Osaamisselvitys vuoteen 2016: Kauppakamarin varoitus: työvoimapula uhkaa

Yrityspäättäjät ennakoivat kilpailun osaavasta työvoimasta kiristyvän koko maassa seuraavien neljän vuoden aikana. Kauppakamarien osaamisselvityksen mukaan neljä viidesosaa yrityksistä uskoo rekrytoinnin vaikeutuvan omalla toimialallaan. Erityisen huolissaan rekrytointimahdollisuuksistaan ovat pienet yritykset. Osaajista on pulaa muun muassa Ahvenanmaalla, Lapissa ja Helsingin seudulla.

Yrityksistä kolmannes katsoo ammatillista työvoimaa koulutettavan liian vähän. Erityisen huolissaan ollaan Etelä-Savossa, Lapissa, Länsi-Uudellamaalla ja Helsingin seudulla.
– Ammattiosaajista on jatkuva pula pääkaupunkiseudulla. Aloituspaikkoja on alueella monta tuhatta liian vähän suhteessa työelämän tarpeisiin. Tilannetta kärjistävät myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen niukka tarjonta ja väestön nopea eläköityminen, Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen arvioi.

Uusia osaajia tarvitaan

Käsitykset ammattikorkeakouluista valmistuvan työvoiman riittävyydestä vaihtelevat runsaasti. Yhtäältä vastaajien mielestä omalle toimialalle valmistuu liian vähän työvoimaa, toisaalta kaikilta kauppakamarialueilta löytyy myös vastaajajoukko, jonka mielestä määrät ovat liian suuria. Yliopistokoulutettujen määrään ovat tyytyväisimpiä Tampereen kauppakamarialueen yritykset. Yli puolet pitää valmistuneiden määrää riittävänä oman toimialansa tarpeisiin.

Globaalin talouden ja euroalueen vaikeuksista huolimatta työpaikkojen määrän uskotaan lisääntyvän tulevina vuosina. Runsas kolmasosa uskoo työpaikkojen määrän kasvavan, 48 prosentin mielestä työpaikkojen määrä säilyy ennallaan. Samanaikaisesti työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä, joten uusia osaajia tarvitaan kipeästi.
– Suurin osa yrityksistä näkee ulkomaalaistaustaisen hyvin kiinnostavana mahdollisuutena. Peräti kaksi kolmasosaa vastaajista on valmis palkkaamaan heitä, Lahtinen sanoo.

Ongelmanratkaisu- ja aloitekykyä

Yritysten mukaan tulevaisuuden henkilöstön tärkeimpiä ominaisuuksia ovat ongelmanratkaisutaidot ja aloitekykyisyys. Ammatillisesta oppilaitoksesta ja ammattikorkeakoulusta valmistuvalta odotetaan lisäksi asiakaspalvelu- ja tiimiosaamista sekä viestintätaitoja. Yliopistosta valmistuvalta työnantajat edellyttävät esimiestaitoja ja liiketoimintaosaamista.
 
Puolet vastaajista katsoo, että ammattioppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuvien ammattitaito vastaa vain tyydyttävästi työelämän tarpeisiin. Yritysten käsitykset yliopistotutkinnon suorittaneiden työelämäkelpoisuudesta vaihtelevat melko paljon eri puolilla maata.
- Suuremmat yritykset ovat yleisesti ottaen tyytyväisempiä yliopistosta vastavalmistuneiden ammattitaitoon kuin pienet, Keskuskauppakamarin kehityspäällikkö Pirjo Liukas sanoo.

Kauppakamarin osaamisselvitys yritysten osaamistarpeista vuoteen 2016 toteutettiin vuoden 2012 alussa 17 kauppakamarin alueella. Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnattuun kyselyyn vastasi runsas 1 660 yrityspäättäjää. Yrityksistä lähes 90 prosenttia oli pk-yrityksiä, yli 250 henkeä työllistävien osuus oli 13 prosenttia. Ensimmäistä kertaa toteutettu selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan kauppakamarin verkkosivulla http://www.keskuskauppakamari.fi/Julkaisut/Selvitykset

Lisätietoja: Keskuskauppakamarin kehityspäällikkö Pirjo Liukas, p. 050 59 246 79
Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen, p. 050 571 3564

 

 

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA