Suomalaiset luottavat saavansa hyvät eläkkeet tulevaisuudessa

Suomalaiset suhtautuvat varsin luottavaisesti taloudelliseen tilanteeseensa eläkeaikanaan. Yhteensä 69 prosenttia suomalaisista uskoo olevansa tyytyväinen elintasoonsa eläkkeellä ollessaan. Luottavaisimpia ovat miehet, nuoriin ikäluokkiin kuuluvat sekä suurituloiset. Sen sijaan epäilevimpiä ovat naiset, lähellä eläkeikää olevat sekä pienituloiset.

Taloudellisen tilanteen uskotaan rajaavan vapaa-ajan viettoa ja harrastusmahdollisuuksia. Silti 55 prosenttia suomalaisista arvioi, että tulotaso eläkkeellä ollessa mahdollistaa vapaa-ajan vieton ja harrastukset heidän haluamallaan tavalla. Miehet, nuoret sekä suurituloiset arvioivat eläkeaikaisia kulutusmahdollisuuksiaan optimistisemmin kuin naiset, vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat sekä pienituloiset vastaajat.

Merkittävä enemmistö eli 70 prosenttia suomalaisista arvioi, että kotitalouden pakollisten menojen kattamisessa ei tule olemaan ongelmia eläkkeellä ollessa. Tässäkin arviossa miehet ovat hivenen luottavaisempia kuin naiset. Merkittäviä eroja on kuitenkin suurituloisten ja pienituloisten näkemyksissä. Pienituloiset pitävät menojen kattamisessa syntyviä ongelmia todennäköisempinä kuin suurituloiset. Myös työttömien ja työssä olevien näkemykset eroavat, sillä työttömät näkevät taloudellisia ongelmat todennäköisempinä kuin työssä olevat.

Suomalaista 58 prosenttia arvioi, että elintaso ei merkittävästi huonone ajan myötä eläkkeellä ollessa. Miesten suhtautuminen elintasonsa pysyvyyteen eläkeaikana on optimistisempi kuin naisten. Samoin nuoret ovat vanhempia ikäryhmiä luottavaisempia. Myös suurituloisemmat tuloryhmät luottavat pienituloisia enemmän elintasonsa pysyvyyteen eläkkeellä ollessa.

Edellä kerrotut tulokset ilmenevät Kevan ja Työeläkevakuuttajat TELAn yhteistyönä toteuttamasta suomalaisten taloudellista tilannetta eläkeaikana koskevasta kyselytutkimuksesta. Tutkimusta varten haastateltiin kesäkuun aikana hieman yli 800 15–65-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Kevan järjestämässä keskustelutilaisuudessa SuomiAreenalla Porissa. Keskustelun teemana oli eläkkeiden taso nyt ja tulevaisuudessa.

Kevan SuomiAreenan keskustelutilaisuudessa nousi esiin mm. seuraavia asioita:

Kevan tilaisuudessa keskustelijana ollut Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Mikko Kautto totesi, että Suomessa on 1,3 miljoonaa eläkkeensaajaa ja joukkoon mahtuu ymmärrettävästi hyvinkin erilaisia tilanteita. Kauton mukaan voi sanoa, että eläkkeen taso asettuu monilla mittareilla noin kahteen kolmasosaan palkansaajien tulotasoon verrattuna.

Palkansaajien tutkimuskeskuksen johtajan Jaakko Kianderin mielestä suomalainen eläkejärjestelmä voi täyttää siihen kohdistetut odotukset, jos niin halutaan. Tämä edellyttää kuitenkin työmarkkinaosapuolten yhteistä näkemystä ja riittävää poliittista tahtoa.

Eritysavustaja Elina Moisio totesi, että nykyinen eläkejärjestelmä takaa kyllä suurten ikäluokkien eläkkeet, mutta nuorempien olisi syytä olla huolissaan elinaikakertoimesta, työeläkemaksujen tasosta ja rahastojen purusta. Nuorten eläkkeiden tasoon vaikuttaa epävakaa työura ja todennäköisesti eläkeikäkin nousee tulevaisuudessa tavalla tai toisella.

Tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus arvioi, että suomalainen työeläkejärjestelmä takaa tulevaisuudessakin suomalaisille kohtuulliset eläkkeet. Tulevat eläkkeet ja niiden mahdollistama kulutustaso kytkeytyy kuitenkin esimerkiksi työurien pituuteen sekä tulevaisuuden eläkeläisten elämäntyyliin.

 

 

Lisätietoja antaa

Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puhelin 040 525 4530

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit