Kunta-alan talous- ja rahoitusjohto: henkilöstön määrä vähenee prosentin vuonna 2010

Kunta-alan talous- ja rahoitusjohto arvioi Kuntien eläkevakuutuksen lokakuussa tekemässä tutkimuksessa kuntien vakinaisten työntekijöiden määrän vähenevän ensi vuonna noin yhdellä prosentilla. Eläkkeelle kunta-alalta siirtyy seuraavan 10 vuoden kuluessa noin kolmannes työntekijöistä eli 166 000 henkeä. Tätä eläkepoistumaa aiotaan korvata rekrytoinneilla. Toisaalta eläkepoistuma antaa myös mahdollisuuden arvioida uudelleen henkilöstön määrää suhteessa kuntarakenteiden muuttumiseen ja palveluiden järjestämiseen. Kuva kunta-alan henkilöstötilanteesta on monivivahteinen, sanoo Kuntien eläkevakuutuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma. Henkilöstöä ei kaikissa kunta-organisaatioissa ole juuri siellä, missä sitä eniten tarvittaisiin. Samassa organisaatiossa saattaa esiintyä samaan aikaan sekä pulaa työvoimasta että sen runsautta, kun työvoima ei ole kohdentunut oikein suhteessa tarpeeseen. Työvoimaa tarvittaisiin jo nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän sosiaali- ja terveydenhuoltoon, erityisesti vanhustenhuoltoon. Kuntaliitokset, organisaatioiden kehittäminen, toimintatapojen muutos ja tekniikan kehittyminen vaikuttavat merkittävästi henkilöstökysymyksiin. Palveluja toteutetaan omana työnä ja ulkoistettuina palveluina – vuokratyönä poikkeustapauksissa Kuntien palvelujen järjestäminen perustuu jo tällä hetkellä voimakkaasti sekä omaan työhön että ulkoistettuihin palveluihin. Kuntien palvelustrategioista 69 % painottaa sekä omaa palvelutuotantoa että ulkoistettuja palveluita. 21 % kunnista painottaa omana työnä toteutettuja palveluita ja 9 %:lla kunnista ei ole selkeää linjausta asiasta. Voimakkaasti palvelujen ulkoistamista painottavia strategioita ei kunta-alalla ole käytännössä lainkaan, sanoo Pauli Forma. 40 % kuntaorganisaatioista käyttää ulkopuolista vuokratyövoimaa. Vuokratyövoimaa käytetään erityisesti tilapäistyövoimana, kun mahdollisuuksia pysyviin rekrytointeihin ei ole. Vuokratyön koetaan olevan paitsi pakon sanelemaa, myös kallista. Osa kuntaorganisaatioista on tehnyt selkeän päätöksen olla käyttämättä vuokratyövoimaa. Kuntien eläkevakuutus toteutti kunta-alan toimintaympäristötutkimuksen lokakuussa 2009. Tutkimuksessa selvitettiin kunta-alan henkilöstöön liittyviä suunnitelmia, palvelujen järjestämistä sekä eläkkeisiin liittyviä kysymyksiä. Vastaajina tutkimuksessa olivat erilaisten kuntaorganisaatioiden (kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset osakeyhtiöt) talous- ja rahoitusasioista vastaavat henkilöt. Kyselyn vastausprosentti oli 53. Lisätietoja antaa: tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 040 525 4530, pauli.forma@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit