Kevan hallitus luottaa, että Kevan johtamisessa ja hallinnossa otetaan selkeitä askeleita oikeaan suuntaan

Selvitysmies Tom Kålan tekemä raportti ”Selvitys Kevan johtamis- ja hallintojärjestelmästä” käsiteltiin Kevan hallituksessa 18.12.2013. Hallituksen puheenjohtaja Laura Räty oli tyytyväinen selvitysmiehen työhön. Räty myös muistutti, että varsinainen kehitystyö vasta alkaa tehdyn selvityksen pohjalta.

Selvitysmies toteaa raportissaan, että Keva ja sen henkilöstö hoitavat perustehtäviään eli eläkehakemusten käsittelyä, eläkkeiden maksamista, eläkemaksujen keräämistä, asiakaspalvelua, sijoitustoimintaa ja näitä tukevia sisäisiä prosesseja laadukkaasti.

Selvitys keskittyykin tiettyihin johtamisen ja hallinnon haasteisiin, joita on käsitelty paljon myös julkisuudessa. Raportissa on listattu Kevan johtamiseen ja hallinnon kehittämiseen liittyviä suosituksia, jotka ovat jatkotyön pohjana. Lopulliset päätökset niistä tekevät hallitus ja valtuuskunta.

Jatkotyölle on hahmoteltu raportissa myös aikataulua. Kehitystyö aloitetaan heti alkuvuodesta 2014 ja suurin osa ehdotuksista otettaneen käyttöön vuoden 2014 aikana.

Toimintavallan ja vastuun osalta selvityksessä ehdotetaan mm. seuraavaa.

- Toimivalta ja vastuulinjaukset tarkistetaan erityisesti hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.

- Laaditaan ja otetaan käyttöön uusi hallituksen päätösvallassa oleva ”toimintasääntö”, jossa on nykyistä valtuuskunnan hyväksymää johtosääntöä tarkemmat linjaukset toimivallan ja vastuiden osalta.

- Päätetään ja dokumentoidaan luontoisetuasuntojen ja -autojen hankintaan, myyntiin, verotusarvon määrittämiseen ja asuntojen korjauksiin liittyvät prosessit, toimintatavat ja vastuut.

- Selvitetään ja päätetään hyvän hallintotavan (corporate governance) yleisesti käytetyn säännöstön soveltuvuus ja käyttöönotto Kevassa.

Toiminnan suunnittelun ja seurannan osalta tarkennetaan vuosisuunnitelmaa ja -budjettia erityisesti toimintakulujen osalta. Esimerkiksi hankintoihin, edustamiseen ja matkustamiseen liittyvät kulut eritellään ja perustellaan aiempaa tarkemmin. Tarkennetaan budjetin seurantaraportointia vastaavalla tavalla sekä hallituksen että johtoryhmän suuntaan.

Valvontaan liittyen selvitysmies suosittaa, että lisätään tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen kommunikointia suhteessa hallitukseen.

Selvityksen kanssa samanaikaisesti tehdyt sisäinen tarkastus ja kohdennettu tilintarkastus käsittelivät yksityiskohtaisesti johdon asunto- ja autoetuja sekä niihin liittyviä prosesseja.

- Tilintarkastuksessa ja sisäisen tarkastuksen raportissa ei tullut mitään sellaista uutta esille, mikä ei olisi ollut jo hallituksen tiedossa. Asioihin on jo tartuttu, toimenpiteet on dokumentoitu ja vastuutukset tehty, Laura Räty totesi.

Hallitus päätti käynnistää Kevan johtamisjärjestelmän uudistamistyön

Hallitus merkitsi tiedoksi saamansa selvityksen ja tarkastuksen tulokset.

Hallitus totesi selvityshenkilön työn päättyneeksi ja vapautti Tom Kålan selvityshenkilön tehtävistä.

Hallitus päätti kokouksessaan käynnistää Kevan johtamisjärjestelmän ja johtamiskulttuurin uudistamistyön.

- Työssä on huomioitava selvitysmiehen havainnot ja esitykset. Hallitus seuraa työn edistymistä ja työn valmistumisen määräaika on maaliskuussa siten, että hallitus voi tehdä tarvittavat esitykset valtuuskunnan maaliskuun kokoukseen. Työtä varten johtoryhmä asettaa erillisen työryhmän ja työryhmä voi käyttää työssään myös ulkopuolista konsulttia, Laura Räty kertoo.

Hallitus asetti työtä tekemään erillisen työryhmän, jossa ovat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstön edustaja.

Hallitus päätti antaa toimeksiannon Kevan vt. toimitusjohtajalle vastata selvitysmiehen selvityksessä ilmenneiden epäkohtien kuntoon saattamisesta.

Hallitus totesi myös, että Kevan johtamiskulttuuria ja -ilmapiiriä on tarve kehittää myös muuten kuin ohjeiden ja määräysten kautta ja avulla. Kohtuullisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden pitää näkyä jokapäiväisessä työskentelyssä koko organisaatiossa. Se edellyttää erityisesti johdolta esimerkin kautta johtamista, oikeaa asennetta ja sitoutumista toimintaa ohjaaviin arvoihin.

Lisätietoja:

Selvitysmies, talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211

Hallituksen puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, puh. 040 522 6845

Liite:

Selvitys Kevan johtamis ja hallintojarjestelmasta

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 36,6 miljardia euroa (30.9.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.