Alle 45-vuotiaiden uupumukseen kiinnitettävä enemmän huomiota

Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö 2010 -tutkimuksen julkaisusta ”Lähden uupumuksen tähden?” käy ilmi, että uupuneet kuntatyöntekijät harkitsevat herkästi muutosta työolosuhteisiinsa. Muutosaltteimpia ovat alle 45-vuotiaat. Nuorten työntekijöiden uupumus voi niin ollen johtaa työpaikan tai ammatin vaihtoon mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla, joille muutenkin ennustetaan tulevaisuudessa työvoimapulaa. Alle 45-vuotiaista vastaajista jopa 63 % oli harkinnut jatkokoulutusta, yli 57 % työpaikan vaihtoa, noin 43 % alan vaihtoa ja lähes 37 % uudelleenkoulutusta toiseen ammattiin. Jos nuoresta työvoimasta halutaan pitää kiinni, tulee kiinnittää erityistä huomiota paljon kuormittavaa työtä tekevien alle 45-vuotiaiden työolosuhteisiin. Työyhteisön huono ilmapiiri ja yhteistyöongelmat liittyvät vahvasti uupumukseen. Uupumusta lisäävät myös liian suureksi koettu työmäärä ja työtehtävien liiallinen vaikeutuminen. Hyvän esimiestyön avulla näihin asioihin voidaan vaikuttaa. Alle 45-vuotiaista uupuneita ovat erityisesti korkeakoulutetut. Tämä on tärkeä havainto, koska koulutustaso ja -vaatimukset nousevat jatkuvasti. Alle 45-vuotiaat ovat valmiimpia suuriin ja pysyviin muutoksiin kuin vanhemmat työntekijät. Uupumus lisääntyy kuitenkin iän myötä. Merkittäväksi ryhmäksi uupuneiden joukossa nousevat myös yli 45-vuotiaat naiset ja huonon terveydentilan omaavat työntekijät. Uupumusta ja ammatillista muutosalttiutta selvitettiin Kuntien eläkevakuutuksen julkaisemassa tutkimusraportissa, joka on samalla eläkeratkaisija Kirsi Kiviojan lisensiaatintutkimus (TOPSOS -sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntija koulutusohjelma). Tutkimuksella pyrittiin saamaan tietoa siitä, mihin uupumus on yhteydessä ja millainen on nuorempien kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi ja sitoutuminen kunta-alalla. Nuorempiin työntekijöihin kiinnitettiin tutkimuksessa erityistä huomiota, sillä työelämän ongelmat saavat alkunsa usein jo työuran alkuvaiheessa. Kirsi Kivioja: Lähden uupumuksen tähden? Tutkimus alle ja yli 45-vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta. Kuntatyö 2010 -tutkimuksen raportteja 2/2006. Raportti löytyy internet-osoitteesta www.keva.fi/kuntatyo2010 kohdasta Julkaisut.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit