Kuntajohtajat kaipaavat hallitustyöskentelyyn enemmän strategista otetta

Kuntajohtajien yhteistyö poliittisten päättäjien kanssa sujuu yleisesti ottaen erittäin hyvin ja kuntajohtajat kokevat työhyvinvointinsa pääsääntöisesti erittäin hyväksi. Kuntajohtajat toivovat kunnanhallitusten työskentelyyn hivenen enemmän strategista otetta, selviää Kuntien eläkevakuutuksen ja Suomen Kuntajohtajat ry:n tekemästä tutkimuksesta.

- Taloudellisen taantuman lisäksi kunta-alan rakenteet ja organisaatiot ovat kovassa muutoksessa. Kuntajohtajat tekevät työtään tämän murroksen keskipisteessä ja heihin kohdistuu monia ristiriitaisiakin odotuksia, sanoo tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma. Virkamiesten ja poliittisten päättäjien välinen yhteistyö sujuu kunnissa kuntajohtajien arvion mukaan yleisesti ottaen hyvin. Pieni joukko kuntajohtajista kertoo kuitenkin merkittävistäkin yhteistyöongelmista. Kunnanhallituksen työskentely voisi kuntajohtajien mielestä painottua enemmän strategisiin kysymyksiin. Myönteistä on se, että kuntajohtajat arvioivat kunnanhallitusten puheenjohtajilla olevan hyvät toimintaedellytykset ja riittävästi osaamista tehtävässä toimimiseen. Tutkimuksen mukaan juuri nämä tekijät ovat yhteydessä toimivaan päätöksentekokulttuuriin kunnissa. Pitkät työpäivät työhyvinvoinnin haasteena Kuntajohtajat kokevat työkykynsä suhteessa työn fyysiseen ja henkiseen rasittavuuteen erittäin hyväksi. Moni kuntajohtaja kokee kuitenkin stressiä ja työväsymystä sekä tekemättömien töiden painetta. Kuntajohtajat tekevät keskimäärin yli 50 tuntia viikossa töitä. Työmäärästä ja pitkistä työpäivistä johtuen työn ja perheen yhteensovittaminen on keskeinen haaste kuntajohtajan työssä. Työssä on kuitenkin positiiviset puolensa, sillä enemmistö kuntajohtajista pitää työtään merkittävänä ja on tyytyväisiä työhönsä. Kuntajohtajista 69 % suosittelisi työpaikkaansa tuttavalleen ja 76 % on erittäin tai melko tyytyväinen työhönsä. Kuntajohtajien alanvaihtoaikeet vähentyneet Verrattuna vuoden 2007 tutkimuksen tulokseen, kuntajohtajien alanvaihtoaikeet ovat vähentyneet jonkin verran. Useat kuntajohtajat ovat kuitenkin harkinneet pidemmän vapaan pitämistä tai eläkkeelle siirtymistä. Verrattuna muihin kunta-alalla työskenteleviin, kuntajohtajat käyvät vähemmän kehityskeskusteluja. Kehityskeskusteluja kunnanhallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten kanssa vuosittain käy 62 % kuntajohtajista. Käydyt keskustelut koetaan kuitenkin pääsääntöisesti hyödyllisiksi. 42 % kuntajohtajista on solminut ns. johtajasopimuksen, jossa sovitaan pelisäännöistä poliittisten päättäjien ja kuntajohdon välillä. Kuntien toimintaympäristö haasteellinen Enemmän kuin puolet kyselyyn vastanneista kuntajohtajista kokee kuntansa taloustilanteen tällä hetkellä epävarmaksi ja epävakaaksi. Yli puolessa kunnista on viimeisen kolmen vuoden aikana joko toteutettu kuntaliitos tai selvitelty liitosta. Yli kolmannes kyselyyn vastanneista kuntajohtajista pitää kuntaliitosta mahdollisena kuntansa osalta seuraavien viiden vuoden aikana. Nyt julkaistu Kuntien eläkevakuutuksen ja Suomen Kuntajohtajat Ry:n yhteistyössä toteuttama tutkimus on toisinto vuoden 2007 tutkimuksesta. Uutena teemana tutkimuksessa tarkasteltiin hyvää hallitustyöskentelyä kuntajohtajien arvioimana. Aineisto kerättiin keväällä 2009. Julkaisu: Kuntajohtajien työhyvinvointi 2009. Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 1/2009. Pauli Forma, Toni Pekka, Risto Kaartinen. Lisätietoja antaa tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 040 525 4530.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa