Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden ostotarjouskoodin

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden ostotarjouskoodin. Ostotarjouskoodissa annetaan uudet suositukset julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelyistä. Ostotarjouskoodin suositukset koskevat julkisissa ostotarjouksissa esiin tulevia kysymyksiä ja ongelmia, jotka koskevat ostotarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön sekä kohdeyhtiön johdon ja osakkeenomistajien toimintaa.

Ostotarjouskoodin tavoitteena on yhdenmukaistaa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavia menettelytapoja Suomessa ja näin edistää julkisten ostotarjousten osapuolten oikeusturvan toteutumista.

”Ostotarjouskoodin tarkoitus on myös edistää hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä. Varsinaisten suositusten lisäksi ostotarjouskoodiin on koottu kattavasti sellaisia menettelytapoja ja parhaita käytäntöjä, joita voidaan yleisesti ottaen pitää oikeana ja kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisena kauppatapana”, selventää laamanni Juhani Mäkinen, joka toimii puheenjohtajana Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunnassa.

Ostotarjouskoodin noudattaminen perustuu arvopaperimarkkinalain säännöksiin sekä ns. noudata tai selitä -periaatteeseen. Tämä tarkoittaa, että mikäli ostotarjouksen osapuoli ei sitoudu noudattamaan ostotarjouskoodin suosituksia, tämä on perusteltava.

Uusi ostotarjouskoodi astuu voimaan 1.1.2014 alkaen. Ostotarjouskoodi on saatavilla sähköisesti yhdistyksen nettisivuilta www.cgfinland.fi.

Uusi ostotarjouskoodi korvaa aiemmat suositukset

Uusi 1.1.2013 voimaan tullut arvopaperimarkkinalaki toi muutoksen julkisia ostotarjouksia koskevaan sääntelyyn. Uudessa arvopaperimarkkinalaissa edellytetään, että elinkeinoelämää laajasti edustava toimielin antaa suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa ostotarjouksessa. Laissa edellytetään myös kaikilta suomalaisilta pörssiyhtiöiltä sitoutumista suosituksiin. Lain muutos on tärkeä tunnustus elinkeinoelämän itsesääntelylle.

Arvopaperimarkkinayhdistys on ryhtynyt arvopaperimarkkinalain mukaiseksi toimielimeksi ja sen julkaisema ostotarjouskoodi on arvopaperimarkkinalaissa mainittu suositus.

”Edelliset julkisia ostotarjouksia koskevat suositukset antoi Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta vuonna 2006. Uuden arvopaperimarkkinalain voimaantulon myötä yrityskauppalautakunnan toiminta on lakannut ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouskoodi korvaa vanhat suositukset”, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Arvopaperimarkkinayhdistys ja ostotarjouslautakunta

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n perustama yhdistys, jonka päätehtävänä on hyvän arvopaperimarkkinatavan edistäminen ja määrittäminen. Julkisia ostotarjouksia koskevien suositusten (Ostotarjouskoodi) lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ylläpitää pörssiyhtiöiden hallinnointia koskevia suosituksia (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi).

Ostotarjouslautakunta toimii Arvopaperimarkkinayhdistyksen alaisuudessa. Ostotarjous-lautakunnan tehtäviin kuuluu ostotarjouskoodin laatiminen ja päivittäminen.

Ostotarjouslautakunnalta voi myös pyytää lausuntoa ostotarjouskoodin suositusten tulkinnasta, hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaisesta menettelystä tai yksittäisistä yhtiöoikeudellisista kysymyksistä liittyen yritysjärjestelyihin. Ostotarjouslautakunta voi hyvän arvopaperimarkkinatavan edistämiseksi antaa ratkaisusuosituksia tai kannanottoja myös oma-aloitteisesti.

Lisätietoja ostotarjouskoodista:

Ostotarjouslautakunnan puheenjohtaja, laamanni Juhani Mäkinen, p. 010 734 1108, juhani.makinen@aval.fi

Lisätietoja Arvopaperimarkkinayhdistyksestä:

Lakimies Antti Turunen, p. 09 4242 6265, antti.turunen@chamber.fi

Lisätietoja Arvopaperimarkkinayhdistyksestä, sen toiminnasta ja lautakunnista on saatavilla myös yhdistyksen nettisivuilla www.cgfinland.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA