HENKI-FENNIA KASVOI KANNATTAVASTI

(Tiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian tulos vuodelta 2013 oli hyvä. Yhtiö siirsi tuloksestaan korkotäydennysvastuuseen 18 miljoonaa euroa (13 milj. euroa), jonka jälkeen yhtiön liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa). Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla.

Kuten koko henkivakuutusala, kasvoi myös Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian maksutulo.

– Alan maksutulon kasvu kohdistui pääosin kuluttajien säästö- ja sijoitussopimuksiin, kun taas Henki-Fennian kasvu kohdistui varainhoitovakuutuksien lisäksi riskihenkivakuutuksiin ja yritysten ottamiin eläkevakuutuksiin. Näin yhtiön kasvu tapahtui kokonaisuutena terveellä tavalla ja kannattavasti, sanoo Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta.

Vakuutustoiminta

Henki-Fennian maksutulo kasvoi 94,5 miljoonaan euroon (90,5 milj. euroa). Kokonaismaksutulolla mitattuna Henki-Fennian suhteellinen markkina-asema heikkeni, mutta riskihenkivakuutuksien ja yritysten ottamien eläkevakuutuksien osalta Henki-Fennian markkina-asema parani.

Yhtiön maksutulosta henkivakuutuksia oli 65,6 miljoonaa euroa (61,6 milj. euroa) ja eläkevakuutuksia 28,8 miljoonaa euroa (28,9 milj. euroa). Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo kasvoi 53,4 miljoonaan euroon (45,1 milj. euroa) ja niiden osuus yhtiön maksutulosta nousi 57 prosenttiin (50 %). Maksutulo jatkuvamaksuisista vakuutuksista oli 47,4 miljoonaa euroa (47,9 milj. euroa) ja sen osuus kokonaismaksutulosta oli 50 prosenttia (53 %).

Maksetut korvaukset kasvoivat 84,2 miljoonaan euroon (63,6 milj. euroa) ja pääosa noususta tuli takaisinostoista, joiden osuus oli 31,4 miljoonaa euroa (15,4 milj. euroa). Säästösummien takaisinmaksut olivat 9,8 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Eläkkeitä maksettiin 31,8 miljoonaa euroa 31,0 milj. euroa) ja kuolemantapaus- ja työkyvyttömyys summia 6,5 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa).

Liikekulut alenivat ja olivat 10,6 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Liikekulujen nousutrendi on nyt suunnitelmallisesti taitettu. Liikekustannussuhde oli 117,3 prosenttia (119,9 %). Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteina olevien rahastojen palkkiotuotot huomioon ottaen yhtiön liikekulusuhde olisi 105,6 prosenttia (108,7 %).

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 32,6 miljoonaa euroa (57,8 milj. euroa) eli 5,2 prosenttia (9,3 %) sijoitetulle pääomalle. Sijoitusten arvo oli vuoden lopussa 693 miljoonaa euroa (688 milj. euroa).

Vakavaraisuus

Yhtiön toimintapääoma oli 129,9 miljoonaa euroa (130,0 milj. euroa) ja vakavaraisuuspääoma 136,8 miljoonaa euroa (137,2 milj. euroa). Vastuuvelkaan suhteutettu vakavaraisuus on hyvällä tasolla, vakavaraisuusaste oli 21,0 prosenttia (21,8 %).

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin 50 henkilöä (48).

Varainhoito

Fennia Varainhoidon vuosi 2013 oli edelleen liiketoiminnan kehittämisen aikaa. Kuluneen vuoden aikana asiakkaiden lukumäärä kasvoi kuten myös konsernin ulkopuoliset asiakaspääomat. Liiketoiminta on kuitenkin alkuvaiheessa ja yhtiön tilikauden tulos oli tappiollinen.

Tilikauden lopussa käynnistettiin uutena liiketoimintana kiinteistörahasto Fennica Toimitilat I -erikoissijoitusrahaston toiminta, jossa Fennia Varainhoito Oy vastaa rahaston sijoitustoiminnasta.

Tulevaisuuden näkymät

– Kasvun ylläpitäminen Suomen talouden pysyessä paikallaan on Henki-Fennian kaltaiselle yhtiölle työvoiton paikka. Luotamme mahdollisuuksiimme innovatiivisten uusien varainhoidon ratkaisumallien myötä ja asiakkaidemme korkean omaehtoisen henkilöriskeihin varautumistarpeen vuoksi, painottaa Rinta. Sijoitusmarkkinan näkymät ovat vaikeat toisaalta pitkään jatkuneen hyvän tuottokehityksen ja toisaalta lamasta hitaasti toipuvan reaalitalouden takia. Elpyminen on erityisen hidasta Suomessa.

Liitteet:
tulosanalyysi ja sijoitusten jakauma 2013 (pdf)

Lisätietoja:
Henki-Fennian toimitusjohtaja Seppo Rinta, puh. 010 503 7908 
_______________________________________________________________________________

Henki-Fennia
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tytäryhtiö 100 prosentin omistus-osuudella. Henki-Fennia omistaa Fennia Varainhoito Oy:n 100-prosenttisesti.

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat riskienhallinta-, vakuutus- ja varainhoitopalvelut. Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.