EK:n Lasse Laatunen Keva-päivässä: Keva mukaan eläkepoliittiseen valmisteluun

EK:n lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen ehdotti Keva-päivässä 19.5. pitämässään puheenvuorossa uutta toimintamallia eläkepoliittiseen valmisteluun. Virallinen eläkeasioiden valmistelu ja päätöksenteko tehtäisiin kuten nykyisinkin ministeriöissä ja eduskunnassa. Lisäksi koko ansioeläkejärjestelmää koskevat muutos- ja kehittämisehdotukset valmisteltaisiin nykyistä laajemmassa epävirallisessa työryhmässä. Tässä ryhmässä olisi mukana myös julkinen sektori edustajanaan Keva. Uusi työryhmä korvaisi nykyisen, ETK:n toimitusjohtajan Jukka Rantalan vetämän ns. eläkeneuvotteluryhmän. - Eläkeasioiden yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi on tärkeää, että eläkeasioiden epävirallinen valmistelu ja erilaisten intressien yhteensovittaminen virallisen valmistelun edesauttamiseksi tapahtuisi mahdollisimman laajalla rintamalla. Tällöin mukana pitäisi olla kaikki asianomaiset sektorit, Laatunen painottaa. Laatunen sanoo, ettei hänen ehdotuksensa ole ristiriidassa työmarkkinajärjestöjen neuvottelu- ja sopimusautonomian kanssa. Maksajien ja edunsaajien edustajina ne luonnollisesti edelleen tulisivat neuvottelemaan kaikesta työhön liittyvästä sosiaaliturvasta. STM:n vakuutusosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Outi Antila pitää Laatusen ehdottamaa mallia kiinnostavana, yhteistyötä muutosten valmistelussa tulee kehittää ja Kevan mukaan tuloa valmisteluun on pidettävä luontevana. Hän katsoo, että työeläkelainsäädännön kehittäminen vaatii resursseja, kolmikantayhteistyötä ja alan asiantuntemusta. - Kolmikanta on vuosikymmeniä jatkunut käytäntö, joka ei ole vain perinne vaan myös yhteisymmärrystä luova käytäntö. Alan käytännön asiantuntemuksen avulla vältetään lainsäädännön karikot. Resurssit ovat sekä asiantuntevia ihmisiä että riittävästi aikaa lainsäädäntötyöhön, näkee Antila. Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus pitää Laatusen ehdotusta erittäin tervetulleena. - Kevan näkökulmasta on pidetty pulmallisena, että julkinen sektori ei ole ollut mukana eläkevalmistelussa. Koska työntekijän eläketurvaan ei pitäisi vaikuttaa se, millä sektorilla hän työskentelee, eläke-etuuksiin ehdotettavat muutokset tulisi tehdä kaikkien osapuolten yhteistyönä. Näin voidaan välttää se, että yksityisen sektorin eläkelakeihin tehdyt muutokset joudutaan sitten sovittamaan jälkikäteen julkisiin eläkejärjestelmiin sopiviksi, Ailus toteaa. - Viimeaikaiset pohdinnat eläketurvan riittävyydestä, eläkepolitiikasta ja työelämäkysymyksistä ovat osoittaneet hyvin selvästi, miten tärkeää on, että yhteistyötä näissä asioissa tehdään mahdollisimman laajasti, Ailus katsoo. Kun julkisen sektorin eläkeasioiden hoito keskitetään Kevaan, Ailus pitää perusteltuna, että se saa yhteiskunnallisen merkityksensä ja asiantuntemuksensa mukaisen aseman eläkeasioiden valmistelussa. Myös Kevan hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sampsa Kataja on ilahtunut Laatusen ehdotuksesta. Hänen mukaansa Laatusen ehdotus vastaa hyvin Kevan näkemystä eläkeasioiden valmistelusta. Keva-päivän esityksissä ja muissa puheenvuoroissa nousi esiin mm. seuraavia asioita: ETLA:n tutkimusneuvonantaja Jukka Lassila arvioi puheenvuorossaan, että runsaan vuoden jatkunut kiistely työurien pidentämisestä voimistaa epäilyjä, etteivät työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajat pysty enää eläkepolitiikasta sopimaan. - Tällöin hallituksen ja eduskunnan valta kasvaa. Pitkäjänteisen eläkepolitiikan kannalta tämä ei välttämättä ole hyvä asia. Ansiosidonnaisten eläkkeiden säännöt eivät saisi vaihdella poliittisten voimasuhteitten mukaan, Lassila korostaa. Kelan osastopäällikkö Olli Kangas totesi eläkepoliittisen päätöksenteon olevan Pohjoismaissa erilaista. - Ruotsissa suuri eläkeuudistus tehtiin poliittisena prosessina ja asioita käsiteltiin eri puolueiden puoluekokouksissa. Suomessa päätökset tehtiin pitkälti työmarkkinaosapuolten sopimuksina ja poliittinen koneisto oli sivussa. Tanskassa prosessi ohjautui ajelehtimalla ja hajautetusti, kukin ammattiryhmä hankki omat työeläkkeensä. Lisätietoja antavat Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201 Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sampsa Kataja, puh. 050 512 2571 Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen, puh. (09) 4202 2278 Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila, puh. (09) 160 73864 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tutkimusneuvonantaja Jukka Lassila, puh. 60990 221 Kansaneläkelaitoksen osastopäällikkö Olli Kangas, puh. 020 63 41935

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit