Runsaasti alkoholia käyttävät kohtuukäyttäjiä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle

Runsaasti alkoholia kuluttavat mutta myös täysin raittiit jäävät kohtuukäyttäjiä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä käy ilmi Kuntien eläkevakuutuksen tutkimusraportista ”Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen”. Raportissa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja alkoholinkäyttöä suhteessa persoonallisuuspiirteisiin, elämän eri tapahtumiin sekä ihmissuhteisiin työssä ja työn ulkopuolella. Raportti perustuu 25 000 työikäisen suomalaisen valtakunnalliseen seurantatutkimukseen.

Runsas alkoholinkäyttö (yli 3 alkoholiannosta päivässä) ja humalahakuiset juomatavat ovat riski työssä jatkamiselle. Myös täysin raittiilla oli kohtuukäyttäjiin verrattuna kohonnut riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkija Karoliina Harkonmäen mukaan täysraittiiden kohonneeseen eläkeriskiin saattaa vaikuttaa se, että alkoholinkäyttö on täytynyt lopettaa sairastumisen takia. Alkoholin kohtuukäytöllä näyttäisi olevan myös edullisia terveysvaikutuksia.

Alkoholin ongelmakäyttöä lisäävät monet tekijät

Stressi, vakavat masennusoireet sekä kuormittavat tapahtumat lapsuudessa ja aikuisena ennakoivat riskiä siirtyä varhaiseläkkeelle ja ne olivat yhteydessä alkoholin ongelmakäyttöön. Erityisesti huomattavat vaikeudet esimiehen kanssa lisäsivät alkoholin ongelmakäyttöä.

Myös persoonallisuuspiirteet vaikuttavat alkoholinkäyttöön. Pessimistinen elämänasenne ja heikko elämänhallinnan tunne ennakoivat riskiä varhaiseen työstä poistumiseen ja ovat yhteydessä liialliseen alkoholin käyttöön. Optimistinen elämänasenne taas näyttää suojaavan kuormittavien elämäntapahtumien haitallisilta seuraamuksilta.

Tutkimuksen tulosten mukaan terveyden ja työssä jatkamisen eri riskitekijät usein kasautuvat. Myönteinen suhtautuminen elämään, ihmissuhdeverkostot, hyvä psyykkinen terveys ja terveelliset elintavat ovat selvästi työssä jatkamista edistäviä ominaisuuksia. Työssä jatkamisen riskitekijöihin, kuten alkoholin ongelmakäytön taustatekijöihin, olisi puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja:

Tutkimusraportista: tutkija Karoliina Harkonmäki, Kuntien eläkevakuutus,
puh. 020 614 2498, karoliina.harkonmaki@keva.fi

Health and Social Support -tutkimuksesta: professori Markku Koskenvuo, Helsingin yliopisto, puh. (09) 191 275 63, markku.koskenvuo@helsinki.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa