Seuraavan hallituksen kevennettävä työn verotusta

Keskuskauppakamari on julkaissut verolinjauksensa seuraavalle hallituskaudelle. “Suomen kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että seuraava hallitus saa käännettyä veroasteen selvään laskuun", vaatii Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Keskuskauppakamarin verolinjauksissa vaalikaudelle 2015–2019 otetaan kantaa verotuksen vaikutuksiin yritysten toimintaedellytyksiin, työllisyyteen ja julkisen sektorin rahoitukseen.

Suomen veroasteen ennustetaan nousevan ensi vuonna 46 prosenttiin. Nousua on kertynyt viime vuosien aikana useita prosenttiyksiköitä, ja veroaste alkaa olla 1990-luvun laman jälkeisellä tasolla. Veroasteella mitataan julkisen sektorin keräämien verojen ja veronluonteisten maksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

“Veroaste on käännettävä seuraavan vaalikauden aikana selvään laskuun. Veronkorotukset leikkaavat ostovoimaa, lamaannuttavat  talouskasvua ja johtavat työpaikkojen vähenemiseen”, sanoo Penttilä.

Keskuskauppakamari muistuttaa, että talouskasvu ei riitä valtiontalouden tasapainottamiseen. Julkisen sektorin kokoa on pienennettävä, jotta se pystytään rahoittamaan. Keskuskauppakamari on aiemmin esittänyt, että julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen tulisi alentaa 50 prosenttiin.

Ankara työn verotus alentaa työllisyyttä

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Terhi Järvikare pitää kireää työn verotusta verojärjestelmän suurimpana ongelmana. Se tekee työllistämisestä kallista ja vähentää kannustimia työn tekemiseen. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää työn verotuksen alentamista.

Tuloverotus on Suomessa muihin maihin verrattuna kireää kaikilla muilla tulotasoilla paitsi pienipalkkaisten kohdalla. Erityisen ongelmallisia ovat rajaveroasteet, jotka ovat korkeita jo matalilla tulotasoilla. Rajaveroaste kertoo lisätuloista maksettavan veron. Viimeaikaiset päätökset kevennysten suuntaamisesta pienituloisille ja suurituloisten verotuksen kiristämisestä lisäävät progressiota entisestään.

“Työllisyysasteen ja tuottavuuden nostamiseksi työn verotusta on kevennettävä. Rajaveroasteita on alennettava siten, että ylin rajaveroaste alenee 50 prosenttiin. Rajaveroasteiden alentaminen lisäisi kannustimia työn vastaanottoon ja lisätyön tekemiseen”, sanoo Järvikare.

Kevyempi ansiotuloverotus parantaisi Järvikareen mukaan myös kannustimia kartuttaa osaamispääomaa kouluttautumisen kautta ja nostaisi tuottavuutta. Näin vahvistettaisiin ansiotuloverotuksen veropohjaa ja turvattaisiin yhteiskunnan rahoituspohjaa.

Verotuksen ennakoitavuutta on parannettava

Viime vuosien veropolitiikalle on ollut leimallista jatkuvat ja jopa edestakaiset muutokset. Epävarmuus on vaikeuttanut merkittävästi yritysten toimintaa. Investointien tekeminen ja uuden liiketoiminnan aloittaminen edellyttävät vakaata toimintaympäristöä. Yritysten ja yksityishenkilöiden on voitava luottaa siihen, että verotukseen ei tehdä kohtuuttoman suuria muutoksia lyhyellä varoitusajalla. Myös lainsäädännön tulkintojen on oltava pysyviä ja ennakoitavia.

”Verotuksen ennakoitavuus on nostettava paremmalle tasolle. Yritykset eivät voi suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti, jos toimintaympäristön pysyvyyteen ei voi luottaa. Pahimmassa tapauksessa investoinnit jäävät epävarmuuden vuoksi toteuttamatta”, sanoo Järvikare.

Keskuskauppakamari peräänkuuluttaa seuraavalta hallituskaudelta pitkäjänteistä ja hyvin valmisteltua veropolitiikkaa.

Lisätietoja:

Keskuskauppakamarin verolinjaukset vaalikaudelle 2015–2019 (pdf)

Johtaja Terhi Järvikare, p. 040 708 8376, terhi.jarvikare@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa

Multimedia

Multimedia