Henkinen kuormittavuus kuntatyössä vähentynyt

Kuntatyöntekijöiden kokema työn henkinen kuormittavuus on vähentynyt vuodesta 2008 tähän vuoteen, huolimatta samanaikaisesta henkisen työkyvyn heikentymisestä. Henkisen kuormittavuuden vähentymisen saattavat selittää työpaikkojen lisääntyneet resurssit, sillä henkilöstön riittämättömyyden tunne on vähentynyt ja erityisesti työtehtävien hoitamiseen käytettävissä oleva aika on lisääntynyt. Myös perheen ja työasioiden yhteensovittaminen on kohentunut työpaikoilla hieman vuoteen 2009 verrattuna.

Keskimäärin muutokset kunta-alan työhyvinvoinnissa ovat viime vuosina olleet maltillisia. Kaikilla ammattialoilla on kuitenkin tapahtunut työntekijöiden fyysisessä ja henkisessä hyvinvoinnissa heikentymistä. Tulokset ilmenevät Kevan toteuttamasta Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi -tutkimuksesta.

Kolmannes katsoo työhyvinvoinnin parantuneen

Arvio muutoksesta hyvinvoinnista työpaikalla kuluneen vuoden aikana jakaa kuntatyöntekijät kolmeen lähes yhtä suureen osaan: kolmanneksen mielestä työhyvinvointi on heikentynyt, toisen kolmanneksen mielestä kohentunut ja loppukolmanneksen mielestä ei ole muuttunut lainkaan. Sivistysalalla oli suhteellisesti eniten niitä, joiden mielestä hyvinvointi oli työpaikalla heikentynyt. Sosiaalialalla ja yleisellä alalla – kuntien yleishallinnossa – oli puolestaan eniten kokemuksia työhyvinvoinnin kehittymisestä aiempaa parempaan suuntaan.

Eläkkeelle aiotaan myöhemmin

Kunta-alan työntekijöiden arvio omasta eläkkeellesiirtymisiästä on noussut vuosittain. Kun vastaajat vuonna 2008 arvioivat jäävänsä eläkkeelle keskimäärin 62,7 –vuotiaana, oli tämä vuoden vastaava lukema 63,3 vuotta. Eläkkeelle aiotaan siis nykyään 7 kuukautta myöhemmin.

Terveysala eroaa muista – eikä edukseen

Kuntien terveysalalla toimivien työntekijöiden työhyvinvointi on useilla osa-alueilla keskimäärin muita ammattialoja heikompi. Lisäksi alalla työskentelevät ovat kaikkein vähiten sitä mieltä, että heidän työnantajansa kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia. Tämä ei ennakoi jatkon kannalta hyvää, sillä vuosi sitten Kevan toteuttamassa toimintaympäristötutkimuksessa ilmeni, että työvoimasta on jo nyt sosiaali- ja terveysalalla niukkuutta.

Vuosittainen Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi -tutkimus toteutettiin nyt neljännen kerran. Puhelinhaastatteluna toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 1 000 kuntaorganisaatiossa työ- tai virkasuhteessa olevaa 18 - 68 -vuotiasta henkilöä. Tutkimuksen tulokset julkistetaan torstaina Lappeenranta-seminaarin yhteydessä.

Lisätiedot:  
tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 020 614 2450
tutkija Risto Kaartinen, puh. 020 614 2218 ja 040 8277 155
kehittämisasiantuntija Riitta Sinkkilä, puh. 020 614 2535 ja 040 775 1171

 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkon henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 28,9 miljardia euroa (31.3.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.