FÖRETAGEN ALLT MERA NÖJDA MED FINLANDS EU-MEDLEMSKAP

Merparten av de finländska företagsledarna anser att EU-medlemskapet har haft en gynnsam inverkan på det egna företagets verksamhet. Antalet nöjda företag har vuxit tydligt under 2000-talet. Företagsledarna förhåller sig även positivare än tidigare till att utveckla försvaret i samarbete med Nato, framgår det av Centralhandelskammarens utredning om Europeiska unionen år 2015, som publiceras i dag.

Företagen är så gott som eniga om att EU-medlemskapet har inverkat positivt på Finlands räntenivå, den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland samt på företagens möjligheter att bedriva handel inom EU. Företagen betonar allt mera frågor som har att göra med EU:s ekonomi och konkurrenskraft.

Tillgången till energi bekymrar företagsledarna

Tryggandet av tillgången till energi inom EU har blivit ett gemensamt bekymmer för företagen. Företagsledarna förväntar sig konkreta åtgärder av EU och önskar att EU hade mera befogenheter i energipolitiken.

Företagen anser det viktigt att EU utvecklar sina ekonomiska relationer till särskilt Ryssland, Asien och Nordamerika. Nästan hälften av företagen vore för grundandet av ett frihandelsområde mellan EU och Ryssland.

Understöd för harmonisering av skattesystemen, men inte för EU:s beskattningsrätt

Harmoniseringen av medlemsländernas skattesystem får mera stöd än tidigare, särskilt från små företag samt från företag i servicebranschen. Däremot avspisar företagen EU:s beskattningsrätt. En ökning av EU:s befogenheter när det gäller beskattningsfrågor får inte heller särskilt stort stöd från företagen.

Företagen föga intresserade av de nya ansökarländerna

EU:s utvidgning intresserar företagen mindre nu än i samband med den förra utvidgningen. Från finska företags synpunkt sett är Turkiet det viktigaste ansökarlandet. Största delen av företagsledarna skulle dock välkomna Norge, Schweiz eller Island som medlemmar i EU.

Nato viktigare än EU:s gemensamma försvar

Företagsledarna anser att ett samarbete med Nato är det mest beaktansvärda alternativet för Finland att utveckla sitt försvar. En avsevärd ändring har skett i företagsledarnas åsikter från 1999, då EU:s gemensamma krishanteringstrupp fick mest stöd. Allt flera företagsledare är för en utveckling av försvaret i samarbete med EU, förutsatt att de gemensamma trupperna också koncentrerar sig på försvarsuppdrag.

Utredningen om Europeiska unionen år 2015 baserar sig på en enkät som gjorts bland handelskamrarnas förtroendepersoner i september-oktober 2006. Det finska näringslivet hade omfattande representation i och med att totalt 372 förtroendepersoner svarade på enkäten. Centralhandelskammaren publicerade en motsvarande utredning i december 1999, då Finland förra gången var EU-ordförandeland.


Ytterligare information:
Centralhandelskammarens information: informationschef Tuula Tiihonen, GSM 050 571 5090
Ombudsman Pirjo Liukas, Centralhandelskammaren tfn 09 6969 6623,
Verkställande direktör Kari Jalas, Centralhandelskammaren, tfn 09 6969 6618
Vice verkställande direktör Pentti Mäkinen, Centralhandelskammaren, tfn 09 6969 6628

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit