Työhyvinvoinnin erot työntekijäryhmien välillä ovat kasvaneet: Kunta-alalla miehet pitävät vaikutusmahdollisuuksiaan työssään parempina kuin naiset

Tuoreesta Kuntien eläkevakuutuksen Kunta-alan työsyke -tutkimuksesta ilmenee, että kunta-alalla työntekijäryhmien erot työhyvinvoinnin osa-alueiden kokemisessa ovat lisääntyneet viime vuodesta. Eniten eroja havaittiin siinä, miten työntekijä luottaa oman työnsä jatkuvuuteen sekä miten hän arvioi henkiset voimavaransa. Lisäksi toimialakohtaiset erot kasvoivat. Ikäluokkien väliset erot eivät sen sijaan lisääntyneet eikä alueellisia tai kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden välisiä eroja havaittu. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä vaihtelee Kuntatyöntekijöistä 63 % kokee pystyvänsä vaikuttamaan riittävästi työhönsä. Vain 14 % kokee vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi. Sivistystoimen työntekijät kokevat vaikutusmahdollisuutensa parhaiksi ja yleisellä ja terveysalalla työskentelevät huonoimmiksi. Kolme neljästä kuntatyöntekijästä käy vuosittain kehityskeskustelun, joka tarjoaa tilaisuuden keskustella työasioista. Miehet arvioivat vaikutusmahdollisuutensa huomattavasti naisia paremmiksi. Miehistä 75 % katsoo voivansa vaikuttaa riittävästi työpaikkansa asioihin, naisista vain 58 %. Sukupuolten ero on peräti 17 prosenttiyksikköä. Kuntatyön haasteena kiire ja uupuminen – työilmapiiri koetaan hyväksi Työhyvinvoinnin huomioon ottamisessa riittää kunnissa haasteita: - Yksi suurimmista haasteista on kiireen ja työn henkisen kuormittavuuden taltuttaminen. Erityisesti kiire piinaa terveysalan työntekijöitä, joista joka neljäs kokee, ettei hänellä ole riittävästi aikaa suoriutua työtehtävistään. Parannettavaa on edelleen myös fyysisessä kuormittavuudessa, arvioi tutkija Toni Pekka. Moniin asioihin ollaan tyytyväisiä epävarmasta taloustilanteesta ja rakennemurroksesta huolimatta. - Luottamus omaan osaamiseen ja voimavaroihin ovat kuntatyöntekijöiden vahvuuksia. Valtaosa kokee työskentelyilmapiirin hyväksi ja työnsä jatkuvuuteen turvatuksi, joskin nämä osa-alueet ovat hieman heikentyneet viime vuodesta, kertoo tutkija Risto Kaartinen. Peräti kahdeksan kymmenestä suosittelisi työpaikkaansa tuttavalleen Kuntatyöntekijöistä peräti 79 % suosittelisi omaa työtään tuttavalleen. Viime vuodesta määrä on kasvanut jopa viisi prosenttia. Sivistystoimen työntekijät ovat innokkaimpia suosittelijoita, vähiten työtään suosittelevat teknisessä toimessa työskentelevät. Vaikka suosittelijoita onkin aiempaa enemmän, kunta-alan yleinen työhyvinvointi laski hieman viime vuodesta (kolme indeksipistettä). Parasta kokonaistyöhyvinvointi on hallinnollisissa töissä ja heikointa terveysalalla. Kuntien palvelujen uudelleenjärjestäminen ja väestön ikääntyminen luovat kilpailua työntekijöistä. Muutosten keskellä työhyvinvoinnin merkitys korostuu. Työhyvinvointiin ja työnantajamaineeseen tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota kunta-alalla. Julkaisu: Kunta-alan Työsyke 2009 (Kuntien eläkevakuutus) Vuosittain toteutettava tutkimus kartoittaa kunta-alan työhyvinvoinnin tilaa ja sen muutosta. Toukokuussa 2009 tehtyyn kyselyyn, jossa oli 18 kysymystä, vastasi tuhat kuntatyöntekijää. Tuloksia peilattiin haastateltujen työsuhteeseen, sukupuoleen, toimialaan, ikään, alueeseen ja kuntatyöntekijän jäsenyhteisön tyyppiin. Lisätietoja antavat: tutkija Risto Kaartinen, puh. 020 614 2218 tutkija Toni Pekka, puh. 020 614 2229

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit