Eläkeuudistukseen suhtaudutaan kunnissa myönteisesti

Eläkeuudistukseen suhtaudutaan kunnissa myönteisesti ja uuteen eläkejärjestelmään kohdistuu suuria odotuksia kunta-alan henkilöstöammattilaisten keskuudessa. Myös työympäristön kehittäminen on lisääntynyt kunnissa selvästi kolmen vuoden aikana. Tulokset käyvät ilmi tuoreesta Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö 2010 -seurantatutkimuksesta ”Työhyvinvoinnin muutos kunnissa 2003 - 2006”. Sen tiedot perustuvat 275 kunnan henkilöstövastaavan kyselyvastauksiin.

Kuntatyönantajan näkökulmasta siirtyminen uuteen eläkejärjestelmään vaikuttaa onnistuneelta: kuntien henkilöstöasioista vastaavista kaksi kolmasosaa suhtautuu joustavaan vanhuuseläkejärjestelmään myönteisesti ja vain joka kymmenes kielteisesti. Henkilöstöasioista vastaavat pitävät eläkeuudistusta onnistuneena erityisesti työntekijöiden kannalta. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta uskoo, että uuden eläkejärjestelmän myötä työntekijät voivat ottaa paremmin oman terveytensä ja jaksamisensa huomioon. Selvä enemmistö on myös sitä mieltä, että eläkeuudistus parantaa tietotaidon siirtämistä ikääntyneiltä työntekijöiltä nuoremmille. Tulokset osoittavat, että eläkeuudistukseen kohdistuu myös kovia odotuksia kunta-alan henkilöstötyön ammattilaisten keskuudessa. Työympäristön ja työolojen kehittäminen ovat yleistyneet kunnissa selvästi kolmen viime vuoden aikana. Erityisesti työturvallisuutta ja ergonomiaa on kehitetty sekä henkisen ja fyysisen työpaikkaväkivallan vähentämistä on edistetty selvästi aiempaa enemmän. Kunnissa seurataan työntekijöiden työoloja aiempaa säännöllisemmin. Muun muassa sairauspoissaoloja ja työtapaturmia tilastoidaan aiempaa yleisemmin ja työtapaturmariskejä kartoitetaan aiempaa laajemmin. Näyttääkin siltä, että työturvallisuuslain uudistuksen vaikutukset kuntien työhyvinvointityöhön ovat hyvin myönteisiä. Haasteita kuntien työhyvinvoinnin kehittämiselle tuo se, että puolessa kunnista kuntarajat ylittävä yhteistyö puuttuu täysin. Lähes kaikissa näistä kunnista työhyvinvointitoimintaan kuitenkin kaivattaisiin yhteistyötä. Kuntarajat ylittävän yhteistyön lisääminen olisi tärkeää, jotta kunnat voisivat varautua paremmin lähitulevaisuuden haasteisiin, joita kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä mittava eläkepoistuma aiheuttavat. Kuntatyö 2010 -tutkimus on laaja pitkittäistutkimus, jossa seurataan työhyvinvoinnin kehittymistä kunnissa ja kuntatyöntekijöiden keskuudessa vuodesta 2003 vuoteen 2009. Koko tutkikimuksen kohteina ovat kaikkien kuntien henkilöstöasioista vastaavat sekä reilun 5 000 henkilön satunnaisotos kunta-alan työntekijöitä. Seurantaraportti työhyvinvoinnin muutoksista kunnissa 2003 - 2006 on ladattavissa osoitteesta www.keva.fi/kuntatyo2010 Lisätietoja: Vs. tutkimuspäällikkö Janne Väänänen, puh 010 3142 765 tutkija Pirjo Saari, puh 010 3142 229 tutkija Karoliina Harkonmäki, puh 010 3142 498 tutkimusyksikko@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit