Tuottavuuden kasvua nopeutettava palvelualoilla

Työn tuottavuutta on parannettava erityisesti julkisella sektorilla sekä liike-elämän palveluissa Suomessa. Elintason koheneminen edellyttää lähivuosina, että työn tuottavuus kasvaa nopeasti. Tämä ei toteudu ilman suunnitelmallista talouspolitiikkaa ja rakenteellisia uudistuksia, Keskuskauppakamari muistuttaa.

Keskuskauppakamarin ETLAlta tilaaman tutkimuksen mukaan Suomi sijoittuu palvelutoimialojen tuottavuusvertailussa OECD-maiden keskitasolle. Teollisuudessa työn tuottavuus on vertailumaiden kärjessä, mutta julkisella sektorilla Suomi jää alle keskitason.

Palvelualojen työn tuottavuutta vertailtaessa Suomi sijoittuu parhaiten posti- ja telepalveluissa sekä rahoituspalveluissa. Kaupassa ja kuljetusalalla tuottavuus on vertailumaiden keskitasoa. Muiden liike-elämän palveluiden tuottavuudessa ja sen kasvussa Suomi ei yllä vertailumaiden parhaimmistoon.

Tehokas kilpailu lisää tuottavuutta

Kilpailu pitää palveluiden laadun korkeana ja hintatason kurissa. Markkinoilla tulee olla mahdollisimman vähän sääntelyä ja yrityksiä tulee kannustaa innovatiivisuuteen. Uusien yritysten markkinoille pääsyä tulee tukea.

Elinkeinotoimintaa ja kilpailua rajoittavaa kansallista sääntelyä on purettava palvelualojen tuottavuuden parantamiseksi. Sääntelyn purkaminen on otettava osaksi kilpailua tukevaa talouspolitiikkaa.

Palvelujen viennin kasvua tuettava

Palvelujen vienti on kehittynyt Suomessa myönteisesti. Vuodesta 2000 lähtien palveluvienti on kasvanut nopeammin kuin tavaravienti. Palvelujen sisäkaupan kasvun edistämiseksi tulee EU:n palvelumarkkinoita avaava direktiivi hyväksyä mahdollisimman pian, vielä tämän vuoden kuluessa. Direktiivi edistää palveluiden tarjontaa EU:n sisämarkkinoilla ja suomalaisten palveluyritysten etabloitumista EU-maihin.

- Vaikka direktiivistä on rajattu pois tärkeitä toimialoja, kattaa se lähes kaikki liike-elämän palvelut, joissa sisämarkkinat tarjoavat paljon kasvumahdollisuuksia. Esimerkiksi kaupan aukioloaikojen vapauttaminen ja kaupan suurmyymälöiden rakentamista koskevien rajoitusten poistaminen lisäisi kilpailua, sanoo EU:n talous- ja sosiaalikomitean jäsen Marja-Liisa Peltola Keskuskauppakamarista.

Julkiset ja yksityiset palvelumarkkinat tiiviiksi verkostoksi

Julkisen sektorin tuottavuuden tehostamiseksi Keskuskauppakamari ehdottaa, että julkisten palvelujen tuottajat velvoitetaan ottamaan käyttöön tilaaja-tuottaja -malli kunnan järjestämisvastuulla olevissa palveluissa. Myös kuntien markkinatuntemusta ja osaamista palvelujen ostajina on lisättävä.
- Yksityisiä palveluyrityksiä on hyödynnettävä erityisesti silloin kun julkisella sektorilla ei ole riittävästi resursseja järjestää ja kehittää palveluita, Peltola toteaa.

Infra ja verotus tukemaan palveluyritysten kasvua

Keskuskauppakamari edellyttää myös liikenneyhteyksien kehittämistä sekä verotuksellisia toimia palveluyritysten kasvun vahvistamiseksi. Investoinnit liikenneväyliin ja tietoliikenneyhteyksiin vahvistavat palvelutoimialojen kilpailukykyä. Suomi tarvitsee kattavan lentokenttäverkon lentoyhteyksien varmistamiseksi.

Kohtuullinen kokonaisveroaste tukee työllisyyttä, kannustaa yrittämiseen ja luo uutta kasvuvoimaa talouteen ja palveluyrityksiin. Verotuksellisesti tärkein toimenpide on jatkaa ansiotuloverotuksen kevennyksiä myös seuraavalla hallituskaudella. Ulkomaisten avaintyöntekijöiden lähdeverolakia tulee jatkaa mahdollisimman pitkäaikaisena vuodesta 2008 alkaen, Keskuskauppakamari muistuttaa. Kotitalousvähennysjärjestelmä tukee uusien palveluyritysten syntyä ja olemassa olevien yritysten kasvua.

Keskuskauppakamarin Elinkeinoelämän Tutkimuslaitokselta tilaaman Yksityisten palvelualojen kansainvälisen tuottavuusvertailun tiivistelmä löytyy osoitteesta www.keskuskauppakamari.fi > Julkaisut ja lausunnot > Selvitykset ja tutkimukset. Tutkimus tehtiin elo-syyskuussa 2006.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Jalas, Keskuskauppakamari, gsm 050 563 4234
Talouspolitiikka: johtaja Jukka Kero, Keskuskauppakamari, gsm 050 548 0231
Palvelualat: osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola, Keskuskauppakamari, gsm 050 548 0232

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa

Liitteet & linkit