Kuntatyössä paljon hyviä puolia - työhyvinvointia varjostavat kuitenkin kiire ja haasteelliset asiakkaat

Kunta-alan töissä on monia vahvuuksia. Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, ja he pitävät sitä myös monipuolisena. Työ koetaan merkittäväksi erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä sivistystoimessa. Kuntatyön vahvuutena on myös työsuhteiden varmuus. Tyytyväisimpiä työhönsä ovat mm. lastentarhanopettajat ja perhepäivähoitajat. Kuntatyön keskeisimmät haasteet liittyvät kiireeseen, haasteellisiin asiakkaisiin sekä työn henkiseen ja fyysiseen raskauteen.

Edellä mainitut tulokset perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen tuoreeseen tutkimusraporttiin Mainettaan parempi kuntatyö?, jossa tarkastellaan laaja-alaisesti kunta-alan työoloja ja työhyvinvointia. Tutkimuksessa on vertailtu valtion, kuntien ja yksityisen sektorin työntekijöitä sekä kunta-alan eri toimialoja. Lisäksi työhyvinvointia tarkastellaan kunta-alan suurimmissa ammattiryhmissä.

Työyhteisöt ja esimiestyö kunnissa usein toimivia

Työyhteisöt toimivat kunnissa pääsääntöisesti hyvin. Työntekijät kokevat työnsä tulokselliseksi ja hyödylliseksi, ja he voivat soveltaa työssään omia ideoitaan. Näin on erityisesti sivistysalalla. Kuntatyöntekijät kokevat myös saavansa arvostusta työyhteisössään sekä tukea ja rohkaisua työtovereiltaan.

Esimiestyö on kunta-alalla varsin kilpailukykyistä suhteessa yksityiseen sektoriin ja valtioon. Esimiestyöhön tyytyväisiä ovat mm. luokanopettajat ja fysioterapeutit.

Eri-ikäisten työhyvinvoinnissa on eroja. Nuoret työntekijät arvioivat esimiestyötä ja työyhteisön toimintaa hivenen myönteisemmin kuin vanhemmat työntekijät. Työn vaatimusten ja osaamisen koetaan vastaavan paremmin toisiaan vanhemmissa ikäryhmissä.

Haasteet liittyvät työn luonteeseen

Myönteisistä puolistaan huolimatta kuntatyöllä on useita haasteita, jotka pääosin liittyvät itse työhön ja sen piirteisiin. Työ koetaan usein henkisesti ja fyysisesti raskaaksi sekä kiireiseksi. Sosiaali-, terveys- ja sivistysalalla haasteelliset asiakaskohtaamiset varjostavat työhyvinvointia. Raskasta työtä tekevät mm. erityisopettajat ja sosiaalityöntekijät, perus- ja lähihoitajat sekä siivoojat.

Työhyvinvoinnista yhä tärkeämpi kilpailutekijä

Työhyvinvoinnin merkitys korostuu, kun työvoimasta tulee niukkuutta. Kunnat ovat viime vuosina kehittäneet merkittävästi työhyvinvointia ylläpitäviä käytäntöjään. Keskeisiä toimijoita työhyvinvoinnin ja työolojen parantamisessa ovat työntekijä itse, esimies sekä työterveyshuolto.

Lisätietoja
tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 040 525 4530.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa