Aiempaa useampi kunnan- ja kaupunginjohtaja miettii alan vaihtoa

Neljä kuntajohtajaa kymmenestä suunnittelee alan vaihtoa ja näistä joka neljäs ilmoittaa miettineensä asiaa paljon. Kuntajohtajat kaipaavat lisää strategisuutta ja yhteistyötä kuntajohtamisen arkeen. Pitkät työpäivät, perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmat sekä stressin ja työväsymyksen hallinta ovat kuntajohtajillakin suurimpia työhyvinvointia vähentäviä tekijöitä.

Kuntajohtajat kaipaavat hallituksiltaan strategisempaa johtamista, sillä noin joka toinen kuntajohtaja ei allekirjoita väitettä, että kunnan hallituksen työskentely painottuisi strategisiin kysymyksiin. Tilanne ei ole parantunut vuodesta 2009. Kriittisyyttä havaitaan myös kuntien omistajaohjauksen osalta, sillä noin joka kolmas kuntajohtaja arvioi, että omistajaohjaus kunnassa ei ole toimivaa. Tulokset ilmenevät Kevan toukokuussa tekemästä Kuntajohtajien työhyvinvointi -tutkimuksesta.

Kunnan kehittäminen vaatii yhteistä näkemystä

Hallituksen ja kuntajohtajan välinen yhteistyö sekä asioiden valmistelu koetaan toimiviksi. Kunnan hallituksen ja toimielinten välisessä yhteistyössä on sen sijaan parantamista. Yhteistyöongelmia saattaa selittää se, että lautakuntien jäseniltä puuttuu asiakokonaisuuksien hallinta sekä toimialajohtajilta saattaa puuttua sitoutuminen kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Ratkaisuja tämän yhteistyön kehittämiseen tulisi etsiä esimerkiksi hallituksen ja lautakuntien yhteisistä kokouksista ja suunnitteluseminaareista, joilla voidaan selkeyttää päätösprosessissa olevia asioita ja muodostaa yhteinen näkemys toimialan ja kunnan kokonaiskehittämisen kannalta.

Kunnan poliittinen johto ei tutkimustulosten perusteella näytä tukevan virkamiestensä työtä: vain noin puolet kuntajohtajista kokee saavansa riittävästi apua ja tukea kuntansa poliittiselta johdolta. Kuntajohtajan ikä, sukupuoli tai kuntakoko ei tähän kokemukseen vaikuta.

Kuntajohtajien työkyky on kuitenkin sekä henkisesti että fyysisesti keskimäärin erittäin hyvä. Kuntakentän ajankohtaiset muutokset heijastuvat kuntajohtajien työhön. Noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi kuntaliitoksen olevan mahdollinen oman kunnan kohdalla seuraavien viiden vuoden aikana.

Palautetta turuilla ja toreilla

Kuntajohtajat käyvät kehityskeskusteluja kunnanhallituksen puheenjohtajan tai kunnanhallituksen kanssa hieman aiempia vuosia enemmän. Kuntajohtajien kehityskeskustelujen yleisyys noudattaa kunta-alan keskimääräistä tilannetta: vuonna 2011 keskimäärin 69 prosenttia kuntatyöntekijöistä kävi etukäteen suunnitellun tulos- ja kehityskeskustelun.

Henkilökohtaisen palautteen saaminen kuntalaisilta näyttää tämän tutkimuksen perusteella olevan keskeinen kuntajohtajan työhön liittyvä piirre. Kolme kuntajohtajaa neljästä ilmoittaa saavansa henkilökohtaista palautetta kunnan asioista erittäin tai melko paljon. Sähköisten palautekanavien vuoksi palautetta tulee kellon ympäri.

Suomen kuntajohtajat tekevät vuonna 2011 keskimäärin 51,5 tunnin työviikkoa.

Kevan ja Suomen Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä tehty Kuntajohtajien työhyvinvointia selvittänyt tutkimus toteutettiin nyt kolmannen kerran. Aikaisemmat tutkimukset on toteutettu vuosina 2007 ja 2009. Tämänkertainen kysely lähetettiin 330 kuntajohtajalle toukokuun puolivälissä. Siihen vastasi 205 kuntajohtajaa tai heidän sijaistaan, joten vastausprosentti oli 62 %.

Lisätiedot:    Keva

tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 020 6142450 ja

tutkija Toni Pekka, puh. 020 6142229

Suomen Kuntajohtajat ry

puheenjohtaja Jaana Karrimaa, puh. 044 5858549

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.