Kuntaeläkkeiden rahoitus turvattu (Kuntien eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumissa 11.2.2009)

Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituspohja on edelleen vahva huolimatta Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten markkina-arvojen laskusta vuonna 2008. Vaikka ennen kaikkea osakemarkkinoiden jyrkkä alamäki vei Kuntien eläkevakuutuksen sijoitustuoton noin 20 prosenttia tappiolliseksi, kuntatyönantajien eläkemaksuja pystyttiin vuodelle 2009 hieman alentamaan toista vuotta peräkkäin.

Varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä kuitenkin arvioi, että lähitulevaisuudessa odotettavissa oleva talouskehitys ei ole omiaan vahvistamaan kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituspohjaa. ”Kuntatalouden kiristyminen hidastaa eläkemaksutulon kasvua eikä kansainvälinen taloustaantuma ole positiivinen tekijä myöskään sijoitustuottojen näkökulmasta. Vuoteen 2050 ulottuvien kunta-alan eläkejärjestelmän rahoituslaskelmien kannalta näillä nyt näköpiirissä olevilla lyhyen aikavälin kehityskuluilla ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä”, Viherkenttä toteaa.

Aiempien vuosien hyvät sijoitustuotot ja maksutulon ripeä kasvu vahvistaneet rahoituspohjaa

Rahoituspohjan vahvuus perustuu kahteen tekijään. Ensinnäkin kunta-alan eläkejärjestelmä on saanut tuntuvaa puskuria siitä, että vuotta 2008 edeltäneiden viiden vuoden keskimääräinen sijoitustuotto oli 9 % ja reaalituottokin lähes 8 % vuodessa. Lisäksi rahoituksessa keskeisessä asemassa olevien maksutulojen kasvu on usean vuoden ajan ollut odotuksia ripeämpää. Vuonna 2008 kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma kasvoi noin 7 prosentin vauhdilla.

Kunnallisen eläkejärjestelmän maksutulo pysyy nykyarvioiden mukaan eläkemenoja suurempana tulevan vuosikymmenen loppupuoliskolle asti. ”Sen vuoksi sijoitusomaisuuden lyhyen aikavälin arvonmuutoksilla ei ole suurta merkitystä järjestelmän rahoitukselle”, Timo Viherkenttä arvioi. Pysyvämmiksi arvioitavat muutokset rahoituksen pitkän aikavälin tasapainoon vaikuttavissa tekijöissä vaikuttavat kuitenkin siihen eläkemaksutasoon, jolla kunta-alan eläketurvan rahoitus pystytään tulevaisuudessa turvaamaan. Näitä tekijöitä ovat ennen muuta kunta-alan henkilöstön lukumäärä, ansiotaso ja eläkkeellesiirtymisikä sekä sijoitusten pitkän aikavälin tuotto.

”Esimerkiksi 10 prosentin supistuminen kunta-alan henkilöstön määrässä merkitsisi noin kahden prosenttiyksikön nousupainetta eläkemaksuun. Samansuuruinen vaikutus olisi sijoitusten pitkän aikavälin vuotuisen reaalituoton jäämisellä oletetun 4 prosentin sijasta 3 prosenttiin”, Viherkenttä toteaa.

Kuntien eläkevakuutuksen eläkevastuurahaston arvo on noin 20 miljardia euroa.

Lisätietoja
Varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä, puh. 040 522 5806 tai 020 614 2202

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit