Kuntien eläkevakuutuksen ennuste 2008–2025: Yli puolet kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä

Kunta-alan eläkepoistuma kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle siirtyy yhteensä 271 000 kunta-alan työntekijää, mikä on yli puolet kuntien nykyisestä työntekijämäärästä. Eläkkeelle jäävien määrä eroaa suuresti maakunnittain ja kunnittain. Vain kolmasosa kunnista on varautunut eläkepoistumaan.

Vuosituhannen vaihteessa kunta-alalta lähti eläkkeelle vain 10 000 henkeä vuodessa. Nyt määrä on noussut 12 000 henkeen, ja vuoteen 2014 mennessä määrä on jo lähes 17 000 henkeä. Sen jälkeen määrä laskee hiljalleen, kunnes suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle.

Peruspalveluammateissa korkeimmat eläkepoistumat – määrissä suuria eroja maakunnittain

Eläkepoistuma eri ammateissa vaihtelee 35 prosentista 71 prosenttiin 15 vuoden tarkastelujakson aikana. Suurin eläkepoistuma on osastonhoitajilla ja siivoojilla, joista yli 70 % siirtyy eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä.

Kunta-alalta eläkkeelle siirtyy paljon myös sairaala- ja hoitoapulaisia, kodinhoitajia ja kotiavustajia, perhepäivähoitajia ja kiinteistöhuoltomiehiä. Heistä yli 40 % jää eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Kun eläkkeelle lähtevien määrää verrataan maakunnittain, erot ovat suurimmillaan yli 10 prosenttiyksikköä. Eniten eläkkeelle siirtyviä on Kainuussa ja Lapissa, joissa kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä yli 60 %. Toisessa ääripäässä on Ahvenanmaa, jossa kuntatyöntekijöistä siirtyy eläkkeelle puolet vuoteen 2025 mennessä. Uudellamaalla eläkepoistuma on alle 52 %. Näin ollen mahdollinen työvoimapula kohdistuu alueellisesti hyvin erilaisena ja eri ajankohtina.

Kuntien kannattaa varautua eläkepoistumaan

Samalla, kun eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa rajusti, kilpailu työvoimasta kiristyy yksityisen sektorin kanssa ja kuntien välillä. Suuret kunnat menestyvät kilpailussa todennäköisesti parhaiten, ja pienet kunnat joutuvat etsimään ratkaisuja palvelujensa järjestämiseksi. Eläkepoistumaan varautuminen pitäisi kuitenkin aloittaa jo nyt, kun erilaiset ratkaisukeinot ovat vielä mahdollisia. Tällä hetkellä vain kolmasosa kunnista on varautunut eläkepoistumaan.

Eläkepoistumatiedot perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen tutkimukseen ja ennusteeseen, jossa tarkastellaan kunta-alan eläkepoistumaa vuosina 2008–2025. Eläkepoistumaa tarkastellaan ammattiryhmittäin, ammattialoittain ja maakunnittain. Mukana ovat myös seutukunnittaiset ja kunnittaiset tiedot.

Julkaisu kokonaisuudessaan on ohessa pdf-muodossa. Sen voi myös tulostaa Internet-sivuiltamme osoitteesta www.keva.fi kohdasta Julkaisut – Tilastot ja tutkimukset.


Lisätietoja

tilastopäällikkö Tuomo Halmeenmäki, puh. 020 614 2602.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.