Uudistettu listayhtiöiden hallinnointikoodi voimaan: Johdon palkitsemisesta annettava enemmän tietoa

Uudistettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) tulee voimaan perjantaina 1.10.2010. Suurimmat muutokset koskevat johdon palkitsemista. Listayhtiön on annettava internetsivuillaan selkeä ja yhtenäinen kuvaus palkitsemisesta yhtiössä.

Arvopaperimarkkinayhdistys antoi 15.6.2010 uudistetun listayhtiöiden hallinnointikoodin, joka tulee voimaan 1.10.2010. Suurimmat muutokset koskevat johdon palkitsemista ja erityisesti palkitsemisen avoimuutta. Muutosten taustalla on kansainvälisen sääntelyn kehitys, erityisesti Euroopan komission 30.4.2009 antama suositus listayhtiöiden johdon palkkioista.

Palkka- ja palkkioselvitys yhtiön internetsivuille

Listayhtiöiden on annettava internetsivuillaan selkeä ja yhtenäinen palkka- ja palkkioselvitys. Siinä on kerrottava yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan kaikki etuudet. Lisäksi toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet selostetaan. Listayhtiö kuvaa internetsivuillaan, miten palkkiot jakautuvat kiinteään ja muuttuvaan osaan sekä pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemiseen. Myös muuttuville palkkion osille asetetuista enimmäisrajoista sekä palkkioihin sovellettavista ansainta- ja sitouttamisjaksoista annetaan tiedot palkka- ja palkkioselvityksessä.

- Keskeistä uusissa suosituksissa on se, että palkitsemisen on edistettävä yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä eikä kvartaalitaloutta. Kiinteän palkan ja erilaisten bonusten ja tulospalkkioiden on oltava tarkoituksenmukaisessa suhteessa toisiinsa, johtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista toteaa. Palkitsemisjärjestelmien on perustuttava ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Yhtiön on myös kerrottava siitä, miten nämä kriteerit vaikuttavat yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen, Linnainmaa jatkaa ja toteaa, että uusien vaatimusten mukaisen palkka- palkkioselvityksen on löydyttävä listayhtiön internetsivuilta koodin tullessa voimaan eli 1.10.2010. Lisääntyvä avoimuus ehkäisee osaltaan ylilyöntejä ja toisaalta hälventää palkitsemista koskevia epäilyjä, kun sijoittajilla on aiempaa paremmat tiedonsaantimahdollisuudet, Linnainmaa arvioi.

Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaukset ja lisäeläkkeet

Uudistetun koodin mukaan toimitusjohtajan irtisanomisajan palkka ja muut mahdolliset korvaukset eivät yhteenlaskettuina saa yleensä ylittää kahden vuoden kiinteää palkkaa. Toimitusjohtajan lisäeläkkeiden osalta annetaan jatkossa tieto siitä, onko eläkesopimus maksu- vai etuusperusteinen. Etuusperusteiset lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia huomattavasti kalliimpia, joten sijoittajien on hyödyllistä tietää, minkälainen lisäeläke toimitusjohtajalle on myönnetty, Linnainmaa toteaa.

Euroopan komissio kaavailee lisäsääntelyä

Finanssikriisin myötä Corporate Governancea koskeva keskustelu on maailmalla käynyt vilkkaana, ja Euroopan parlamentti ja komissio ovat aktivoituneet pohtimaan lisäsääntelyä. Keskuskauppakamari antoi finanssialan Corporate Governancea ja palkitsemista koskevasta vihreästä kirjasta Euroopan komissiolle lausunnon 1.9.2010 päättyneessä konsultaatiossa. Komissio on ilmoittanut antavansa ensi vuoden puolella vihreän kirjan myös listayhtiöiden Corporate Governancesta.

 

- Ylisääntely ja sen myötä yksityiskohtaiset joustamattomat säännöt uhkaavat listayhtiöitä, mikä ilmenee selvästi komission lausunnolla olleesta vihreästä kirjasta, toteaa johtaja Leena Linnainmaa Keskuskauppakamarista. Suomessa ei ole juurikaan ollut pörssilistautumisia viime vuosina, eivätkä vireillä olevat säädöshankkeet ole omiaan parantamaan tilannetta, Linnainmaa jatkaa. Suomen on EU:ssa pyrittävä vaikuttamaan siihen, ettei listayhtiöille aseteta jatkuvasti uusia velvoitteita. Muuten pörssilistamme voi kuihtua entisestään, Linnainmaa linjaa.

Lisätietoja: Johtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari, puh. 09 4242 6213, 050 356 1183

Arvopaperimarkkinayhdistys (www.cgfinland.fi) on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n perustama yhteistyöelin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset. Yhdistys osallistuu itsesääntelynormien laadintaan ja tarvittaessa tulkitsee niitä.

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA