Kotimaisen energian saatavuus ratkaisevaa yritysten kilpailukyvylle

Suomi käyttää vuosittain ulkomaista tuontienergiaa lähes kahdeksalla miljardilla eurolla. Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Huoltovarmuuskeskus ja kauppakamarit vaativat yhdessä energiaomavaraisuuden lisäämistä. Järjestöjen tavoitteena on kotimaisen energian aseman parantaminen ja energian tuontiriippuvuuden vähentäminen.

Suomalaiset yritysjohtajat ovat huolissaan energian hinnasta ja saatavuudesta.  Puolet kauppakamarin energiakyselyyn vastanneista yritysjohtajista (51 prosenttia) arvioi, että energian hinta ja saatavuus vaikuttaa erittäin paljon yritysten kilpailukykyyn. Kyselyllä haettiin näkemyksiä Suomen energiapolitiikasta.

Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Huoltovarmuuskeskus ja kauppakamarit arvioivat, että energiaomavaraisuutta on heikennetty erilaisilla päätöksillä kuten veroratkaisuilla. Kotimaisen turpeen ja puun asemasta on pidettävä huolta, jotta ne pärjäävät tuontienergialle. EU-27-maiden energian tuontiriippuvuutta mittaavassa selvityksessä Suomi sijoittuu keskitasolle. Suomea vähemmän ulkomaista energiaa käyttää kuitenkin peräti 12 eurooppalaista EU-27-maata. Myös Ruotsi sijoittuu vertailussa Suomea paremmin.

”Paras keino olisi lisätä kotimaista energiaa. Energiantuotantojärjestelmää ei saa kuitenkaan rakentaa yhden kortin varaan, vaan tavoitteena pitää olla monipuolinen, kilpailukykyinen energiantuotantojärjestelmä”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä painottaa.

Sähkön toimitusvarmuuden vuoksi tarvitaan myös lisää säätökykyä. Energian saatavuus ja sähkötehon riittävyys pitää olla varmaa kaikissa olosuhteissa. Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Risto Leukkusen mukaan tämä on syytä asettaa kansalliseksi tavoitteeksi.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen muistuttaa, että kotimaassa  tuotetulla sähköllä ja kaukolämmöllä voidaan korvata fossiilisia tuontipolttoaineita ja näin vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja kauppatasetta. “Tämä edellyttää huomattavia tuotantoinvestointeja, joiden toteutuminen vaatii pitkäjänteistä, johdonmukaista politiikkaa ja hallinnollisten esteiden purkamista”, Naukkarinen jatkaa.

”Suomessa on pidettävä huoli siitä, että puulla, turpeella tai ydinvoimalla tuotetun sähkön kilpailukykyä ei heikennetä verotuksella tai lupia rajoittamalla. Eduskunnan määräaikaiset periaatepäätökset ovat osoittautuneet ongelmallisiksi pitkäkestoisissa ydinvoimahankkeissa.” (Avoin vastaus kauppakamarin energiakyselystä 2014)

Yritysjohtajat toivat kauppakamarin energiakyselyssä esille sen, että lupien käsittelyajat ovat pitkiä ja epäyhtenäisiä maan eri osissa. Yritysten mukaan investoinnin esteet onkin raivattava.

”Erityisesti uusien turvetuotantoalueiden perustamisen lupasumat uhkaavat kotimaisen energian käyttöä. Uudet teknologiat puolestaan mahdollistavat kotimaisen energian kovan kasvun, koska tuontienergiaa voidaan korvata mm. uusiutuvalla dieselillä, bioöljyllä ja -kaasulla”, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Peisa Bioenergia ry:stä.

Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Huoltovarmuuskeskus ja Keskuskauppakamari ottavat energiaomavaraisuuden edistämisen keinot ja yritysten tarpeet esille Energia ja Yritysten kilpailukyky -seminaarissa 25.9.2014. Tilaisuudessa julkaistaan myös kauppakamarin valtakunnallisen energiakyselyn tulokset. Kyselyyn vastasi 154 kauppakamarin luottamushenkilöä ja yritysjohtajaa. Vastauksiin vaikutti tätä suurempi joukko, sillä osa vastauksista laadittiin kauppakamarin valiokuntien ja hallitusten yhteistyönä, osaan taas vastasi yksittäinen, pääosin teollisuutta edustava yritys.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, Keskuskauppakamari, p. 050 366 2395

Johtaja Risto Leukkunen, Huoltovarmuuskeskus, p. 029 505 1022

Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Energiateollisuus ry, p. 050 60 772

Toimitusjohtaja Jyrki Peisa, Bioenergia ry, p. 050 364 0836

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA