Työhyvinvointi auttaa jatkamaan työssä jopa yli eläkeiän

Työmäärän kohtuullisuus, hyvä fyysinen työkyky ja kokemus siitä, että työnantaja tukee työntekijöiden työssä jatkamista, edistävät merkittävästi työssä jatkamista. Myös hyvä työilmapiiri ja esimiestyö auttavat työntekijöitä jatkamaan työssä pitkään. Tulokset perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen julkaisemaan kunta-alan työhyvinvointia käsittelevään kirjaan ”Ketkä tekevät kuntatyön tulevaisuudessa”.

Kuntatyöntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, mutta kova työtahti uuvuttaa

Suurin osa kuntatyöntekijöistä on tyytyväisiä työhönsä. He kokevat työnsä myös turvatuksi. Eläkkeelle siirtyminen on kunta-alalla myöhentynyt ja työssä jatkaminen eläkeiän jälkeen on yleistynyt. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkaminen on pienentynyt eikä työstä poistuminen työkyvyttömyyden vuoksi ole yhtä lopullista kuin aiemmin.

Joka kolmannella kuntatyöntekijällä on kuitenkin jonkinlaisia uupumisoireita. Väsyneet työntekijät pohtivat muutosta työhönsä kuten alan tai työpaikan vaihtamista, uudelleenkouluttautumista, osa-aikatyöhön siirtymistä tai pidemmän vapaan pitämistä.

Mielenterveyden häiriöt ovat kunta-alallakin ajankohtainen työelämän ongelma. Ne aiheuttavat sairauspoissaoloja ja siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkimuksessa havaittiin, että mielenterveyden häiriöitä lisäävät mm. esimiehen käyttämä henkinen väkivalta sekä yksityiselämässä epämieluisaksi koettu huolenpitovastuu.

Työhyvinvoinnin tukeminen on lisääntynyt, mutta sen kohdentamista on parannettava

Kunnat ovat kolmen vuoden aikana selvästi alkaneet tukea työhyvinvointia yhä enemmän. Työhyvinvointi tulisi kuitenkin kunnissa nähdä entistä enemmän strategisena toimintana eli sen tulisi näkyä kuntastrategiassa saakka ja henkilöstömuutoksia tulisi seurata entistä systemaattisemmin.

Haasteena työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemisessa on, miten tuki saadaan kohdennettua oikeille henkilöille. Esimerkiksi elintapojen parantamiseen osallistuivat kunnissa aktiivisimmin henkilöt, joiden elintavat olivat muutenkin terveelliset.

Lisätietoja:

tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 020 614 2450 tai 040 525 4530

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit