Hyvä vastaanotto julkisissa ostotarjouksissa noudatettaville menettelytavoille - Helsinki Takeover Code tarpeellinen

Keskuskauppakamarin kyselyn mukaan listayhtiöiden yrityskauppoja koskeva Helsinki Takeover Code suositus (TOC) on otettu markkinoilla tyytyväisyydellä vastaan. Suositus sai vastaajilta kouluarvosanan 8,46. - On tärkeää saada markkinoille yleisiä suosituksia ja yksittäistapauksiin liittyviä ratkaisusuosituksia, totesi vuorineuvos Timo Peltola Keskuskauppakamarin yrityskauppapäivässä.

Valtaosa Keskuskauppakamarin kyselyyn vastanneista asiantuntijoista (77 henkilöä) pitää suositusta työnsä kannalta tarpeellisena ja uskoo sen yhdenmukaistavan yrityskauppatilanteiden menettelytapoja. Hyväksyntä alan toimijoiden keskuudessa osoittaa, että Helsinki Takeover Code edistää tavoitteensa mukaisesti hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä.

Pörssien yhdentymiskehitys ja tapahtuneet muutokset markkinaympäristössä ovat merkittäviä kaikille listayhtiöille. Yhdentyminen vaikuttaa pörssien ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyyn ja luo painetta sääntelyn yhdenmukaistamiseen. Tähän on vastattava, tavalla tai toisella. Vastauksen on oltava sellainen, jossa itsesääntelyllä on olennainen rooli.

- Listayhtiöiden kannalta olennaista ei niinkään ole se, kenen omistuksessa pörssi on, vaan se, millaisia sääntöjä markkinoilla noudatetaan. Pörssi-integraation kautta emme saa ajautua järjestelmällemme vieraaseen corporate governance -sääntelyyn, muistutti Peltola.

- Sääntelyn selkeytyminen tukee markkinoiden positiivista kehitystä. Niin Arvopaperimarkkinayhdistyksen piirissä tapahtuvalla corporate governance -työllä kuin Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan antamilla suosituksilla ja lausunnoilla pyritään tähän yhteiseen päämäärään, painotti Peltola.

- Alan pelisääntöjen yhdenmukaisuus on sekä listayhtiöiden, neuvonantajien että sijoittajien etu. Yrityskauppalautakunnan suositukset ja ratkaisusuositukset noudattavat itsesääntelyn periaatteita ja vähentävät tarvetta viranomaissääntelylle. Helsinki Takeover Coden hyvä vastaanotto rohkaisee jatkamaan itsesääntelyn kehittämistä ja laajentamista uusille alueille.

EU:n komissio on toteuttanut laajan selvityksen osake- ja ääni periaatteesta ja tulee antamaan asiasta lähiviikkoina kannanoton.

-Tämä tulee todennäköisesti johtamaan avoimuuden lisääntymiseen, mutta ei moniääniosakkeiden kieltämiseen, sanoo Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan puheenjohtaja, professori Matti J. Sillanpää.


Tutustu yrityskauppalautakunnan toimintaan osoitteessa www.yrityskauppalautakunta.fi

Lisätietoja:
Yrityskauppalautakunnan sihteerit, lakimies Jaakko Turunen, puh. 040 5527663 ja lakimies Anne Horttanainen, puh. 040-5104907

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA