys och placeringsbestånd 2013 (pdf)

Ytterligare information:
verkställande direktör Antti Kuljukka, tfn 010 503 6600
kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 010 503 6961, 050 598 9769

_________________________________________________________________________________

Fennia
Fennia är ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag som ägs av kunderna. Specialaffären för försäkringar, Fennia, erbjuder företag, företagare och privathushåll de försäkringstjänster de behöver. Till Fenniakoncernen hör skadeförsäkringsbolaget Fennia, livförsäkringsbolaget Fennia Liv, Fennia Kapitalförvaltning Ab och Finlands Skadeinspektion SVT Ab.

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.