Kuntapäättäjät eivät tunne varhaiseläkkeiden kustannuksia

Kuntaorganisaatioiden rahoitus- ja talousjohtajat tuntevat mielestään riittävän hyvin varhaiseläkkeiden organisaatiolle aiheuttamat kustannukset, mutta he ovat havainneet, että kuntien poliittisista päättäjistä vain harva tietää, kuinka kalliiksi työkyvyttömyyseläkkeet tulevat.

Tämä selviää Kevan toimintaympäristötutkimuksesta, jossa selvitettiin kustannustietoisuutta ja suhtautumista työssä jatkamiseen.

Poliitikkojen kustannustietoisuudessa ei näytä tapahtuneen muutosta kahteen vuoteen eli sen jälkeen, kun Keva kysyi asiaa viimeksi.

Työkyvyttömyys aiheuttaa kuntaorganisaatioille vuosittain 2,2 miljardin euron kulut. Kuluja voi vähentää huolehtimalla henkilöstön työkyvystä. Hyvin hoidetut työkykyasiat näkyvät myös eläkemaksuissa etenkin suurilla kuntaorganisaatioilla. Rahoitus- ja talousjohtajista yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että kunnallisen eläkejärjestelmän varhaiseläkemenoperusteinen maksu kannustaa työnantajia työkyvyttömyyseläkkeiden välttämiseen.

- Työkykyasioihin ja niistä syntyviin kustannuksiin vaikutetaan kolmella eri tavalla: ennaltaehkäisevällä toiminnalla, oikea-aikaisella työkykyongelmien havaitsemisella ja toimimalla oikein tilanteissa kun työkyky on alentunut, sanoo Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma.

Tutkimus osoittaa, että kuntaorganisaatioissa suhtaudutaan varsin myönteisesti osatyökykyisiin henkilöihin. Lähes 90 prosenttia vastaajista on tätä mieltä. Melkein yhtä moni kertoo organisaationsa tukevan konkreettisesti henkilöstönsä työssä jatkamista.

- Monet kunta-alan ammateista ovat varsin kuormittavia. Silti työssä voi jatkaa esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkkeen avulla, vaikka työkyky olisi alentunut, sanoo tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Toni Pekka.

Eläkeikäisiäkään ei työntekijöinä vierasteta. Neljä viidestä talous- ja rahoitusjohtajasta sanoo, että organisaatiossa suhtaudutaan myönteisesti työssä jatkamiseen yli eläkeiän.

Ainakaan kunta-alalla ei näyttäisi pitävän paikkaansa väite, että ikääntyneitä ei palkata joko korkeamman työkyvyttömyysriskin tai osaamisen puutteiden takia. Tätä mieltä on vain joka neljäs vastaaja.

Kevan kyselyyn vastasi 178 kuntaorganisaatioiden talous- ja rahoitusjohtajaa.

Lisätietoja:

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 020 614 2450

Tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Toni Pekka, puh. 020 614 2229

Tutkimuksen kalvosarja löytyy osoitteesta www.keva.fi/fi/tietoa_meista/uutiset/Sivut/kuntapaattajat_eivat_tunne_varhaiselakkeiden_kustannuksia.aspx

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,8 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit